eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości obiektu typu "Orlik 2012" zlokalizowanego przy ul. Worobczuka 8 w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości obiektu typu „Orlik 2012” zlokalizowanego przy ul. Worobczuka 8 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Wilanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszka Klimczaka 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wilanow.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości obiektu typu „Orlik 2012” zlokalizowanego przy ul. Worobczuka 8 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-510b78b3-1e26-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044863/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Ochrona fizyczna osób i mienia - zamówienie udzielane w częściach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo
aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemu https://zamowienia.um.warszawa.pl:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
Format kodowania i oznaczania czasu:
• plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość
zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi
posiadać:
• E-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows -
w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym),
wykonawca musi posiadać:
• Profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, iż: - Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 3) ),zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do
ich wniesienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.- W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 42/WKU/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości
obiektu typu „Orlik 2012”, zlokalizowanego przy ul. Worobczuka 8 w Warszawie.
Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Usługi winny być zrealizowane należycie z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz standardów realizacji usług, w oparciu o dokumenty zamówienia.
Łączna liczba roboczogodzin wynosi 5 678 godzin ochrony stacjonarnej. Szczegółowy planowany grafik pracy stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
W stawce brutto za 1 roboczogodzinę ochrony stacjonarnej, Wykonawca musi uwzględnić marżę Wykonawcy, VAT oraz wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty ogólne zarządu, koszty: ochrony osób i mienia (w tym ochrony stacjonarnej w godzinach 7:00-24:00 oraz ochrony zdalnej w godzinach 24:00-7:00) w tym koszty zastępstw pracowników, dozoru i kontroli, dojazdu i pracy grupy interwencyjnej, sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, terenów zewnętrznych, odśnieżania oraz pielęgnacji zieleni, z uwzględnieniem warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. Stawkę jednostkową roboczogodziny należy ustalić jako wartość ryczałtową wykonania całego zakresu zamówienia, tj. wartość 1 roboczogodziny ochrony stacjonarnej należy ustalić z góry – bez możliwości rozliczania kosztów poszczególnych usług (między innymi ochrony stacjonarnej w godz. 7:00-24:00 oraz ochrony zdalnej w godz. 24:00-7:00, sprzątania, pielęgnacji zieleni itd.) wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia. Tak ustalona ryczałtowa stawka za 1 roboczogodzinę ochrony stacjonarnej stanowi podstawę rozliczenia kosztorysowego przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie 1 roboczogodziny ochrony stacjonarnej ryzyko zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (ryzyko należy oszacować przyjmując założenie rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia o godz. 12:00 dnia 31.08.2022 r., a wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. należy przyjąć zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
z dnia 27 lipca 2022 r. - https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12362401/katalog/12898045#12898045).
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i sprawowania ochrony osób i mienia oraz do wykonywania czynności polegających na sprzątaniu kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Worobczuka 8 w Warszawie w godzinach zgodnych z planowanym grafikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej „Obiektem”, a w szczególności:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w Obiekcie,
2) ochrony wyżej wymienionego Obiektu i jego pomieszczeń przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
3) ochrony mienia znajdującego się w Obiekcie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
4) zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie Obiektu oraz powiadamiania Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,
5) niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie Obiektu i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania,
6) prowadzenia - przewidzianej w załączniku nr 3 zwanym Tabela Służby Ochronnej -dokumentacji, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej i czasie wykonywania przez pracowników ochrony zadań, a także prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zawierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu służby i przekazania służby ochronnej.
7) zapewnienia ochrony stacjonarnej w godzinach 7.00-24.00 i ochrony zdalnej, przy użyciu systemu monitoringu w godzinach 24.00- 7.00
8) zapewnienia przyjazdu grup interwencyjnych do obiektu chronionych na każdy sygnał alarmowy wyemitowany przez pracowników ochrony obiektu (również pracujących zdalnie), w czasie nie dłuższym niż 10 minut
9) wykonania czynności polegających na sprzątaniu oraz odśnieżaniu:
• pomieszczenia biurowego, pomieszczeń sanitarnych przy wykorzystaniu środków czystości dostarczonych przez Zamawiającego oraz uzupełnianiu środków czystości w obiekcie,
• terenów zewnętrznych i pielęgnacji zieleni,
• terenu przed wejściem do obiektu,
• przy czym czynności wykonywane będą na bieżąco – zgodnie z potrzebami.
Zamawiający zastrzega, że może zawiesić wykonywanie umowy w przypadku podjęcia prac remontowo- budowlanych na Obiekcie w okresie realizacji zamówienia.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zamknięcia Obiektu i zawieszenia wykonywania zamówienia najpóźniej na 14 dni przed planowanym zamknięciem Obiektu.
Zamawiającym poinformuję Wykonawcę o terminie ponownego rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, najpóźniej na 14 dni przed planowanym zakończeniem prac i otwarciem Obiektu.
W okresie zawieszenia wykonania umowy Wykonawca nie będzie świadczył żadnych czynności określonych w § 1 wzoru umowy, oraz nie będzie otrzymywał wynagrodzenia za ten czas.
W związku z możliwością zawieszenia realizacji przedmiotu zamówienia (§2 ust. 2-5 wzoru umowy) z uwagi na prace remontowo-budowlane na Obiekcie, co wiąże się z ograniczeniem zakresu zamówienia (liczbą roboczogodzin), Zamawiający informuje, że zrealizuje co najmniej 55% zakresu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie
zorganizowania i sprawowania ochrony osób i mienia oraz do wykonywania czynności polegających na sprzątaniu kompleksu boisk
sportowych „Orlik 2012” przy ul. Worobczuka 8 w Warszawie. Wartość udzielonego zamówienia nie przekroczy kwoty 80.000,00 zł
netto i będzie obejmowało zorganizowanie i sprawowanie ochrony osób i mienia oraz do wykonywanie czynności polegających na
sprzątaniu kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Worobczuka 8 w Warszawie. Zamawiający udzieli tego zamówienia w
przypadku posiadania środków finansowych w ramach zadań z zakresu opisanego w postanowieniach SWZ. Zamówienie będzie
realizowane na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy podstawowej. Wykonawca zobowiązany będzie do
posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. W przypadku zawarcia umowy w ramach zamówienia z wolnej ręki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w przypadkach i wysokościach określonych we wzorze umowy zamówienia podstawowego. Ponadto Zamawiający udzieli
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli cena jednostkowa brutto (z należnym VAT) za 1 roboczogodzinę (rbh), obowiązująca na dzień
podjęcia negocjacji, będzie maksymalnie o 20% wyższa od ceny jednostkowej brutto za 1 roboczogodzinę wskazaną w ofercie
zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawca wykaże, że posiada:
2.1 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a. aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.1.2)a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu złożenia w Systemie wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z założeniami SWZ. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, poprzez wypełnienie zdefiniowanego w Systemie formularza oferty.
2) Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:
a) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
b) Oświadczenie o podstawach wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 (jeżeli dotyczy) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
c) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
e) inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VII B SWZ.
W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z wykorzystaniem
Systemu, Wykonawca powinien w okienku dodawania pliku określić TYP DOKUMENTU jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub cyfrowego
odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
W/w dokument powinien zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w
formularzu oferty;
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
podmiotów występujących wspólnie;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
Oświadczenia oraz dokumenty, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie jego
dotyczącym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy według wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 31.08.2022 r. od godz. 12:00.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, o której mowa powyżej, przez ubieganie się o udzielenie
zamówienia publicznego rozumie się między innymi złożenie oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.