eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego
w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jelenia-gora.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jelenia-gora.so.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego
w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb9aef3e-0416-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074158/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Montaż klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00257301/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OG 2502/ZP –3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 721873,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego
w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36.
1) Na przedmiot zamówienia składa się:
a) Wykonanie instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin w wybranych pomieszczeniach, biurowych, na salach rozpraw oraz wymiana klimatyzacji w serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.
b) Zabudowa instalacji oraz jednostek wewnętrznych (klimatyzatorów). Zabudowa jednostek zewnętrznych (agregaty freonowe) zlokalizowane od strony dziedzińca.
c) Zabudowa konstrukcji wsporczych pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji.
2) W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać :
a) Przebudowę rozdzielnicy głównej RG.
b) Przebudowę rozdzielnicy głównej R1.
c) Przebudowę rozdzielnicy głównej R2.
d) Instalację zasilającą jednostki zewnętrzne.
e) Instalację zasilającą jednostki wewnętrzne.
f) Instalację sterowania klimatyzacją.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 819180 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 819180 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 819180 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU Kamex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6140102229

7.3.3) Ulica: Legnicka 8a

7.3.4) Miejscowość: Kamienna Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 58-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Montaż Instalacji Klimatyzacji - firma Hydro Monter, 24% zamówienia.
Montaż instalacji elektrycznej - firma ASPE Tadeusz Wojtas, 9% wartości zamówienia.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 819180,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.