eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalety › Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALETY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury, 2

1.5.2.) Miejscowość: Kalety

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-660

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 352 76 30

1.5.8.) Numer faksu: 34 352 76 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kalety.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kalety.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6591a6ae-1eed-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00320275/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały na stronie internetowej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• Miasto Kalety – Burmistrz Miasta Kalety z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,
 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
• e-mail: iod@kalety.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą : „Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę”
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Administrator odpowiada we własnym zakresie za wypełnienie obowiązku wynikającego z RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZBM.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 6029439,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę”.

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę przy ul. Fabrycznej 35 w Kaletach budynku Klubu Sportowego Unia Kalety w technologii tradycyjnej murowanej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę oraz elementami wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

1) Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy budynku 675,30 m2
Powierzchnia użytkowa 668,03 m2
Kubatura brutto całości 3 535 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych brak
Długość budynku całkowita 61,93 m
Szerokość budynku 24,61 m
Wysokość budynku 8,46 m
Dach nad większą częścią budynku z papy 665,53 m2
Dach nad środkową częścią z blachy 171,41 m2

2) Elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego

Szczegółowo rozwiązania instalacyjne opisane w odrębnych projektach technicznych poszczególnych branż projektu.

1.1. Instalacja centralnego ogrzewania
W związku z brakiem możliwości podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (w pobliżu brak takowej), ogrzewanie budynku planuje się realizować przy użyciu kotła gazowego zasilanego z zewnętrznego zbiornika na gaz płynny o mocy do 60kW. W budynku planowane jest ogrzewanie przy użyciu grzejników stalowych. Instalacja ogrzewania wykonana będzie z rur w technologii PE-RT/Al/PE-RT. Zasilanie nastąpi z kotła gazowego, a następnie izolowanymi przewodami rozprowadzenie czynnika grzejnego do grzejników. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne oraz w grzejnikowy zawór powrotny.

1.2. Instalacja wodociągowa
W pomieszczeniu technicznym zainstalowany zostanie zestaw wodomierza gł. a za nim zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. Instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana zostanie z rur PEX. Instalacje prowadzone będą w szachtach instalacyjnych i bruzdach ściennych z zachowaniem niewielkiego luzu. Rurociągi rozprowadzające należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewody rozdzielcze poziome prowadzone w posadzce lub w bruzdach ściennych, w otulinach termoizolacyjnych. Konieczne wykonanie nowego przyłącza wodociągowego.

1.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej
Przygotowanie cwu nastąpi w zasobniku pojemnościowym o pojemności nie większej niż 1000 dm3, temperatura magazynowania wody 70 C. Zbiornik zasilany będzie przez kocioł gazowy. Rozprowadzenie do źródeł poboru rurami typu PEX z cyrkulacją w bruzdach, w ścianach lub szachtach. Przewody ciepłej wody użytkowej powinny być izolowane cieplnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4. Instalacja Kanalizacji
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do istniejącej studni podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej usytuowanej w pobliżu istniejącego budynku klubowego i dalej istniejącym połączeniem w stronę sieci w drodze.
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC. Prowadzenie pionów nastąpi w szachtach ściennych. Rewizje na pionach i poziomach. Nowo projektowana instalacja kanalizacyjna obejmie podejścia kanalizacyjne z urządzeń, i przewody odpływowe.
Minimalny spadek podejścia kanalizacyjnego wynosi 2% w stronę pionu. Piony należy wentylować przez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach przeciwdziałające przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń.
Podejścia do przyborów sanitarnych wykonane zostaną z rur i kształtek PVC.


1.5. Instalacja gazu
Zasilanie ze zbiornika o pojemności 2700l na gaz płynny usytuowanego na zewnątrz budynku.
Zbiornik ustawiony zostanie nieco powyżej terenu na betonowej płycie fundamentowej gr. 20-30 cm.
Na zbiorniku pod pokrywą ochronną znajdzie się niezbędna armatura: zawory, zespół reduktorów służących do obniżania ciśnienia gazu oraz poziomowskaz pokazujący stan napełnienia zbiornika.
Armatura zamontowana na zbiorniku powinna posiadać atesty i aprobaty wymagane dla instalacji gazu płynnego.
Pod zbiornikiem – nawierzchnia pokryta żwirem.
Przyłączenie do zbiornika z rur przesyłowych doprowadzających gaz – rury stalowe lub polietylenowe, przebiegać będą w ziemi na gł. ok. 0,8 m. Trasę przebiegu przyłącza należy oznakować specjalną taśmą ostrzegawczą.
Należy wykonać uziemienie zbiornika.
Montaż instalacji wewnętrznej - połączenie przewodów gazowych od zaworu głównego w skrzynce gazowej do odbiorników nastąpi stalowymi rurami spawanymi do kotła grzewczego. Po wykonaniu instalacji wewnętrznej należy wykonać kontrolę szczelności.

