eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wyroby medyczne jednorazowego użytku wraz z dzierżawąOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyroby medyczne jednorazowego użytku wraz z dzierżawą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Przybyszewskiego 49

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-355

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skhs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyroby medyczne jednorazowego użytku wraz z dzierżawą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3a144d6-1ef0-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://skhs.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.skhs.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119 z04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/162/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera elektrycznego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm-1,25mm) po zamknięciu, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo- średniego; kompatybilny ze staplerem elektronicznym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowana data przydatności asortymentu od dnia dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Sonda do bezpośredniej stymulacji nerwów, elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne lub jednorazowa rurka wraz z zintegrowaną elektrodą oraz dzierżawa generatora wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wielokrotnego użytku

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Generator - wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz syntetyczny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Generator - aparat w wyposażony w pamięć wewnętrzną min 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Generator - rurki intubacyjne specjalnej konstrukcji ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - 1) Zestaw do pierwotnego i wtórnego wszczepiania protez głosowych 8, 10 lub 12,5 mm z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Średnica minimum 22Fr.
2) Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach: 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr oraz Możliwość zamówienia protez z dodatkowym większym ( trzecim) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm.
3) Prowadnica do implantacji protezy głosowej, kryzy, miarka, rurka tracheostomijna, wymienniki ciepła i wilgoci HME, szczoteczka do czyszczenia silikonowych rurek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowana data przydatności asortymentu od dnia dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 - Komplet noży wykorzystującej impulsy energii RF o wysokiej częstotliwości w interakcji z tkanką oraz dzierżawa generatora kompatybilnego z ww. nożami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowana data przydatności asortymentu od dnia dostawy

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Technologia dające mniejsze szanse na uszkodzenie elektrod, potwierdzone publikacją.

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość cięcia oraz koagulacji, potwierdzona w dokumentacji.

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zakres temperatur narzędzia podczas pracy 40-170 st. C

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu
potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP – według
Załącznika nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania
wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej, w postaci ulotek
informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot
zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych potwierdzających spełnienie parametrów ujętych w
tabeli. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w Tomie nr III SIWZ.
2. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia
2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia
05.04.2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy
2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE. L. Nr 117, str. 1).
3. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o posiadaniu deklaracji zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów
medycznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Opis zawierający jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez
Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej, w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych potwierdzających spełnienie parametrów ujętych w tabeli. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w Tomie nr III SIWZ.
2. Oświadczenie, że zaoferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia
(WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.
Urz. UE. L. Nr 117, str. 1).
3. Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów medycznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie według wzoru wskazanego
w Załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku podmiotu
udostępniającego zasoby, Wykonawca zgodnie z art. 125 ust. 5 Pzp składa oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w
Załączniku nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) a)-c) ustawy Pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy bez przeprowadzenia
nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Zmiana terminu dostawy:
a) zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi, stanem epidemii,
stanem zagrożenia epidemicznego i innymi niezależnymi od stron okolicznościami uniemożliwiającymi zrealizowanie
przedmiotu Umowy w terminie umownym,
b) zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
c) zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków przedmiotu Umowy,
d) zmiany są następstwem działania władz publicznych i/lub organów administracyjnych,
e) dopuszczalna jest przez Zamawiającego zmiana/skrócenie terminu wykonania przedmiotu Umowy,
I. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust. 1 lit a) – e) strona, której to dotyczy, poinformuje
niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyższych przyczyn), proponując
nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
II. Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust. 1 lit a), c) i d), zobowiązany jest przedstawić dowody
potwierdzające okoliczności, o których mowa ww. zapisach umownych.
III. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit a) – d), termin dostawy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres występowania
okoliczności uzasadniających zmianę terminu dostawy.

