eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości JasieńOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2370471-1ee4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026693/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa placu zabaw w miejscowości Jasień.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) miniPortalu, dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu, dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
c) poczty elektronicznej: zam_pub@brzesko.pl. (za wyjątkiem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: miniPortalu; https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zam_pub@brzesko.pl. (za wyjątkiem składania ofert).2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini portalu oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP .7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania - ID postępowania jako załącznik nr 13 do niniejszej SWZ. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (nie dotyczy składania ofert i wniosków) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza” Formularz do korespondencji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@brzesko.pl. (W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się oznaczeniem/numerem sprawy określonym w SWZ).10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zam_pub@brzesko.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).11.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formatach danych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, (Zamawiający zaleca: pdf, doc, docx) pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzesku z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, tel 14 68 63 100 – reprezentowany przez Burmistrza Brzeska, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129, ze zm.), pn. Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień (nr referencyjny: ZP.271.2.20.2022.IP), zwanego dalej „zamówieniem”.4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1)W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; c) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 2)Zamawiający informuje iż: a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.20.2022.IP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw, zielona siłownia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jasień na dz. 1273/2, 1273/1.
2. Adres inwestycji: Jasień ul. Nowy Świat dz. 1273/2, 1273/1.
3. Plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy:

 Plac zabaw rozbudowany – urządzenie powinno zawierać:
• zjeżdżalnie wysoką;
• zjeżdżalnie niską;
• ślizg strażacki;
• pomost linowy;
• pomost kładka;
• pomost wiszący;
• pajęczyna linowa;
• komin linowy;
• drabinka linowa;
• lina do wspinania;
• stopnie ruchome;
• ściana wspinaczkowa;
• sklepik;
• wieża;
Wymiary urządzenia:
• szerokość: ok 7,6 m
• długość: ok. 7,6 m
• wysokość: ok 3,4 m
• nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem z EPDM
Materiały urządzenia:
• elementy urządzenia wykonane z profili metalowych zamkniętych
w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych;
• podesty i podejścia wykonane z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE;
• daszki, barierki, osłonki, ścianki wspinaczkowe oraz sklepik z tworzywa HDPE;

 Huśtawka wagowa

Wymiary urządzenia:
• szerokość: ok 0,4 m
• długość: ok. 3,0 m
• wysokość: ok 0,8 m
• wymagana nawierzchnia: darń

Materiały urządzenia:
• konstrukcja urządzenia stalowa – stelaż metalowy oraz belka główna metalowa zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych;
• siedziska wykonane z tworzywa HDPE
• uchwyty metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo;
• śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami;
• montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

 Sprężynowiec podwójny

Wymiary urządzenia:
• szerokość: ok 0,5 m
• długość: ok. 0,9 m
• wysokość: ok 0,8 m
• wymagana nawierzchnia: darń

Materiały urządzenia:
• urządzenie wykonane z tworzywa HDPE;
• sprężyna metalowa malowana proszkowo, atestowana;
• elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo;
• uchwyty wykonane z trwałego tworzywa sztucznego z nasadką zapobiegającą ześlizgnięciu;
• montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

 Tablica – tablica do malowania oraz kółko i krzyżyk

Wymiary urządzenia:
• szerokość: ok 0,9 m
• długość: ok. 0,9 m
• wysokość: ok 1,3 m
• wymagana nawierzchnia: darń

Materiały urządzenia:
• konstrukcja urządzenia stalowa zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych , profil zamknięty 80 x 80 mm
• śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami;
• montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

4. Pozostała infrastruktura placu zabaw:

 Ławki z oparciem – sztuk 6 ; konstrukcja ze stali a siedzisko i oparcie z drewna, które spełniają normy PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ławki fundamentowane w gruncie.

Wymiary:
• długość ławki: ok. 1,6 m
• szerokość ławki: ok. 0,7 m
• wysokość: ok. 0,9 m
Materiał:
• stal ocynkowana i malowana, rura średnicy 42 mm
• listwy drewniane zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi
• ilość listew: min. 6 sztuk
• kolor: szary, grafitowy, czarny - konstrukcja ławki, brąz, palisander – listwy drewniane
• zabezpieczenie: elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych
• montaż: betonowanie w gruncie betonem klasy B – 20
• elementy montażowe: śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne

 Kosze na śmieci sztuk 3 , fundamentowane w gruncie.
Wymiary:
• ok. 0,4 m
• wysokość ok. 0,8 m
Materiał:
• stal ocynkowana i malowana proszkowo, blacha grubość min. 1 mm
• daszek: tak
Kolor:
• konstrukcja – czarny;
• pojemnik - zielony, żółty, czerwony

 Stojak na rowery
Materiał:
• stal ocynkowana
• montaż do podłoża
Wymiary:
• długość: ok. 2,0 m
• szerokość: ok. 0,5 m

 Tablica z regulaminem
Materiał:
• stal ocynkowana
• montaż do podłoża przez betonowanie
Wymiary:
• szerokość: ok. 0,5 m
• wysokość ok. 1,8 m
• tablica pod regulamin rozmiar A3 z tworzywa HDPE

