eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Działania edukacyjne w ramach projektu "Klimat w szkołach metropolii"Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Działania edukacyjne w ramach projektu “Klimat w szkołach metropolii”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221654880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długi Targ 39/40

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-830

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@metropoliagdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.metropoliagdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie, związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Stowarzyszenie, działalność pozostałych organizacji członkowskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Działania edukacyjne w ramach projektu “Klimat w szkołach metropolii”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07bd4f6c-1ee3-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040409/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Działania edukacyjne w ramach projektu “Klimat w szkołach metropolii”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07bd4f6c-1ee3-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@metropoliagdansk.pl oraz marta.gorczyca@metropoliagdansk.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT /OMGGS/ z siedzibą w Gdańsku 80-830 przy ul. Długi Targ 39/40.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@metropoliagdansk.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będzie również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A, a także Urząd Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OMGGS/TP2/05/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część pierwsza usługi, będąca przedmiotem zamówienia obejmuje:
Składnik A:
1. Opracowanie koncepcyjne i merytoryczne publikacji zawierającej 5 kompleksowych scenariuszy zajęć.
2. Scenariusze zajęć powinny stanowić spójne opracowanie będące praktycznym narzędziem edukacyjnym.
3. Scenariusze zajęć powinny zawierać omówienie realizowanych w ramach projektu pięciu typów inwestycji, tłumaczyć kompleksowo ich budowę (w sposób uproszczony) i zastosowanie oraz możliwości budowy prostych narzędzi do retencjonowania wody w warunkach lokalnych. Realizowane w ramach projektu inwestycje to: a) niecka retencyjna, b) ogród deszczowy gruntowy, c) ogród deszczowy skrzyniowy, d) zielona ściana, e) kompostownik.
4. Scenariusze powinny uwzględniać również zagadnienia takie jak:
a) zmiany klimatu oraz sposoby łagodzenia i adaptacja do ich skutków, w tym wpływ człowieka na zmiany klimatu oraz działania w zakresie ograniczania lokalnej emisji gazów cieplarnianych;
b) błękitno - zielona infrastruktura oraz rola rozwiązań opartych na naturze (NBS - Nature-Based Solutions) w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, w tym w szczególności w odniesieniu do zagadnień: i) powodzie / susza / zapobieganie lokalnym podtopieniom i skutkom suszy ii) obieg wody w przyrodzie, retencja i zagospodarowanie wód opadowych iii) ochrona bioróżnorodności i równowagi przyrodniczej iv) usługi ekosystemowe.
c. ukazanie szerszych powiązań przyczynowo-skutkowych związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu (np. kompostowanie a ochrona torfowisk i zwiększanie retencji oraz ochrona bioróżnorodności, kompostowanie a ograniczanie ilości odpadów biodegradowalnych i zmniejszanie emisji CO2, kierowanie wody opadowej na zieleń a deficyt wodny itp);
d. podejmowanie lokalnych działań i indywidualnych inicjatyw w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków;
e. inne, zgodne z założeniami projektu „Klimat w szkołach metropolii” i wytycznymi Zamawiającego.
5. Scenariusze zajęć powinny:
a) obejmować cały proces edukacyjny z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, w odniesieniu do założeń projektu „Klimat w szkołach metropolii” i wytycznych Zamawiającego,
b) uwzględniać obowiązującą podstawę programową oraz aktualną wiedzę naukową i techniczną,
c) być opracowaniem autorskim przygotowanym na potrzeby projektu „Klimat w szkołach metropolii”,
d) być poprawne językowo, merytorycznie i metodycznie, oraz opracowane w przystępny i atrakcyjny sposób. W ramach realizacji należy uwzględnić konsultację metodyczną, redakcję i korektę tekstu oraz opracowanie graficzne przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Przygotowane grafiki powinny być spójne z pozostałymi materiałami stworzonymi w ramach projektu,
e) treści oraz forma scenariuszy powinna być dostosowana do wymagań i specyfiki podmiotów, które będą realizowały scenariusze tj. szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych biorących udział w projekcie. Scenariusze lekcji będą realizowane przez nauczycieli przedmiotów przyroda / biologia / geografia,
f) przygotowane scenariusze powinny zawierać elementy angażujące uczniów np. poprzez wykonanie eksperymentów, spacery edukacyjne czy inne formy wskazane przez Wykonawcę.
6. Łącznie Wykonawca powinien opracować 5 scenariuszy zajęć lekcyjnych - oddzielnie dla każdego typu realizowanych inwestycji (zielona ściana, skrzyniowy i gruntowy ogród deszczowy, niecka retencyjna, kompostownik) w tym:
a. każdy scenariusz powinien obejmować co najmniej 1 godzinę lekcyjną;
b. scenariusze powinny być przygotowane dla dwóch poziomów nauczania tj.: szkoła podstawowa 4-5 klasa, szkoła ponadpodstawowa 1-2 klasa. Scenariusze powinny być dostosowane do grup wiekowych założonych w projekcie oraz zapewniać zakres podstawy i rozszerzony w przedmiocie projektu;
c. każdy scenariusz powinien zawierać następujące elementy:
- temat lekcji wraz z informacją, którego rodzaju infrastruktury dotyczy,