a) zmiana spowodowana jest koniecznością zakupu przedmiotu Umowy w większej ilości niż wymieniona
w Umowie z uwagi na nieprzewidziane przez Zamawiającego ilości realizowanych świadczeń medycznych związanych ze
wzrostem zachorowań, wystąpieniem innych czynników niezależnych od Zamawiającego. Zmiany powyższe możliwe są z
równoczesnym zmniejszeniem ilościowym dostaw pozostałych asortymentów przedmiotu umowy, a zwiększeniem
ilościowym dostawy innego przedmiotu Umowy tzw. „przesunięcie asortymentowe” w obrębie przedmiotu Umowy po
uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki i wyrażeniu przez niego zgody;
b) zmiany spowodowane brakiem realizacji pełnej ilości/asortymentu/rodzaju przedmiotu Umowy z uwagi na
nieprzewidziane przez Zamawiającego ilości realizowanych świadczeń medycznych związanych ze zmniejszeniem
zachorowań, zmniejszeniem realizacji procedur medycznych, wystąpieniem innych czynników niezależnych od
Zamawiającego. W powyższym przypadku, Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na
dalszy czas określony do wykorzystania wartości Umowy określonej w § 8 ust. 1 Umowy, ale nie dłuższy niż 3 miesiące.
Projekt aneksu zawarty jest w Załączniku nr 2 do Umowy;
c) spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy przedmiotu Umowy. Zamawiający w powyższym przypadku
dopuszcza zakup przedmiotu Umowy – przedmiotu zamiennego, równoważnego, ale jego cena nie może przewyższać ceny przedmiotu Umowy podstawowego po wyrażeniu zgody przez Kierownika Apteki. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
go na zasadach określonych w Umowie. W powyższym przypadku Zamawiający dopuszcza zakup przedmiotu Umowy –
przedmiotu zamiennego, równoważnego tj. takiego samego rodzaju, typu, o takim samym sposobie działania, przeznaczeniu jak przedmiot Umowy pierwotny;
cd. w sekcji Informacje dodatkowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.skhs.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

d) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków realizacji
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana umowy z NFZ dotyczy realizacji świadczenia przez NFZ lub następcą
prawnym płatnika świadczeń) lub wyrażeniem indywidualnej zgody przez NFZ;
e) zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
f) o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, konieczna jest zmiana elementów składowych
przedmiotu Umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany,
g) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu Umowy
po uzyskaniu zgody Kierownika Apteki,
h) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, kodu, numeru katalogowego, oznaczenia przedmiotu Umowy przy
zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości przez Wykonawcę po wyrażeniu zgody przez Kierownika Apteki,
i) zmiana poszczególnych wyrobów medycznych z chwilą wstrzymania lub zakończenia produkcji, wycofania z obrotu, braku
dostępności, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy na tzw. zamiennik, tj. wyrób medyczny
równoważny pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, w
tym także cenę jednostkową netto po uzyskaniu zgody Kierownika Apteki,
j) zmiany wielkości opakowania przedmiotu Umowy z możliwością przeliczenia ceny, jednak pod warunkiem zachowania
jednostkowej ceny umownej. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę opakowania posiadającego inną ilość sztuk
niż zamieszczona w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeliczy ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku i
zaokrągli w górę do pełnego opakowania handlowego.
I. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 cena przedmiotu zamiennego lub równoważnego nie może przewyższać ceny
pierwotnego przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamienny lub równoważny przedmiot Umowy na
zasadach określonych w Umowie, po uzyskaniu zgody Kierownika Apteki.
II. Zmiana sposobu świadczenia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Apteki na proponowane
rozwiązanie zamienne/równoważne/inne i zawarciu aneksu do Umowy.
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) Zmiany spowodowane ustawowym wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, wówczas Zamawiający dopuszcza zmianę
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian,
a cena/wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze wzrost stawki podatku VAT lub podatku
akcyzowego;
2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy się, wówczas Zamawiający dopuszcza
zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian,
a cena/wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze zmniejszenie się stawki podatku VAT lub
podatku akcyzowego:
Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w lit a):
• w pkt 1 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących uzasadniających
dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki), po złożeniu wniosku przez Wykonawcę do
Zamawiającego i po zawarciu aneksu do Umowy;
• w pkt 2 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących uzasadniających
dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie stawki), po złożeniu wniosku przez
Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do Umowy;
Cd. zakresu zmian określa Tom II - Wzór umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.