eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiżajny › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy WiżajnyOgłoszenie z dnia 2021-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiżajny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiżajny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 11

1.5.2.) Miejscowość: Wiżajny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-407

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875688049

1.5.8.) Numer faksu: 875688049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wizajny@su.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wizajny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d468fb57-387d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiżajny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d468fb57-387d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006559/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiżajny.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251218/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G0K.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 570240,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszanych) obejmujących odpady z grupy 20 03 01, gromadzonych w pojemnikach oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z częstotliwością opróżniania:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
b) dla zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej jeden raz w tygodniu;
c) dla obiektów użyteczności publicznej , punktów handlowych i usługowych oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
d) z cmentarza – co najmniej jeden raz w miesiącu lecz nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników na odpady.
e) z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe - niezwłocznie po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
2) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, w podziale na:
a) papier – z częstotliwością opróżniania nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
b) szkło – z częstotliwością opróżniania nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
c) metale i tworzywa sztuczne – z częstotliwością opróżniania nie rzadziej niż raz na miesiąc, 3) Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiżajny zwanego dalej PSZOK, na terenie wskazanym przez Zamawiającego lub własnym.
4) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiżajnach

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 513216,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 513216,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 513216,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MPO Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5420201038

7.3.3) Ulica: 42 Pułku Piechoty 48

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-950

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 513216,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.