- opis celu głównego i celów szczegółowych lekcji, określających wiadomości i umiejętności uczniów w aspekcie zapamiętania, zrozumienia i zastosowania,
- opis określonych zadań ucznia i nauczyciela,
- opis zastosowanych form i metod pracy,
- opis pomocy dydaktycznych i ich zastosowanie na poszczególnych etapach realizacji scenariusza, ewentualne propozycje modyfikacji,
- opis przebiegu lekcji z wyszczególnieniem poszczególnych etapów lekcji,
- załączniki do scenariusza lekcji w postaci dodatkowych elementów tekstowych i/ lub graficznych np. informacje uzupełniające, opisy przypadków, zdjęcia, schematy, infografiki, karty pracy itp.
7. Scenariusze powinny obejmować łącznie 40 stron standardowego tekstu łącznie (przy założeniu, że 1 strona = min. 1800 znaków ze spacjami) i zawierać 5 kompleksowych scenariuszy zajęć, niezbędne treści merytoryczne, opisy zadań, karty pracy, itp. oraz stronę tytułową, dane autorów opracowania, spis treści, wprowadzenie, informacje o projekcie i źródłach finansowania.
8. Scenariusze należy uzupełnić o materiały do prezentacji multimedialnych - dla każdego scenariusza odrębną - (format prezentacji PowerPoint), które wyjaśniają w prosty sposób na czym polega projekt poszczególnej infrastruktury (zielona ściana, skrzyniowy i gruntowy ogród deszczowy, niecka retencyjna, kompostownik), zaprezentują przykłady ze świata w zakresie adaptacji do zmian klimatu, zaprezentują przykłady jak może wyglądać nasza okolica, jeżeli nie podejmiemy już teraz odpowiednich działań.
9. Projekt graficzny publikacji musi być zgodny z wytycznymi dotyczącymi projektów współfinansowanych z Funduszów Norweskich i Systemem Identyfikacji Wizualnej stworzonym na poczet realizacji projektu.
10. Scenariusze zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej (pdf - plik przygotowany do druku, pdf - plik do publikacji na stronie projektu oraz w wersji edytowalnej np. doc) + pliki do prezentacji multimedialnej.
11. Wykonawca zaproponuje szablon dokumentu potwierdzający udział uczniów w zajęciach dydaktycznych obejmujący: temat zajęć, datę i godzinę oraz ilość uczniów biorących w nich udział - karta ewidencyjna czasu pracy.
12. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego koncepcję publikacji oraz poszczególnych scenariuszy, koncepcję opracowania i formy scenariuszy na etapie ich przygotowywania lecz przed wdrożeniem do realizacji.
Składnik B:
1. Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury informacyjnej w formie praktycznego przewodnika dla osób chcących zrealizować przydomowe inwestycje związane z adaptacją do zmian klimatycznych w odniesieniu do założeń projektu „Klimat w szkołach metropolii” i wytycznych Zamawiającego, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej i technicznej oraz uwarunkowań prawnych odnoszących się do zagadnienia.
2. Broszura powinna zawierać omówienie realizowanych w ramach projektu pięciu typów inwestycji, tłumaczyć kompleksowo ich budowę (w uproszczony sposób) i zastosowanie oraz możliwości realizacji obiektów tego typu w ramach przydomowych inwestycji. Realizowane w ramach projektu inwestycje to:
a) niecka retencyjna,
b) ogród deszczowy gruntowy,
c) ogród deszczowy skrzyniowy,
d) zielona ściana,
e) kompostownik.
3. Broszura powinna uwzględniać również zagadnienia takie jak:
a) zmiany klimatu oraz sposoby łagodzenia i adaptację do ich skutków, w tym wpływ człowieka na zmiany klimatu oraz działania w zakresie ograniczania lokalnej emisji gazów cieplarnianych;
b) błękitno - zielona infrastruktura oraz rola rozwiązań opartych na naturze (NBS - Nature-Based Solutions) w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, w tym w szczególności w odniesieniu do zagadnień:
i) powodzie / susza / zapobieganie lokalnym podtopieniom i skutkom suszy
ii) obieg wody w przyrodzie, retencja i zagospodarowanie wód opadowych
iii) ochrona bioróżnorodności i równowagi przyrodniczej
iv) usługi ekosystemowe
c) ukazanie szerszych powiązań przyczynowo-skutkowych związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu (np. kompostowanie a ochrona torfowisk i zwiększanie retencji oraz ochrona bioróżnorodności, kompostowanie a ograniczanie ilości odpadów biodegradowalnych i zmniejszanie emisji CO2, kierowanie wody opadowej na zieleń a deficyt wodny itp);
d) podejmowanie lokalnych działań i indywidualnych inicjatyw w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków;
e) inne, zgodne z założeniami projektu „Klimat w szkołach metropolii” i wytycznymi Zamawiającego.
4. Broszura powinna być poprawna językowo i merytorycznie oraz opracowana w przystępny i atrakcyjny sposób. W ramach realizacji należy uwzględnić redakcję i korektę tekstu oraz opracowanie graficzne przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie.
5. Broszura powinna obejmować 12 stron A5 i zawierać niezbędne treści merytoryczne, stronę tytułową, dane autorów opracowania, wprowadzenie oraz informacje o projekcie i źródłach finansowania. Treści powinny być podane w zwięzły, czytelny i atrakcyjny sposób oraz uzupełnione schematami, ilustracjami, ciekawostkami, itp. Każdej z pięciu rodzajów infrastruktury realizowanych w projekcie należy poświęcić do 2 stron.
6. Broszura powinna być opracowaniem autorskim przygotowanym na potrzeby projektu „Klimat w szkołach metropolii”.
7. Projekt graficzny broszury musi być zgodny z wytycznymi dotyczącymi projektów współfinansowanych z Funduszów Norweskich i Systemem Identyfikacji Wizualnej stworzonym na poczet realizacji projektu.
8. Broszura zostanie przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formie pliku .pdf - do publikacji na stronie projektu oraz w wersji edytowalnej .doc. oraz w wersji edytowalnej do obróbki graficznej.


