eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brójce › Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brójce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brójce 39

1.5.2.) Miejscowość: Brójce

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 295 01 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@brojce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brojce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11c0371b-1eef-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039110/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-8278

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: urzadgminy@brojce.pl .
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: urzadgminy@brojce.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Treść stanowi XXXVI. rozdział Specyfikacji Warunków Zamówienia umieszczonej na stronie https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-8278

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Treść stanowi XXXVI. rozdział Specyfikacji Warunków Zamówienia umieszczonej na stronie https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-8278

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy urzędzie” na działkach nr ew. 48/4, 48/2, 46/2 i 46/1, obr. 01 Brójce, Gmina Brójce.
2. Zakres inwestycji obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe i demontażowe:
- stare okna i drzwi zewnętrzne;
- parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie i rury spustowe;
- instalacja odgromowa oraz oprawy oświetleniowe zewnętrzne;
- elementy, które mogą być zakryte podczas prac termomodernizacyjnych oraz demontaż masztów i instalacji przebiegających na dachu i elewacji;
- rozbiórka zniszczonych części istniejących kominów murowanych ponad dachem budynku;
- demontaż sufitów podwieszanych w miejscach prowadzenia instalacji.
2) roboty budowlane wchodzące w skład prac termomodernizacyjnych:
- wymurowanie – podniesienie wysokości attyk oraz docieplenie stropodachu styropianem gr. 24 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy;
- wykonanie bruzd dla przewodów biegnących na elewacji;
- uzupełnienie bruzd i ubytków na elewacji;
- wykonanie nowego jednolitego tynku na elewacji;
- montaż nowego wyłazu dachowego;
- montaż nowych obróbek blacharskich oraz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej;
- montaż nowych okien z nawietrzakami okiennymi i drzwi zewnętrznych;
- montaż nowych parapetów zewnętrznych i opraw oświetleniowych;
- montaż wszelkich instalacji i urządzeń zlokalizowanych na dachu oraz na elewacjach;
- uzupełnienie tynków i malowanie ościeży w pomieszczeniach po wymianie okien i drzwi;
- montaż zdjętych na czas budowy lamp, kamer, tablic informacyjnych i innych elementów.
3) roboty budowlane wchodzące w zakres prac instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych:
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach biurowych wraz z wyprowadzeniem kominów nad dach budynku;
- modernizacja instalacji wyciągowej z toalet;
- wykonanie otworów w stropach – przejść instalacyjnych wraz z wzmocnieniem konstrukcji;
- wyprowadzenie ocieplonych kanałów wentylacyjnych ponad dach;
- wymurowanie – podniesienie wysokości oraz przebudowa istniejących kominów murowanych ponad dachem budynku;
- docieplenie istniejących i projektowanych kominów ponad dachem styropianem gr. 5 cm;
- montaż hybrydowych nasad kominowych;
- udrożnienie istniejących przewodów kominowych;
- montaż rurociągów instalacji klimatyzacyjnej;
- montaż klimatyzatorów wewnętrznych oraz jednostek zewnętrznych;
- montaż rurociągów instalacji skroplinowej;
- zabudowy przewodów płytami g-k oraz płytami cementowo-włóknowymi;
- montaż uprzednio zdemontowanych sufitów podwieszanych.
4) roboty budowlane wchodzące w zakres instalacji elektrycznych:
- wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz uziemienia;
- modernizacja przyłącza i układu pomiarowego;
- przebudowa rozdzielnicy głównej nN – 0,4kV;
- wykonanie rozdzielnic piętrowych;
- wewnętrzne linie zasilające (wlz);
- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego wewnętrznego;
- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z programatorem pracy lamp;
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego;
- wykonanie instalacji zasilania odbiorników administracyjnych, gniazd wtykowych 1-fazowych, 3-fazowych i innych odbiorników technologicznych;
- wykonanie okablowania dla sprzętu komputerowego;
- wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej, połączeń wyrównawczych i uziemiających;
- budowa instalacji fotowoltaicznej;
- ułożenie zasilających kabli oświetleniowych do latarni zewnętrznych;
- ułożenie kabli zasilających łączących agregat prądotwórczy z rozdzielnicą główną w budynku;
- usytuowanie na działce nr 48/4 agregatu prądotwórczego (zapewnienie prądu w czasie awaryjnych zaników prądu z przyłącza);
- montaż sterowania klimatyzacją;
- montaż sterowania nawodnieniem;
- wykonanie prób i pomiarów instalacji wg dokumentacji technicznej.
5) roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy i GOK w Brójcach:
- roboty rozbiórkowe starych nawierzchni z kostki brukowej;
- rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych;
- wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej na ciągach komunikacyjnych i placach parkingowych;
- wykonanie chodników z płyt betonowych oraz nawierzchni z kruszyw naturalnych;
- montaż elementów małej architektury;
- wykonanie systemu nawadniającego tereny zielone;
- wyrównanie terenu;
- przygotowanie podłoża pod trawniki oraz nasadzenia;
- wykonanie trawników parkowych siewem oraz nasadzeń drzew i krzewów liściastych i iglastych;
- separacja gruntu geowłókninami wraz z wypełnieniem rabat żwirem ogrodowym szarym;
- montaż latarni parkowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacji warunków zamówienia oraz dokumentacja techniczna umieszczone na stronie https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-8278

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45410000-4 - Tynkowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232121-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w specyfikacji warunków zamówienia).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:
a) zrealizowali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji z zakresem zgodnym do niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto każda;
b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję:
b1) Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadająca przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
b2) Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadająca przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.
831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
b3) Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz
posiadająca przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Wykaz robót budowlanych zawierający co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji z zakresem zgodnym do niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi
zał. nr 7 do SWZ;
6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.;
7) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1170) – wzór stanowi załącznik nr 9 .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Andrespolu (o/Brójce), nr 64 8781 0006 0060 0141 2000 0040. z dopiskiem „wadium w postępowaniu ZP.271.1.25.2022” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego
z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa par. 14 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, umieszczony na stronie https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-8278

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.