eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego SzlakuOgłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 746 15 00

1.5.8.) Numer faksu: 76 746 15 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 390688630

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.11.4.) Miejscowość: Polkowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 59-100

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.11.9.) Numer telefonu: 76 7299235

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://pzdp.bip.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f7079a4-1ed4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunik. w post. o udzielenie zam., w tym skł. Ofert, wym. Inf. oraz przekaz. dokum. lub oświad. między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu śr. kom. elek., tj.:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - str. inter. prow. post. (ogł. o zam., dok. zamówienia, w tym SWZ i inf. dla Wyk. o post., szyfrowanie oferty, formularze ePuap)
b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (form. do kom., SKŁADANIE OFERT)
c) poczty elektronicznej: biuro@pzdp.pl lub a.laszczynska@pzdp.pl (kores. oprócz Ofert), jak również przy użyciu:
d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogł. o zam., inf. o post.)
Przez śr. kom. elekt. rozumie się śr. kom. elekt. zdefiniowane w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świad. usług drogą elekt.
2. Wykonawca. Zamierz. wziąć udział w post. o udzielenie zam. publicz., musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. Posiad. konto na ePUAP ma dostęp do form.: „Złoż., zm., wycof. oferty lub wniosku” oraz do „Form. do komun.”.
3. Wymag. Tech. i organiz. wys. i odbier. dok. elekt., elektr. kopii dok. i ośw. oraz inf. Przekaz. przy ich użyciu opisane zostały w Reg. Korzyst. z systemu miniPortal oraz Warun. Korzyst.
z elekt. plat. us. adm. pub. (ePUAP). Reg. dost. są odpow. na str. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przyst. do wys. i odb. w/w dok. Wyk. pow. zapoznać się z akt. i bież. regul. i instr. Korzys. z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postęp. Zg. z nimi.
4. Za datę przek. Oferty, oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiot. śr. dowod., przedmiot. śr. dowod. oraz innych infor., ośw. lub dok., przekaz. w post., przyjmuje się datę ich przekaz. na ePUAP, a w przyp. Kom. za pomocą poczty e-mail, datę wp. na serwer poczty Zam.
5. Sposób sporz. dok. elektr., ośw. lub elekt. kopii dok. lub ośw. musi być zgodny z wymag. Okreś. w rozp. PRM z dnia 30.12.2020 r. w spr. spos. sporz. i przekaz. inf. oraz wym. techn. dla dok. elektr. oraz śr. kom. elekt. w post. o udziel. zam. pub. lub konk..
6. W celu skróc. m.in. czasu udziel. odp. na pyt. Zam. zaleca, aby koresp. Elektr. (inna niż Oferta Wyk. i zał. do Of.) odb. się za pomocą poczty elektr. na adres: a.laszczynska@pzdp.pl lub biuro@pzdp.pl. Maks. rozmiar plików przes. za pośr. poczty elektr. wynosi 20MB.
7. Jeżeli Zam. lub Wyk. przek. ośw., wnioski, zawiad. oraz inf. za pomocą poczty elektr., każda ze str. na żąd. drugiej str. niezwł. potw. fakt ich otrz.
8. Wyk. ma także możl. kom. się elektr. za pomocą dedyk. formul. dost. na ePUAP oraz udostęp. przez miniPortal („Form. do komun.”). Koresp. przes. za pomocą tego form. (poza ofertą i załącz. do niej ośw., dok. itd.) nie może być szyfr.. Adres skrzynki ePUAP Zam., na którym prow. będzie koresp. zw. z postęp. /a445t5dwsw/SkrytkaESP. Maks. Roz. plików przesył. za pośr. dedyk. form. do: złoż. i wycof. oferty oraz do kom. wynosi 150MB.
9. We wszel. Koresp. zw. z niniejszym post. Zam. i Wyk. posł. się nr post. nadanym przez Zam. tj. PZDP.254.6.2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgod. z art. 13 ust. 1 i 2 roz. PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27.042016 r. w spr. ochr. osób fiz. wz z przetw. danych os. i w spr. swobod. Przep. takich danych oraz uchyl. dyrektywy 95/46/WE (og. Roz. o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zw. dalej „RODO”) inf., że: 1) adm. Pani/Pana danych os. jest Starosta Polkowicki zs ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 2) adm. wyzn. Insp. Danych Os., z którym można się kont. e-mail: iod@powiatpolkowicki.pl bądź ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 3) Pani/Pana dane os. Przet. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z przed. post. o udziel. zam. pub., prowadz. w trybie podst. z moż. negocjacji art. 6 ust. 1 lit b RODO do podjęcia działań przed zaw. umowy a nast. w celu zaw. i wykon. umowy, 4) odb. Pani/Pana danych os. będą os. lub podmioty, którym udostęp. zost. dok. Post. w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp Pania / Pana dane udost. będą pod. św. adm. usługi, które dla realiz. celów są niezbędne, w tym w szcz. podm. św. usługi inform., wsparcia techn. i organ., 5) Pani/Pana dane os. będą przech., zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakoń. post. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przek. 