Dalszy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego

80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

80540000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

92312212-0 - Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

90713000-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:

1. Kryterium
Cena brutto wykonania zamówienia - dotyczy obu części
Waga [%] 60%
Liczba punktów [pkt] 60

2. Kryterium
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - dla każdej części odrębnie
Waga [%] 40%
Liczba punktów [pkt] 40

dotyczy części I i II
1) kryterium „Cena brutto za wykonanie zamówienia” – waga kryterium 60%.: (PK1 ) Sposób obliczenia: PK1= [CN / CR x 60% ] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

Cena oferty jest ceną brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferowaną cenę należy przedstawić w formularzu oferty. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz cena brutto (netto + podatek VAT).
W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy mogące mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zaoferowana cena musi uwzględniać koszty wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. W cenie oferty zawiera się również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, na zasadach określonych w załączonym wzorze umowy.
Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

2. Kryterium “Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”
dotyczy części I
Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, nabyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie w realizacji usług szkoleniowych, warsztatów lub opracowań o tematyce tożsamej lub zbliżonej do przedmiotu zamówienia.
Ocenie zostanie poddane doświadczenie uwzględniające w swoim zakresie wykonanie usług szkoleniowych, warsztatów lub opracowań o tematyce tożsamej lub zbliżonej do przedmiotu zamówienia ponad doświadczenie minimalne wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu usług, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia uzyska punkty wg poniższej zasady:

prowadzenie szkolenia/ warsztatu_ opracowanie scenariusza zajęć lub warsztatu_ opracowanie publikacji lub broszury lub poradnika o tematyce tej samej lub zbliżonej do przedmiotu zamówienia ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału:

