eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościelec › "Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu"- zakup i dostawa doposażenia pracowni rolniczej.Ogłoszenie z dnia 2021-12-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”- zakup i dostawa doposażenia pracowni rolniczej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. STANISŁAWA STASZICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 2

1.5.2.) Miejscowość: Kościelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-604

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsrckukoscielec@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrcku-koscielec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


szkoła

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”- zakup i dostawa doposażenia pracowni rolniczej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c32f36b-5b3c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00021810/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 „Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”- zakup i dostawa doposażenia pracowni rolniczej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

zamówienie współfinansowane z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGONA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”- zakup i dostawa sprzętu ICT, doposażenie pracowni informatycznej i rolniczej”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu objętego niniejszym postępowaniem - ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00194026/01 z dnia 2021-09-28. Zamówienie podzielone było na części. W części obejmującej zakup i dostawę sprzętu którego przedmiotem jest aktualne postępowanie nie wpłynęła żadna oferta).
Zgodnie z dyspozycją art. 305 pkt. 2) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: (…) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-e3d573f1-1fae-11ec-b885-f28f91688073

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.260.6.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 13045,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zakup i dostawa doposażenia pracowni rolniczej (ładowacz czołowy, paleciak (wózek paletowy)
Wymagania podstawowe:
a) Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wad. Wszystkie dostarczone towary - muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
b) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt.
c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia i zamontowania.
d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w jęz. Polskim.
e) W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”.
f) Gwarancja:
- Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
g) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.
h) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16046 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16046 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16046 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H. AGROMA w Poznaniu Oddział w Kole

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7820076023

7.3.3) Ulica: Toruńska 117

7.3.4) Miejscowość: Koło

7.3.5) Kod pocztowy: 62-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16046 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.