eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"Ogłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT OŚWIĘCIMSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. St. Wyspiańskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-602

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81081ff8-1ec4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020807/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl lub poczty elektronicznej: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl 4. Zamawiający zaleca komunikację przy
użyciu poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona zgodnie z zasadami określonymi w dziale X SWZ). 5. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu. 6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. 7. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. 8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ. 9. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 10. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jej treścią. 11. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania wykonawcy powinni posługiwać się znakiem sprawy, określonym na stronie tytułowej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z działem XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z działem XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.272.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”, z podziałem na następujące etapy:
Etap I – dotyczący realizacji Zadania w zakresie:
- roboty drogowe od km 2+179,7 do km 3+400,00 (w zakresie jezdni - podbudowa i warstwa wiążąca), chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz wycinka drzew dla całego zadania,
Etap II – obejmujący pozostałe do wykonania Roboty.
Inwestycja w prawie całym swoim zakresie zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim, w gminie Zator, w miejscowości Łowiczki.
Przedmiotowa droga powiatowa 1805K w rejonie inwestycji powiązana jest z drogami publicznymi, tj.:
- od strony północnej połączona jest z drogą powiatową klasy L nr 1805K - ul. Graniczna 1805K,
- od strony południowej połączona jest z drogą wojewódzką klasy G nr 781 - ul. Andrychowską.
W ramach zadania przewidziano przebudowę nawierzchni jezdni drogi do szer. min. 6,00 m
z poszerzeniami na łukach, budowę prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 2,00 m, budowę lewostronnego pobocza szer. 1,00m, budowę ścieku z kostki betonowej przy krawędzi chodnika, budowę zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi, budowę przejść dla pieszych, budowę peronów autobusowych, budowę oraz przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę dojść do posesji prywatnych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami W1-W6 i ich umocnieniami, budowę drenażu francuskiego, przeprowadzenie sieci pod ciekami, przebudowę przepustów, przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci zagospodarowania terenu, rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakres przebudów istniejących sieci obejmował będzie przebudowę sieci gazowej, elektroenergetycznej
i teletechnicznej. Projektuje się również zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej i elektrycznej oraz budowę oświetlenia projektowanych przejść dla pieszych.
Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej 1805K zakończony jest skrzyżowaniem z istniejącą drogą wojewódzką DW781. Zaprojektowano przebudowę istniejącego skrzyżowania z zastosowaniem normatywnych łuków przy wjeździe oraz wyjeździe z drogi powiatowej.
Podstawowe parametry rozbudowanego odcinka drogi to:
• Kategoria drogi: powiatowa
• Klasa drogi: Z
• Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
• Prędkość projektowa : Vp = 50 km/h
• Szerokość jezdni min.: 6,0m
• Kategoria natężenia ruchu: KR 3
• Szerokość proj. chodnika: 2,0m
• Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym – daszkowe 2,0%
• Pochylenie poprzeczne chodnika: 2,0%
• Pobocze drogowe z kruszywa szer. 1,00 m: kruszywo łamane gr. 15cm
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SWZ, tj.:
• dokumentacja projektowa,
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
• przedmiary robót.
Warunki realizacji robót określają odpowiednio: projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego zostaną wprowadzone do treści tej umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ.
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/21 z dnia 05.08.2021 r. znak WAB.7647.1.2021.DS/AWK (decyzja ZRID) sprostowaną postanowieniem znak WAB.7647.1.2021.DS/AWK z dnia 07.02.2022 r. oraz zgłoszenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 781 na odc. 160 km 0+000,0 – odc. 160 km 0+017,0 w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieku przykrawężnikowego, prawostronnego pobocza i chodnika.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:
• doręczenie Zamawiającemu, w dniu podpisania Umowy, ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach Umowy i na okres jej trwania na sumę nie mniejszą niż 10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy.
• prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem wszelkich uzgodnień z administratorami sieci i urządzeń istniejących w obszarze prowadzonych robót;
• zabezpieczenia i wygrodzenia placu budowy, oznakowania miejsca prowadzonych robót, zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do terenu budowy i przechowywanych tam materiałów na własny koszt, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami
z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
• powiadomienia operatorów wszystkich sieci instalacyjnych, w szczególności elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, których infrastruktura znajduje się w rejonie placu budowy, oraz jego oddziaływania;
• prowadzenie robót w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w szczególności: zapewnienie dostępu do drogi publicznej, zapewnienie dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, zapewnienia możliwości korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej , cieplnej oraz ze środków łączności, powiadomienia właścicieli nieruchomości objętych przerwami w dostawach prądu, wody, gazu i innych, spowodowanych prowadzonymi robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed planowanymi przerwami;
• zapewnienia na własny koszt i odpowiedzialność odpowiednio: składowania, transportu, utylizacji: materiałów pochodzących z rozbiórek, demontaży, wycinek oraz odpadów;
• zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac, w poszczególnych specjalnościach zgodnych z przedmiotem zamówienia;
• zapewnienia na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę.
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić wykaz działek położonych poza pasem drogowym dla których w decyzji ZRID został nałożony obowiązek budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, budowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na działkach na których jest planowane przejście przez teren wód płynących, na których jest planowana rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania. Przed przystąpieniem do robót na tych działkach Wykonawca winien sporządzić opis stanu każdej z tych nieruchomości. Wykonawca winien poinformować właścicieli powyższych działek o terminie rozpoczęcia robót i ich zakresie.
Opis nieruchomości powinien być sporządzony przy potwierdzonym udziale właściciela lub
w uzasadnionym przypadku bez udziału właściciela po uprzednim pisemnym poinformowaniu go
o terminie czynności.
Powyższe informacje będą mogły posłużyć do określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości oraz z tytułu niemożności użytkowania gruntu
i odszkodowania za rozebrane obiekty budowlane oraz odszkodowania za inne zniszczone składniki budowlane i roślinne. Po zakończonych robotach Wykonawca przygotuje protokoły przekazania nieruchomości ich właścicielom.
UWAGA:
Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiar robót wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) oraz mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania produktów zawarte m.in. w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego produktu, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 630 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z działem XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 6.000.000,00 zł brutto polegającą na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi.
Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących m.in. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Dokument, o którym mowa powyżej w szczególności powinien określać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących odpowiednio wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokument(u)ów.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz robót budowlanych o którym mowa w dziale XVII pkt B., dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (na wezwanie zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania - zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z działem XVIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 Pzp).
2. W przypadku o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty odpowiednie pełnomocnictwo.
3. Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 13 załącznika nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem formularza elektronicznego: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia:
a) przekazanie placu budowy – niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy),
b) rozpoczęcie Robót – nie wcześniej niż po przekazaniu placu budowy, jednak nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy,
c) zakończenia I etapu Robót – w terminie do 330 dni od daty przekazania placu budowy,
d) zakończenie II etapu Robót – w terminie do 630 dni od daty przekazania placu budowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.