4 lata, okres przech. obejmuje cały czas tr. umowy, 6) obow. podania przez Panią/Pana danych os. jest wym. ust. okr. w przepis. ustawy Pzp, zwiąż. z udziałem w post. o udzielenie zam. pub, 7) w odnieś. do Pani/Pana danych os. decyzje nie będą podejm. w sposób zautom., stos. do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podst. art. 15 RODO prawo dost. do danych os. Pani/Pana dot. (w przyp., gdy skorz. z tego prawa wym. po stronie adm. niewspółm. dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zob. do wskaz. dodat. infor. mających na celu sprec. żądania, w szcz. podania nazwy lub daty post. o udzielenie zam. pub. lub konkursu albo sprecyz. nazwy lub daty zakoń. post. o udzielenie zam.), b) na podst. art. 16 RODO prao do sprost. Pani/Pana danych os. (skorz. z prawa do sprost. nie może skut. zm. wyniku post. o udzielenie zam. pub. ani zm. postan. umowy w zakr. niezgod. z ustawą Pzp oraz nie może nar. integ. prot. oraz jego zał.), c) na podst. art. 18 RODO prawo żąd. od adm. ogranicz. przetw. danych os. z zastrz. okresu trwania post. o udzielenie zam. publ. lub konkursu oraz przyp., o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (pr. do ogran. przetw. nie ma zastos. w odnieś. do przech., w celu zapew. korzyst. ze śr. ochrony prawnej lub w celu och. praw innej os. fiz. lub praw., lub z uwagi na ważne wzg. inter. publicz. UE lub państwa człon.), d) prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. danych os. Pani/Pana dotycz. narusza przepisy RODO, 9) nie przysnął. Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pr. do usunięcia danych os., b) pr. do przenosz. danych os., o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podst. art. 21 RODO prawo sprz., wobec przetw. danych os., gdyż podst. prawną przetw. Pani/Pana danych os. jest art. 6 ust. 1 lit. c lub b RODO, 10) przysnął. Pani/Panu prawo wnieś. sk. do org. nadzor. na niezgodne z RODO przetw. Pani/Pana danych os. przez adm. Org. wł. dla przedm. skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 W-wa. 2. Jednocześnie Zam. infor., że Wyk. jest zobow. wypełnić obow. infor. przew. w art. 13 lub art. 14 RODO (rozp. PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochr. os. fiz. wz z przet. danych os. i w spr. swob.o przep. takich danych oraz uchylenia dyrek. 95/46/WE (ogólne rozp. o och. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os. fiz., od których dane os. bezpoś. lub poś. pozyskał w celu ubieg. się o udziel. zam. publ. w niniejszym post.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP.254.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku.
2. Na realizację zadania Powiat Polkowicki uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7580/PolskiLad.
3. Przedmiot zamówienia, jak w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej – ok. 5.530 mb. (ok. 12.550 m2), bez obrzeży, na odcinkach gdzie ścieżka zlokalizowana jest przy krawędzi jezdni (ok. 3.808 m) z krawężnikiem, ściekiem przykrawężnikowym i remontem nawierzchni na szerokości 1 m,
b) budowę ciągu pieszorowerowego, z obrzeżam, krawężnikiem i ściekiem przykrawężnikowym – ok. 200 mb (585 m2),
c) budowę zatok autobusowych – 2 szt. (zatoki – 230 m2, perony (138 m2),
d) przebudowę istniejących zjazdów – 6 szt. (zjazdy o nawierzchni asfaltowej 660 m2),
e) budowę przepustów pod ścieżką DN500 – 3 szt. (25 mb),
f) wykonanie przykanalików pod koroną drogi z rur PVC DN315 wraz ze studzienkami ściekowymi W1 i W2 i umocnieniem wylotów – 2 szt. (20 mb),
g) przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem ø 600 z równoczesnym zarurowaniem rowu – 48 mb., studnia S4 ø 1200,
h) zarurowanie rowu drogowego ø 600 – 160 mb, studnie S1, S2, S3 ø 1200,
i) przebudowę istniejącego przepustu ø 1400 w km 4+922 (rz. Błotna) z przebudową ścianki czołowej i montażem nowych barierek ochronnych U11b – 10 m, U14a – 48 m,
j) rozbudowę (wydłużenie) istniejącego przepustu w km 5+343 (rz. Skłoba) z wydłużeniem istniejącej płyty pomostowej i montażem nowych barierek ochronnych U11b – 30 mb.,
k) wykonanie ścieków podchodnikowych z umocnieniem wylotu ścieków – 35 szt.,
l) odtworzenie, oczyszczenie, profilowanie skarp, odmulenie istniejących rowów – 8.580 mb,
m) umocnienie skarp rowów płytami betonowymi, ażurowymi – 240 m2,
n) wykonanie muldy trawiastej o gł. 30 cm z profilowaniem skarp – 1.300 mb,
o) budowę kanału technologicznego na odcinku od km 4+565 do km 4+770 – 205 mb z montażem studzienek teletechnicznych – 5 szt.
p) przestawienie istniejącej lampy oświetlenia drogowego, (w obrębie ronda Górników Polskiej Miedzi) – 1 szt
q) montaż rur ochronnych na istniejącej sieci teletechnicznej – 30 mb,
r) usunięcie drzew, krzewów oraz prześwietlenie drzew ograniczających widoczność – 30 szt.
s) wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni od km 4+ 440 do km 5+513 – 6.500 m2 i od km 0+100 do km 0+822 – 4.350 m2,
t) montaż nowego oznakowania pionowego – 41 szt.
u) wykonanie oznakowania poziomego, GRUBOWARSTWOWEGO – 350 m2
Uwaga:
Przewidziane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a załączone do SWZ zestawienie prac do wykonania jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy ryczałtowej wyceny robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyceny zamówienia na podstawie dokumentacji – Załącznik nr 11 do SWZ, w zakresie wskazanym powyżej.
4. Szczegóły sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowa, zawierająca: projekt budowlany, projekt techniczny, projekt zagospodarowania terenu, STWiOR, docelową organizację ruchu, czasową organizację ruchu, operat wodnoprawny, opinia geotechniczna