1 usługa - 10 punktów
2 usługi - 15 punktów
3 usługi i więcej - 40 punktów

3. Dla każdej z części:
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = PK1 + PK2

gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
PK1 – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto wykonania zamówienia”,
PK2 – punkty uzyskane w kryterium “doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część druga usługi, będąca przedmiotem zamówienia obejmuje:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie pięciu filmów edukacyjnych (kreacja, scenariusz, produkcja i postprodukcja) na temat adaptacji do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, w szczególności: gruntowych ogrodów deszczowych, skrzyniowych ogrodów deszczowych, zielonych ścian, niecek infiltracyjnych i kompostowników.
2. Tematy filmów edukacyjnych:
a. Pierwszy film zostanie poświęcony gruntowym ogrodom deszczowym. Wykonawca może wykorzystać materiały filmowe i zdjęciowe partnera projektu- spółki Gdańskie Wody. Są one dostępne w mediach społecznościowych partnera (TT, YouTube, Facebook). Istnieje możliwość nagrania istniejących już obiektów wskazanych przez Zamawiającego.
b. Drugi film zostanie poświęcony skrzyniowym ogrodom deszczowym. Wykonawca może wykorzystać materiały filmowe i zdjęciowe partnera projektu- spółki Gdańskie Wody. Są one dostępne w mediach społecznościowych partnera (TT, YouTube, Facebook). Istnieje możliwość nagrania istniejących już obiektów wskazanych przez Zamawiającego.
c. Trzeci film zostanie poświęcony nieckami infiltracyjnymi. Wykonawca może wykorzystać materiały filmowe i zdjęciowe partnera projektu- spółki Gdańskie Wody. Są one dostępne w mediach społecznościowych partnera (TT, YouTube, Facebook). Istnieje możliwość nagrania istniejących już obiektów wskazanych przez Zamawiającego.
d. Czwarty film zostanie poświęcony zielonym ścianom.
e. Piąty film zostanie poświęcony roli kompostowników.
3. Każdy z filmów powinien skupiać się na zagadnieniach związanych z:
Zmianami klimatu,
Sposobami adaptacji do zmian klimatu,
Znaczeniem wody opadowej w przyrodzie,
Znaczeniem zieleni dla oczyszczania wód opadowych;
Powiązaniami przyczynowo-skutkowymi związanymi z typem błękitno-zielonej infrastruktury, która jest przedmiotem danego filmu. Przykład- susza w mieście, a odprowadzanie wód opadowych do podziemnej sieci kanalizacji deszczowej.
Działaniami jakie każdy uczeń może podejmować by złagodzić negatywne skutki zmian klimatu.
Przedmiotem projektu, w tym źródłami jego finansowania.
4. Czas trwania jednego filmu: 25 minut, jego poszczególne fragmenty powinny być zbudowane w taki sposób, by mogły stanowić odrębne krótsze filmiki. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia lub wydłużenia każdego z filmów o maksymalnie 20%. Zmiana czasu trwania filmików może wynikać z przyjęcia bardziej atrakcyjnej formy prezentacji, która zostanie wypracowana przez strony w trakcie przygotowania scenariusza.
5. Kreacja i scenariusz:
Każdy z filmów ma prezentować poszczególne typy zielono błękitnej infrastruktury w sposób jasny i przejrzysty. Prezentowane treści powinne być spóje z pozostałymi materiałami opracowanymi przez Wykonawcę (scenariusze lekcji, broszury).
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny opis kreacji na pierwszy film zawierający informacje o: lektorze, osobach wypowiadających się, miejscach nagrań. W ciągu trzech dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego kreacji Wykonawca przedstawi scenariusz pierwszego filmu. Scenariusz będzie zawierał propozycje kreacji filmowej w postaci opisu słownego oraz ujęć do filmu, storyboard z rozpiską poszczególnych scen i opisem techniki, w jakiej realizowane będą poszczególne sceny filmu oraz harmonogramem realizacji zdjęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i zmian w scenariuszu, w storyboardzie oraz w harmonogramie realizacji zdjęć, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji lub prawo do niezaakceptowania scenariusza z uwagi na niespełnienie warunków opisanych powyżej. W przypadku zastrzeżeń Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych poprawi scenariusz zgodnie z uwagami i ponownie dostarczy go Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie możliwe do wykonania zmiany i poprawki zgłoszone przez Zamawiającego, aż do momentu otrzymania ostatecznej akceptacji scenariusza.
