eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz przeglądów, obsługi urządzeń i instalacji gazów medycznych oraz świadczenie usług porządkowych na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz przeglądów, obsługi urządzeń i instalacji gazów medycznych oraz świadczenie usług porządkowych na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611416590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz przeglądów, obsługi urządzeń i instalacji gazów medycznych oraz świadczenie usług porządkowych na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fa24b05-1eec-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzoz.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzoz.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1.Środkiem komunikacji elektronicznej,
przy użyciu którego zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest Platforma Zakupowa Marketplanet:
https://pzoz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy
PZOZ/DZP/382/28TP/22
2.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki
korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
3.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w
instrukcji dla Wykonawcy dostępnej na platformie pod linkiem https://pzoz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=pzoz&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
4.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie
zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5.Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania
techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również
sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).
6.Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp.
7.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) tj.
dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet: https://pzoz.ezamawiajacy.pl.
8.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są
przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://pzoz.ezamawiajacy.pl.
9.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
10.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na
której udostępniono SWZ.
11.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016,str.
1) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy że: a.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock.Kontakt email: sekretariat@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24; b. w sprawach
związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z IODO, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub listownie na adres siedziby administratora; c.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; d.odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem określonym w przepisach
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy PZP; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO. 2. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących: a)na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
b)na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszają przepisy RODO. 3. Nie przysługuje Pani/Panu: a)w
związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZPZ/DZP/382/28TP/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Szpitala Świętej Trójcy z
siedzibą Płocku ul. Kościuszki 28 wraz z przyległą działką 1021 (Internat Machowianki) położonej w Płocku ul. Kościuszki 26
oraz przeglądów, obsługi urządzeń i instalacji gazów medycznych oraz świadczenie usług porządkowych.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „prawa opcji”, o którym mowa w art. 441 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji”, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Prawem opcji objęta zostanie realizacja usług w zakresie codziennego, bieżącego świadczenia usług porządkowych/gospodarczych w okresie 12 miesięcy – 2016 godzin w systemie 8 godzinnym, 21 dni w miesiącu.
3. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją).
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany, jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji.
6. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zarówno zakres jak i termin realizacji prawa opcji zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą. Realizacja prawa opcji nastąpi najpóźniej 13 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane.
7. Nabycie usług objętych opcją nastąpi po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: :Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i
jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Wartość zamówienia wynosi 20% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia.
2) zdolności technicznej lub zawodowej
a) warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 1 (jedną) usługę ochrony budynków użyteczności publicznej
oraz 1 (jedną) usługę ochrony budynków służby zdrowia, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, oraz
potwierdzi dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która posiada min. 2 letni staż pracy
jako pracownik odpowiedzialny za ochronę osób i mienia, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz
posiada stosowne kwalifikacje zawodowe wymagane przy wykonywaniu kontroli urządzeń, instalacji i transporcie gazów
medycznych tj.:
uprawnienia SEP G3 eksploatacja (urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,
magazynujące i zużywające paliwa gazowe),
uprawnienia SEP G1 eksploatacja elektryczne do 1kV (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp - zał. 4 do SWZ;
2. oświadczenia dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – załącznik nr 7 i 8.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: : I. Wykaz
podmiotowych środków dowodowych wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie
art. 274 ust.1 ustawy Pzp), aktualnych na dzień złożenia:
(dokumenty złożone wraz z ofertą nie wypełniają dyspozycji art. 274.1. ustawy Pzp – wyrok KIO 1649/21, KIO 1704/21)
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskana zgodnie z ustawą z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z pożn zm.).
b) Wykazu usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane/są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy
c) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami ww. wykaz
dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. 3 do SWZ;
1.2. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp - zał. 4 do SWZ;
Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
a. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.3. wypełniony i podpisany formularz cenowy – wg. zał. 5 do SWZ;
1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Zamawiającemu - o ile dotyczy;
1.5. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik),
1.6. oświadczenia dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – załącznik nr 7 i 8.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę
tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiany w zakresie istotnych treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie:
2.1. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy:
2.1.1. spowodowane uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy
należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia i w umowie,
a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego,
2.1.2. zmiana przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy, - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
2.2. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej,
że:
2.2.1. realizacja części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji okazała się zbędna ze względu na osiągnięcie celu
umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
2.2.2. realizacja części przedmiotu umowy nie jest możliwa, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
2.3. zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
2.3.1. wstrzymania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy, nie wynikającego z winy Wykonawcy,
2.3.2 wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
2.3.3. jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego,
2.3.4. wstrzymania/przerwania wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących
następstwem zaistnienia siły wyższej. - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://pzoz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.