 Tablica informacyjna- tablica edu info – treść tablicy zostanie przekazana wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji.
Materiał:
• stal
• montaż na słupku stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie poprzez zabetonowanie
Wymiary:
• szerokość: 0,48 m
• wysokość 0,68 m

5. Nawierzchnie

 Nawierzchnia z kostki brukowej
Na terenie placu zabaw i zielonej siłowni zaprojektowana zostały dojścia i ścieżki
z kostki brukowej. Na powierzchni utwardzonej która stanowi jednocześnie dojazd do boiska sportowego tj. ciągu szerokości ok. 2 m należy zastosować kostkę grubości 8 mm ze względu na możliwość przejazdu samochodów, natomiast
na pozostałych dojściach należy zastosować kostkę o grubości 6 mm.

 Nawierzchnia bezpieczna EPDM

Projektuje się nawierzchnię bezpieczną EPDM do stosowania na zewnątrz, zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1177:2009, przepuszczalną dla wody,
w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0%. Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, na której zostaną zainstalowane urządzenia rekreacyjne, amortyzująca upadek dziecka z wysokości od 0,3 do 1,90 m kolor np. czerwony, zielony, niebieski, należy ograniczyć elementami krawędziowymi betonowymi.
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:
• spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR.
• wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM.
Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi również umożliwiać właściwe odprowadzenie wody. Przygotowanie podłoża - bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór, przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi ściśle stosować się do instrukcji producenta przy przygotowaniu podłoża, a także osoba kontrolująca prace, przed ostatecznym montażem nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się
w granicach od + 5C do + 25C.

6. Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm.

7. Montaż urządzeń zielonej siłowni – do wykonawcy będzie należało zamontowanie urządzeń zielonej siłowni nowych, które posiada Szkoła Podstawowa w Jasieniu
i przekaże wykonawcy.

8. Sadzenie drzew i krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów, (drzewa z zakrytymi systemami korzeniowymi oraz prawidłowo ukształtowanymi pniami i koronami
o minimalnych obwodach drzew na wysokości 100 cm - 9 - 10 cm). Drzewa ozdobne takie jak: Klon Globosum, Brzoza Youngi, Śliwa Pisardi; Śliwa wiśniowa lub inne. Należy uwzględnić zakup, dowóz, wsadzenia oraz zabezpieczenia wsadzonych sadzonek.

9. Wykonanie robót związanych z humusowaniem terenu.

10. Zakres prac obejmuje w szczególności:
• roboty pomiarowe;
• korytowanie;
• roboty ziemne;
• wykonanie ław betonowych z oporem;
• ułożenie obrzeży betonowych,
• wykonanie podbudowy;
• wykonanie nawierzchni dojść i dojazdu z kostki brukowej;
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej;
• montaż urządzeń zabawowych;
• montaż elementów małej architektury;
• montaż tablicy z regulaminem;
• montaż tablicy informacyjnej;
• montaż urządzeń zielonej siłowni;
• nasadzenie 4 sztuk drzew wraz z zabezpieczeniem;
• humusowanie wraz z obsianiem trawą terenu.
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wytyczenie nawierzchni oraz
urządzeń.
11. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik nr 10 do SWZ,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do 12 SWZ,
c) Przedmiar robót z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy
określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedno zadanie, polegające na wykonaniu robót budowlanych o charakterze i złożoności tożsamej, co do rodzaju z zasadniczymi robotami tj. zadanie polegające na budowie lub przebudowie placu zabaw lub placu rekreacyjnego z nawierzchnią bezpieczną o pow. min. 40 m2, oraz wartości brutto nie mniejszej niż 140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

- co najmniej 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2020 r.poz.220 z późn. zm.).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.

2. Podstawy wykluczenia.
1) Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),
b) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022 poz. 835) (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),
c) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia) tj.
- w stosunku, do którego otwarto likwidacje ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.


Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punkcie 2.1 b SWZ niniejszego działu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3.1.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenia składają odrębnie:wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
b) Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu- załącznik nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy).
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy).
d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.
g) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach w zależności od wyboru wykonawcy:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i1572).
4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 z adnotacją wadium na zadanie pn.: Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień (nr referencyjny: ZP.271.2.20.2022.IP ).
5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe płatne na pierwsze żądanie zamawiającego zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji „od dnia……. do dnia…….”
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium winien być oznaczony: Budowa placu rekreacyjnego wraz zieloną siłownią w miejscowości Jasień (nr referencyjny: ZP.271.2.20.2022.IP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
4. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego, jako pełnomocnik.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto każdy z wykonawców składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XII ust. 2 pkt 2.1. niniejszej SWZ.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej, jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą wstrzymaniu
lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:
a) opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy,
b) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji tych zdarzeń,
c) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią
ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni,
d) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
e) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
f) niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
g) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
h) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,
i) wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i chwilowym brakiem środków
na dalszą realizację
j) zmiany przepisów prawa,
k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.
Szczegółowy opis pozostały zmian umowy znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ w par. 17.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.