eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DZP.371.44.2021 - Zakup, dostawa i montaż aparatury i wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby Collegium Medicum UKSW w podziale na częściOgłoszenie z dnia 2021-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DZP.371.44.2021 - Zakup, dostawa i montaż aparatury i wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby Collegium Medicum UKSW w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dewajtis 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-815

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 509687445

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.kmiec@uksw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP.371.44.2021 - Zakup, dostawa i montaż aparatury i wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby Collegium Medicum UKSW w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d1c659b-5a01-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00117741/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.29 Zakup dostawa i montaż wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby CM UKSW w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone
w części XVIII SWZ, w szczególności:
4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów.
4.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
4.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
-. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania
- inne, z wyłączeniem oferty
odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie przesyłania oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza do złożenia oferty.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom za pośrednictwem Platformy informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający
będzie zamieszczał dokumenty na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie:
Szczegóły w SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.371.44.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wirówka z chłodzeniem do izolacji RNA/białek z możliwością wirowania płytek titracyjnych/płytek
do PCR (z wyposażeniem) - 3 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33196000-0 - Pomoce medyczne

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

duża wirówka medyczna z chłodzeniem i wyposażeniem - 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33196000-0 - Pomoce medyczne

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
3. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy
5. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem zgodności zmiany umowy z ustawą Prawo
zamówień publicznych, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w
sytuacjach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;
2) zajścia okoliczności (zdarzeń), na które Strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania lub
zaniechania:
a) osób trzecich,
b) organów,
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie,
bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie
świadczeń Stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie;
3) zmiany wartości umowy – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243),
które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę
obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku od towarów i usług ulega zmianie kwota
należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i
usług. Zmiana wartości umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia Wykonawcy będzie
dokonana w ten sposób, że należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie
obliczone z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT;
4) zmiany przedmiotu umowy – w przypadku, gdy wyposażenie stanowiące przedmiot umowy
zostało wycofane z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowane przez Wykonawcę
wyposażenie posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność:
a) niż wyposażenie będące przedmiotem umowy oraz
b) niż określone dla zmienianego wyposażenia w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SWZ);
4) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy;
5) konieczności zmiany terminu umownego lub harmonogramu realizacji przedmiotu umowy z
powodu:
a) przesunięć w harmonogramie realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1,
b) zmiany przepisów, które skutkują zmianą sposobu realizacji zamówienia,
d) z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1,2,4,5 i 6, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega
zmianie.
3. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-6 jest warunkowane
złożeniem przez Stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z
uzasadnieniem zmiany.
4. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5 i 6, wymaga zgody
obydwu Stron wyrażonej w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
5. Pozostałe zmiany umowy mogą nastąpić w sytuacjach i na warunkach dopuszczalnych przez
ustawę Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegóły wymagań określone są w dokumentacji postępowania (SWZ)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.