Scenariusz powinien uwzględniać:
zdjęcia lotnicze, wypowiedzi ekspertów (dobór we współpracy z Zamawiającym), elementy animacji, podkład muzyczny, lektora i udział influencera lub innych popularyzatorów wiedzy. W ofercie należy wskazać dane dwóch osób, z którymi Wykonawca zamierza współpracować przy realizacji przedmiotu zamówienia,
materiały dostarczone od Zamawiającego i Partnerów Projektu.
animacje powinny stanowić około 30 % czasu każdego z filmów, mieć atrakcyjną i łatwą w zrozumieniu formułę z rozbudowanymi częściami wizualnymi. Treść powinna być przekazana przez lektora, influencera lub popularyzatora wiedzy,
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie ujęć wykonanych techniką timelaps, a także zaangażowanie do produkcji filmu aktorów i statystów,
Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu do wykorzystania 2 propozycje głosu lektora (1 głos żeński i 1 męski), spośród których Zamawiający wybierze jeden dla każdego filmu.
6. Realizacja filmów:
obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie wszystkich elementów niezbędnych do realizacji filmu, zgodnie z zaakceptowanym scenariuszem. Praca przy produkcji musi odbywać się z udziałem sprzętu i ekipy gwarantujące należyte oraz profesjonalne wykonanie usługi oraz mającej doświadczenie w realizacji produkcji filmowych o charakterze edukacyjnym odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia,
zdjęcia powinny być zrealizowane w rozdzielczości 4K;
produkcja filmu w wersji podstawowej oraz w wersjach dostępnych: z napisami, z tłumaczem języka migowego i z audiodeskrypcją;
wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie zaprezentuje Zamawiającemu wstępnie zmontowany film. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i zmian, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji lub prawo do niezaakceptowania filmu z uwagi na niespełnienie warunków opisanych w OPZ lub odstępstwa od zaakceptowanego scenariusza. W przypadku zastrzeżeń Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych poprawi film zgodnie z uwagami i ponownie dostarczy go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie możliwe do wykonania zmiany i poprawki zgłoszone przez Zamawiającego, aż do momentu otrzymania ostatecznej akceptacji filmu;
Wykonawca odpowiedzialny będzie za bezpośrednie uzgodnienie terminów realizacji materiału we wskazanych lokalizacjach z właścicielami lub administratorami danego terenu oraz - w przypadku takiej konieczności- uzyskanie pozwoleń na realizację zdjęć we wskazanych w scenariuszu lokalizacjach;
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgód na wykorzystanie wizerunku przedstawionych na zdjęciach i filmie osób;
Wykonawca każdorazowo na prośbę Zamawiającego przekaże Zamawiającemu tzw. „surówkę” – materiał nakręcony w ramach zamówienia wraz z przekazaniem praw autorskich oraz praw majątkowych do wszystkich utworów (każdy materiał powstały w toku realizacji zamówienia);
7. Formaty plików:
avi, mp4; standardy: HDTV 720p (1280×720), HDTV 1080i/1080p (1920×1080), 4K 16:9 (4096×2304)
rozdzielczość: 1680 x 944; format: .mp4; klatkowanie: 25 klatek/sekundę; bez dźwięku,
rozdzielczość: 1280 x 720; format: .mp4; bitrate: 1900; bez dźwięku.
8. Wszystkie projekty graficzne muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi projektów współfinansowanych z Funduszów Norweskich i Systemem Identyfikacji Wizualnej stworzonym na poczet realizacji projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111100-3 - Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:

1. Kryterium
Cena brutto wykonania zamówienia - dotyczy obu części
Waga [%] 60%
Liczba punktów [pkt] 60

2. Kryterium
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - dla każdej części odrębnie
Waga [%] 40%
Liczba punktów [pkt] 40

dotyczy części I i II
1) kryterium „Cena brutto za wykonanie zamówienia” – waga kryterium 60%.: (PK1 ) Sposób obliczenia: PK1= [CN / CR x 60% ] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

Cena oferty jest ceną brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferowaną cenę należy przedstawić w formularzu oferty. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz cena brutto (netto + podatek VAT).
W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy mogące mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zaoferowana cena musi uwzględniać koszty wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. W cenie oferty zawiera się również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, na zasadach określonych w załączonym wzorze umowy.
Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

2.Kryterium “Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”
Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, nabyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie w realizacji usług polegających na realizacji filmu edukacyjnego o tematyce tej samej lub zbliżonej do przedmiotu zamówienia.
Ocenie zostanie poddane doświadczenie uwzględniające w swoim zakresie wykonanie filmu edukacyjnego o tematyce tej samej lub zbliżonej do przedmiotu zamówienia ponad doświadczenie minimalne wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu usług, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia uzyska punkty wg poniższej zasady:

realizacja filmu edukacyjnego o tematyce tej samej lub zbliżonej do przedmiotu zamówienia ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału
1 usługa - 10 punktów
2 usługi - 15 punktów
3 usługi i więcej - 40 punktów


Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4.
Ocenie zostanie poddane wyłącznie doświadczenie wykazane ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału. Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, obciąża Wykonawcę.

3. Dla każdej z części:
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = PK1 + PK2

gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
PK1 – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto wykonania zamówienia”,
PK2 – punkty uzyskane w kryterium “doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcą może być ekspert, zespół ekspertów lub podmiot dysponujący ekspertem lub zespołem ekspertów z zakresu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymogi w tym zakresie zostały opisane w pkt 1.2.4) poniżej.
Spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dla części I przedmiotu zamówienia:
dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, skierowaną do realizacji zamówienia w zakresie opracowania scenariuszy zajęć, broszury informacyjnej, materiałów merytorycznych oraz przeprowadzenia szkoleń, która:
posiada wykształcenie wyższe (minimum drugiego stopnia) w zakresie architektury krajobrazu, lub pokrewne, a także posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe - dydaktyczne i/lub szkoleniowo-warsztatowe oraz praktyczne (w zakresie błękitno - zielonej infrastruktury zbliżonej tematycznie do przedmiotu projektu “Klimat w szkołach metropolii”) liczone od daty uzyskania dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie:
przeprowadziła min. 1 szkolenie/ warsztat w zakresie tematyki tożsamej lub zbliżonej do przedmiotu zamówienia
opracowała min. 1 scenariusz zajęć lub warsztatu w zakresie tożsamej lub zbliżonej do przedmiotu zamówienia
opracowała minimum 1 publikację lub broszurę lub poradnik w zakresie tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

dla części II przedmiotu zamówienia:
dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w zakresie stworzenia filmów edukacyjnych, która to:
posiada wykształcenie wyższe (minimum drugiego stopnia) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, biologii, geografii, lub pokrewne i min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, dydaktyczne i/lub szkoleniowo-warsztatowe oraz praktyczne (w zakresie błękitno - zielonej infrastruktury zbliżonej tematycznie do przedmiotu projektu “Klimat w szkołach metropolii”) liczone od daty uzyskania dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie:
realizowała minimum 1 film edukacyjny w zakresie tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

dot. części I i II
W tym wypadku Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunku udziału przez wszystkie skierowane osoby razem.
Doświadczenie lidera zespołu będzie również podlegało ocenie w zakresie kryteriów oceny ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób (zespołu) skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 4.2 cyfra 1 i 2 (w zależności od części usługi), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.

wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 2 do Umowy) na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 uPzp określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka (strajki generalne lub lokalne, działania wojenne),
2) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia.
3) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania Umowy.
6. W przypadkach określonych w ust. 5, przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonanie Przedmiotu Umowy może nastąpić przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 uPzp oraz w przypadkach, o których mowa klauzulach waloryzacyjnych zawartych w § 11 niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych".
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.