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 420 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 17. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia podobnych do udzielonych robót budowlanych. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane zostały określone w umowie podstawowej w szczególności: w zakresie okresów gwarancji, wysokości kar umownych i obowiązków stron pod warunkiem, że wystąpi potrzeba ich realizacji, a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi na ich wykonanie. Cena za wykonanie robót podobnych zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie kosztorysu ofertowego i/lub kosztorysu robót podobnych przedstawionego przez Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (PKD dla robót drogowych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
A. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na drogach kategorii: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, obejmujące swym zakresem wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej lub nawierzchni betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 5.000 m2 każda. (Załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
B. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobą na stanowisko kierownika budowy. Proponowana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń i mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami drogowymi, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych (Załącznik nr 10 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7) Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1. W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilne), w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wyk. zobowiązany jest do zabezp. swojej of. wadium w wys.: 80.000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upł. ter. skł. ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku nast. for.:
1) pieniądzu;
2) gwar. bankowych;
3) gwar. ubezp.;
4) poręcz. udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utw. P.A.R.P.
4. Wadium w formie pien. należy wnieść przel. na konto Zam. w Banku PEKAO S.A. nr rach. 25 1240 3464 1111 0010 4690 9469 z dopis. „Wadium – nr post. PZDP.254.6.2022”.
5. Wadium wnoszone w formie poręcz. lub gwar. musi być złożone jako oryg. gwar. lub poręcz. w postaci elektr. i speł. co najmniej poniższe wymag.:
a) musi obejm. odpowiedział. za wszystkie przyp. Powod. utratę wadium przez Wyk. określ. w ustawie Pzp.
b) z jej treści powinno jednoz. wynikać zobow. gwar. do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodw. i bezw. oraz płatne na pierw. żądanie;
d) termin obowiąz. poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin zwiąż. ofertą (z zastrzeż. iż pierw. dniem zwiąż. ofertą jest dzień skład. ofert);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 2 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 12 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.