eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brody › Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy BrodyOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRODY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Brody

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-343

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 371 21 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brody.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brody.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbe0f8df-1ef4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311078

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038202/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja i rozbudowa SUW Biecz i sieci wodociągowej oraz budowa osiedlowej i przydomowych oczyszczalni ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/brody

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/brody

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale 15 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 344), tj.:
a) za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ lub
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: gmina@brody.pl oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania zaleca się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym:
- przesyłanie Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłanie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłanie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywała się za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość ” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.
Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Pełna treść znajduje się w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE

L 119/1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody, tel. 68 371 22 05, gmina@brody.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować mailowo pod adresem: inspektor@cbi24.ploraz telefonicznie 570 855 090;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp.” w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, podmiot (firma Open Nexus Sp. z o.o.), z którą administrator zawarł umowę na obsługę Platformy zakupowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot uprawniony do obsługi doręczeń (Poczta Polska S.A.), podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Gminy systemów informatycznych; Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie budowlanym oraz organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych przechowywane będą przez 5 lat, chyba, że przepisy szczególne będą stanowić inaczej;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pan wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał/a w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; Pełna treść znajduje się w rozdziale 43 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp, polegających na wykonaniu (budowa) robót budowlanych dot. zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brody”.
Zakres:
a) Modernizacja i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy w celu ograniczenia strat wody poprzez wymianę przyłączy, uregulowaniem gospodarki wodomierzowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do rozliczania zużycia wody oraz wdrożenie aktywnego systemu oceny stanu technicznego sieci opartego o technologie IoT oraz AI w sieciach wodociągowych.
b) Wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biecz polegającej na:
a. Oceny stanu technicznego stacji uzdatniania wody,
b. Wymianie złoża filtracyjnego,
c. Wymiana zaworów filtra,
d. Dokonanie remontu zbiorników,
e. Renowacja dwóch studni,
f. Wymiana zaworów zwrotnych,
g. Wymiana pomp.

c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowości Grodziszcze Gmina Brody szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ
Częścią składową OPZ jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat wraz z załącznikami – załącznikiem nr 1 (dostawa i uruchomienie oprogramowania systemu Gis) oraz załącznikiem nr 2 (dostawa, instalacja i udzielenie licencji systemu bilingowego).

Lokalizacja inwestycji: miejscowości Biecz, Grodziszcze, Jałowice, Jasienica, Koło oraz Wierzchno, powiat żarski, woj. Lubuskie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp., w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp., niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4) W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
6) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji) w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

7) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie zakupowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy.
6. Informacje w zakresie negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia:
1) Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
2) W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
3) W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający ograniczy liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.
4) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach:
a) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
b) których oferty zostały odrzucone,
c) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5) Zamawiający do negocjacji zaprosi liczbę wykonawców wystarczającą, aby zapewnić konkurencję, jednak w nie więcej niż 4 Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium oceny ofert, które Zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji ofert będzie cena ofertowa brutto.

Pełna treść znajduje się w rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o wartości robót nie mniejszej niż
300.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych) brutto oraz
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż
1.000.000 zł (słownie jeden milion złotych) brutto oraz
- 1 dostawę wraz z montażem systemu zdalnego odczytu o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych) brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wypełniony wg załącznika nr 6a do SWZ) - w celu wykazania spełniania warunku z pkt 2.4.1 Rozdziału 24 SWZ:

 wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wypełniony wg załącznika nr 6b do SWZ). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający dopuścił, aby powyższy wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, dotyczył okresu dłuższego niż ostatnie 3 lata – Wykonawca może przedstawić wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, - w celu wykazania spełniania warunku z pkt 2.4.1 Rozdziału 24 SWZ:
 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony wg załącznika nr 6c do SWZ). - w celu wykazania spełniania warunku z pkt 2.4.2 Rozdziału 24 SWZ:

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dot. art.125 ust. 1 ustawy Pzp. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – (zgodnie z Załącznikiem nr 2),
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
[...]
1.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. [ ]
1.3. inne dokumenty/oświadczenia (jeżeli dotyczą)
a) Pełnomocnictwo (upoważnienie) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego [ ]
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (według załącznika nr 3 do SWZ), [ ]
c) oświadczenie z art.125 ust.1 Pzp. podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (według załącznika nr 4). [ ]
d) oświadczenie z art.117 ust.4 Pzp. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według załącznika nr 5). [ ]
Pełna treść w rozdziale 15 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (rozdział 15 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według zasad określonych w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani ich przezwyciężyć nawet przy zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, stan zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne niż wywołane wirusem SARS-Cov2), działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji). Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wpływie ww. okoliczności na termin wykonania umowy wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie. Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły wyższej,
b) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający będzie wykonywał uprawnienia wynikające z umowy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisu art. 15r1 ust. 1 i 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wpływie wskazanych okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie. Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
c) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,
d) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, wodnych, środowiskowych niż przyjęto w dokumentacji. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

Pozostała treść znajduje się w Załączniku Nr 10 do SWZ "Wzór umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być złożona za pośrednictwem plarformiezakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/brody

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-09 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryterium oceny ofert, które Zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji ofert będzie cena ofertowa brutto.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.