W pomieszczeniu gdzie przewidziano zamontowanie urządzeń gazowych należy wykonać wentylację grawitacyjną spełniającą wymogi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wentylacja i podłączenie kotła powinna być zgodna z wytycznymi producenta urządzenia.
Spaliny z kotła odprowadzane będą przez komin o średnicy 180 mm.
Rozruch i eksploatacja kotłowni łącznie z instalacją gazową powinny być wykonane zgodnie z instrukcją obsługi.

1.6. Instalacja wody deszczowej
W związku z brakiem możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenie wód opadowych nastąpi z rynien i rur spustowych poprzez system retencyjny na własny teren nieutwardzony.

1.7. Wentylacja
Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła w całym budynku za wyjątkiem pomieszczenia technicznego z kotłem na gaz płynny – tu dopuszczalna wyłącznie wentylacja grawitacyjna realizowana przy użyciu systemowego komina z kanałem powietrzno - spalinowym dla kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania z kanałem wentylacyjnym.

1.8. Instalacja elektryczna
Wykonana w oparciu o istniejące zasilanie z rozdzielnicy usytuowanej przy pd.-zach. narożu działki od strony ul. Fabrycznej, z której zasilany jest obecnie istniejący budynek klubu sportowego. Z rozdzielnicy głównej nastąpi rozprowadzenie zasilania do źródeł poboru prądu – oświetlenia, gniazd wtykowych i włączników oraz urządzeń (centrali wentylacyjnych, wentylatorów wyciągowych) i zestawu paneli fotowoltaicznych na dachu.
W obiekcie znajdzie się też oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne oraz instalacja odgromowa zabezpieczająca układ paneli fotowoltaicznych.
Instalacja odgromowa obejmie również zewnętrzny zbiornik na gaz płynny usytuowany zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.9. Instalacje teletechniczne
Budynek przystosowany będzie do podłączenia instalacji teletechnicznej.

UWAGI:
 Przy robotach budowlanych prowadzonych w pobliżu przebiegających mediów należy wykonać przekopy kontrolne ręcznie zachowując szczególną ostrożność.
 W razie wystąpienia kolizji natychmiast zawiadomić gestora sieci i dalsze prace prowadzić pod jego nadzorem.
Przy sytuowaniu przebiegu przyłączy mediów do budynku na działce należy pamiętać o konieczności zachowania niezbędnych odległości pomiędzy sieciami : kanalizacyjną, wodociągową i gazową.

3) Roboty rozbiórkowe
Zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku kasy biletowej murowanego z bloczków żużlowo- betonowych z dachem w prostej konstrukcji drewnianej o parametrach:
 szerokość – 2,15 m,
 długość – 2,24 m,
 wysokość – średnia 2,20 m,
 powierzchnia zabudowy – 4,82 m2,
 kubatura brutto – 11 m3.

4) Zakup wyposażenia

Zakup i montaż elementów wyposażenia budynku zgodnie z załączonym zestawieniem do dokumentacji.


W dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót mogą występować nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych firm Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki nr 8 do SWZ – dokumentacja techniczna do niniejszego SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana oferentom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż w wysokości: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100);

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:

4.1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.:
• robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o kubaturze brutto 2000 m3;
W przypadku, gdy wykazywane roboty budowlane, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie robót budowlanych tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

4.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie min. (1) jedną osobą która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
• konstrukcyjno-budowlanej

lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

2. W celu wykazania spełniania warunku dot. zdolności technicznej z SWZ
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

3. W celu wykazania spełniania warunku dot. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. nr konta:
25 1020 2313 0000 3902 0518 3068

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

Zaleca się w tytule wpłaty wpisać:
„wadium: ZBM.271.10.2022”
lub
„wadium: Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (rozdział XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w łącznej wysokości 10 % kwoty ofertowej brutto.
2. Wniesie zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie jest wymagane.
3. Wykonawca, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.
4. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli:
1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 21 dni, licząc od dnia podpisania Umowy,
2) Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 16 załącznika nr 9 do SWZ - projektowane zapisy umowne:
1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku:
1) zmianie ulegną przepisy, które niosą za sobą zmianę stawki podatku VAT – zmianie ulega odpowiednio wynagrodzenie brutto,
2) wystąpienia wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującą technologią i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, potwierdzonych przez osobę nadzorującą reprezentującą Zamawiającego – zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas wystąpienia wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych,
3) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej – zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas występowania siły wyższej,
4) zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, tj. kolizji z robotami prowadzonymi równolegle np. w sąsiedztwie placu budowy, uniemożliwiającymi prowadzenie robót – zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas występowania kolizji uniemożliwiających
wykonanie robót objętych przedmiotem umowy.
5) powstania sytuacji wywołanych przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, nie powodującej zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
6) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych.
7) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.
8) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w
art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o
przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
9) zmiany obowiązujących przepisów jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
10) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca
zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na
ich potwierdzenie).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

„Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.