eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnejOgłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 47 87 123 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-769593fb-1ec8-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034218/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Usługi hotelowo-gastronomiczne, gastronomiczne (catering), wynajęcie sal szkoleniowych Projekt „Pomagać i chronić…”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt "Pomagać i chronić - policja dla mieszkańców i turystów na szlakach górskich i duktach leśnych" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002119 który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:
platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl.
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia
Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techn. i org. opisane
zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin )
2. Zamawiający, zgodnie § 11 ust. 2 Rozporz. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2020r. w sprawie sposobu sporz. i przek. inf.
oraz wymagań techn. dla dok. elektr. oraz środków komunikacji elektr. w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego lub konkursie,
określa niezbędne wym. sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów oper. - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainst. dowolna przeglądarka internet., Uwaga – od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze wzgl. na zakończenie wspierania przegl. Internet
Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przegl. Internet Explorer nie będzie dopuszczalne’
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą prot. TLS 1.3.
7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zam., zgodnie § 11 ust. 2 ww. Rozporz. dopuszcza formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości - złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maks. 500 MB.
3. Wyk., przystępując do niniejszego post. o udzielenie zam. publ.:
a. akceptuje war. korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na str. internetowej
platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na str. internetowej:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
4. Zam. nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w
szczeg. za sytuację, gdy zam. zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
„Wyślij wiadomość do Zam.”). Taka oferta zostanie uznana przez Zam. za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym post., ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Pzp.
5. Zam. informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w post. przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują
się w zakładce „Instrukcje dla Wyk." na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz inf. przyjmuje się datę ich przesłania za pośr.
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zam.” po których pojawi się komunikat, że wiadomość
została wysłana do Zam.
7. Zam. będzie przekazywał Wyk. informacje w formie el. za pośrednictwem Platformy lub poczty el. Informacje dot. odpowiedzi na
pytania, zmiany specyf., zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zam. będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obow. przepisami adresatem jest konkretny Wyk., będzie przekazywana w formie el. za
pośrednictwem Platformy do konkretnego Wyk.
8. Zam. zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
9. W przypadku stos. przez Wyk. kwalifikowanego podpisu el.:
a. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryf. podpisu, ciąg dalszy w Rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040
Wrocław.
b. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 8713598
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 Pzp.
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp.
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres określony przepisami o przechowywaniu i archiwizacji dokumentów
dotyczących projektów współfinansowanych z UE od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i będą skutkować brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu zamówienia
(brakiem możliwości zawarcia umowy).
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych):
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie
ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUZ-2380-093-035-093/2022/KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 630228,85 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 15549,39 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, podczas dwudniowych ćwiczeń transgranicznych w okresie pomiędzy 01 października a 14 października 2022 r. W ramach Projektu "Pomagać i chronić - policja dla mieszkańców i turystów na szlakach górskich i duktach leśnych" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002119 który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru oferty: za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną .
Zamawiający będzie oceniać oferty porównując wartości oferty brutto zaoferowane przez Wykonawców w złożonych ofertach.
Porównanie dotyczyć będzie tylko ważnych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda
podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda
podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda
przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ - podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania aktualne na dzień składania ofert - wzór
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
3.Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją
zawartą w pkt 5.2.).
4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2.).
W przypadku, gdy ofertę (lub jakiekolwiek dokumenty dołączone do oferty) podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach
rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny winno określać, do jakich czynności upoważniona jest
osoba podpisująca ofertę.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień
złożenia oferty. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w
postaci papierowej pełnomocnictwa dokonuje notariusz lub mocodawca.
Tajemnica przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia
informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy
Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców
(podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku
wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa
każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty,
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty bez przeprowadzania nowego postępowania w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we PPU:
2. Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:
a. Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w § 1 ust. 1 w przypadku wystąpienia działania Siły wyższej;
b. Zamawiający ma prawo do odpowiedniej zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy lub jej załączników.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Powody niedokonania podziału na części:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE.
Niniejsze postępowanie winno zostać udzielone bez dopuszczenia składania ofert częściowych. Podział niniejszego
zamówienia na części z przyczyn obiektywnych nie jest możliwy, działanie takie nie utrudnia uczciwej konkurencji, a
jednocześnie zamówienie ze względu na wartość szacunkową skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw.
Zgodnie z motywem 78 dyrektywy 2014/24/UE należy umożliwić małym i średnim przedsiębiorstwom ubieganie się o
udzielenie zamówień publicznych o znacznych rozmiarach lub wielkości oraz zwiększyć konkurencyjność. Z motywu 78
dyrektywy 2014/24/UE nie wynika natomiast obowiązek podziału zamówienia na części w każdym przypadku.
Biorąc pod uwagę charakter zamówienia, podział na części mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia,
ze względu na trudności związane z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne
części zamówienia. Ponadto zakres zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy, z uwagi na fakt, iż
usługa hotelowa i usługa gastronomiczna są od siebie zależne. W miejscu świadczenia usługi hotelowej serwowane maja
być posiłki, co przy podziale niniejszego zamówienia na części niesie ze sobą ryzyko braku takiej możliwości.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.