eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Morawica › "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy"Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spacerowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Morawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-026

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 364-13-78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.kita@morawica.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzelny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-984b7403-1ee1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024904/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ŚCP w Morawicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/morawica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/morawica, poczta elektroniczna e-mail
j.kita@morawica.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformazakupowa.pl (dalej jako „platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/morawica.
3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: j.kita@morawica.com.pl.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i załączniki do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” udostępnionego przez
https://platformazakupowa.pl/pn/morawica lub za pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem sprawy nadanym przez zamawiającego. Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza również, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby
uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami. Za datę przekazania zawiadomień, wniosków, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich potwierdzenia dostarczenia
wiadomości zawierającej dokument z serwera pocztowego Zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
8. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej. Sposób sporządzania
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020, poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020r. poz. 2415 ze zm.)
9. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, zgodnie z zapisami SWZ .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP-252-19/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ulicy Spacerowej 5 szczegółowo opisanych w Załączniku nr
2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie uznana oferta zawierająca
najwięcej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres niezmienności cen

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ oraz którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie.

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do świadczenia
usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. posiada:

A. aktualne zezwolenie /decyzję/ obejmującą swym zakresem rodzaje odpadów wymagane przez Zamawiającego, wydane
przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. w zakresie:
A.1 zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku) lub umowę z podmiotem prowadzącym działalność w
powyższym zakresie lub
A.2 zbierania odpadów lub umowę z podmiotem prowadzącym działalność w powyższym zakresie lub
A.3 przetwarzania odpadów lub umowę z podmiotem prowadzącym działalność w powyższym zakresie
oraz
A.4 transportu – zaświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami – BDO.
W przypadku przedstawienia decyzji na zbieranie lub umowy z podmiotem prowadzącym działalność w powyższym zakresie Wykonawca przedstawi oświadczenie ze wskazaniem instalacji do recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń, koncesji, licencji itp. Zwanych dalej ,,zezwoleniem” przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdyby ktokolwiek z dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
A. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum 1 usługę polegającą na
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości brutto minimum 210.000,00 zł oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została lub jest wykonywana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p., (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum,
wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa: w
art. 108 ust 1. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum,
wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby w następującym zakresie:
a) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do
SWZ, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
A. aktualne zezwolenie /decyzję/ obejmującą swym zakresem rodzaje odpadów wymagane przez Zamawiającego, wydane przez
właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. w zakresie:
A.1 zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania, odzysku) lub umowę z podmiotem prowadzącym działalność w
powyższym zakresie lub
A.2 zbierania odpadów lub umowę z podmiotem prowadzącym działalność w powyższym zakresie lub
A.3 przetwarzania odpadów lub umowę z podmiotem prowadzącym działalność w powyższym zakresie oraz
A.4 transportu – zaświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarującymi odpadami – BDO.
W przypadku przedstawienia decyzji na zbieranie lub umowy z podmiotem prowadzącym działalność w powyższym zakresie Wykonawca przedstawi oświadczenie ze wskazaniem instalacji do recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum,
wspólnicy spółki cywilnej) koncesję, zezwolenie może złożyć jeden Wykonawca spełniający samodzielnie warunki udziału w
postępowaniu lub wszyscy Wykonawcy łącznie, spełniający razem warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykaz usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie od niego uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, potwierdzające
minimum 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości brutto minimum
210.000,00 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego Wykonawców (podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub osobistym).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV pkt 3 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia ww. potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XVI SWZ, składa każdy z Wykonawców.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu Oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
W przypadku braku w/w informacji na etapie składania ofert Zamawiający wymaga zgodnie z treścią art. 462 ust. 4 pkt.1) u.z.p. przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, aby Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców. Zamawiający nie będzie badał czy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 u.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego do ujawnionych przez Wykonawcę podwykonawców.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę oraz przez poszczególnych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zamówienia, o których mowa w art. 60
oraz 121 u.z.p.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/morawica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.