eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410207011

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolsztyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 655407519

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@sp2.wschowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp2wschowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e29cfd0e-1ee0-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00310184/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/651868

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/651868 . We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy 271.1.2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących regulaminów dostępnych na stronie https://platformazakupowa.pl.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie.
4. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne
i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452 ze zm.).
5. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/651868
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://platformazakupowa.pl/transakcja/651868.
8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d. Włączona obsługa JavaScript;
e. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie, ul. Wolsztyńska 4; 67-400 Wschowa, kontakt: tel. 65 540 75 19, e-mail: sp2wschowa@poczta.onet.pl;
 z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail ……………;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pod nazwą: jest Usługa dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie w roku szkolnym 2022/2023.
 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2019 r. z późn. zm.) dalej Ustawa pzp
 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp
 Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1041). Posłaniec dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.
 Kategorie podmiotów przetwarzających: Zewnętrzny hostingodawca. Podmiot dostarczający narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej.
 ADO przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i wydawaniu posiłków – obiadów jednodaniowych w naczyniach wielokrotnego użytku ze sztućcami wielokrotnego użytku i kubkami wielokrotnego użytku.
2. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Szczegółowe godziny wydawania posiłków ustalane będą bezpośrednio
z Dyrektorem szkoły.
3. W wyjątkowych sytuacjach związanych ze zmianą organizacji dnia pracy w szkole dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie po wcześniejszym uzgodnieniu Wykonawcy z Dyrekcją szkoły.
4. Dożywianie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 05 września 2022 r. do 23.06.2023r. z uwzględnieniem przerw w nauce (dni świąteczne, ferie zimowe).
5. Szacunkowa liczba dzieci objętych zamówieniem – 70.
6. Dzienna liczba posiłków (szacunkowo): 70.
7. Liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, za co zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
8. Liczba dzieci powinna być weryfikowana z jednodniowym wyprzedzeniem.
9. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego, że świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.
10. Jadłospis powinien być urozmaicony. Dania nie mogą się powtarzać w cyklu czternastodniowym.
11. Posiłki będą dostarczane :
II danie: od poniedziałku do piątku.
12. II danie: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż, kasza), mięso, surówka oraz sok owocowy lub kompot. Jedna porcja drugiego dania powinna ważyć lub mieć objętość: ziemniaki lub w/w zamiennik minimum 200 g, mięso minimum 100 g, surówka minimum 100 g., sok owocowy lub kompot min. 200 ml. Surówki powinny być urozmaicone (minimum 3 rodzaje) i podawane także na przemian.
13. Mięso powinno występować w postaci: kotlet schabowy, kotlet de volaille, zrazy, udka drobiowe, kotlety mielone, gulasz, filet rybny z dorsza lub morszczuka — minimum 100 g.
14. Drugie danie mogą stanowić również: pierogi, naleśniki z serem, kopytka, krokiety — minimum 250 g. W przypadku tych dań Wykonawca nie dołącza ziemniaków lub zamiennika (makaronu, ryżu, kaszy) oraz surówki — zastępuje je jogurtem i owocem.
15. Podawane mięso w drugim daniu nie powinno być tłuste, przerośnięte żyłami.
16. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki ( II danie) o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 450 kcal, nie wliczając kaloryczności soku owocowego lub kompotu.
17. Wykonawca dostarcza Dyrektorowi szkoły tygodniowy jadłospis w dniu poprzedzającym dany tydzień żywieniowy.
18. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284 ze zm.)
19. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności oraz przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
20. Wykonawca będzie przygotowywał, dostarczał i wydawał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu, warunków produkcji oraz ponosił odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań kontrolujących zawartość kaloryczną i jakość posiłków.
22. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań.
23. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, na własny koszt, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Koszty transportu i wydawania posiłków należy ująć w kalkulacji ceny.
24. Wykonawca zadba o czystość termosów oraz poniesie koszty załadunku oraz rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia odpadów pokonsumpcyjnych w miejscach wydawania posiłków.
25. Posiłki będą wydawane w danej szkole w pomieszczeniach wskazanych przez Dyrektora danej placówki oświatowej.
26. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiłki o takiej samej wartości odżywczej na swój koszt z innych źródeł.
27. Zamawiający nie przewiduje możliwości wydawania w zamian za posiłek suchego prowiantu.
28. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie przekazywane na konto wykonawcy po przedstawieniu faktury za każdy miesiąc świadczonej usługi w terminie określonym
w ofercie Wykonawcy.
29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanej usługi.
30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów, jak również stosowania produktów masłopodobnych, mięsa tzw. MOM, produktów typu instant, gotowych produktów np. gołąbki, pierogi, klopsy itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie wg. następującego kryterium
cena ofertowa ryczałtowa - 60 %
różnorodność zaoferowanych posiłków drugiego (II) dania –40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: różnorodność zaoferowanych posiłków drugiego (II) dania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym pozwoli na identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w szczególności ustalenie czy podmiot występujący jako spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego rejestru (wypis z Krajowego rejestru Sądowego – KRS i/lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualne zezwolenie/decyzję właściwego terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej, stwierdzającego spełnienie wymagań higieniczno-sanitarno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwość prowadzenia (świadczenia) usług cateringowych, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2021 ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który:
a) wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej 2 usług polegających na dożywianiu dzieci i młodzieży w szkołach oraz dzieci przedszkolnych o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł każda. Aby spełnić ten wymóg, dostawy, na które Oferent powołuje się, muszą być ukończone w całości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1.1 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem do SWZ).
1.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
1.3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (załącznik nr 3).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich miejsca wykonania, rodzaju wykonanych dostaw, daty zakończenia dostaw i zlecających, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem do SWZ).
1.2. aktualne zezwolenie/decyzję właściwego terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej, stwierdzającego spełnienie wymagań higieniczno-sanitarno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwość prowadzenia (świadczenia) usług cateringowych, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2021 ze zm.);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3, składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przy uzyciu https://platformazakupowa.pl/transakcja/651868

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.