eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Warsztaty wyjazdowe w góry dla młodzieży - uczestników projektu "Młodzi gotowi na przyszłość"Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Warsztaty wyjazdowe w góry dla młodzieży – uczestników projektu
„Młodzi gotowi na przyszłość”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970779268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podgórna 5

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 452 75 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.stecel@pcpr.powiat-zielonogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.naszepcpr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Warsztaty wyjazdowe w góry dla młodzieży – uczestników projektu
„Młodzi gotowi na przyszłość”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dd51dc2-1a33-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066935/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Warsztaty wyjazdowe w góry dla młodzieży (3 dni)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4dd51dc2-1a33-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4dd51dc2-1a33-11ed-acbd-46d0480cd9c4
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia.
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-4dd51dc2-1a33-11ed-acbd-46d0480cd9c4
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z 30 grudnia 2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zwany dalej „Rozp. w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych). 8.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zwanego Rozp. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego
zastosowania.
9.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
11.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub
wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
12.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Pozostałe informacje dostępne są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, mający siedzibę przy ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra,
- z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
sekretariat@pcpr.powiat-zielonogorski.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ogłoszeniu,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.)
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz na czas kontroli i archiwizacji,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO,
- Pan/Pani wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał/a w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CPR.IX.3231.11.2022.ASte

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie wyjazdowych warsztatów w góry dla młodzieży: 32 osoby - młodzież z pieczy zastępczej w wieku 15-22 lat i ich otoczenie (rówieśnicy) oraz 3 pracowników PCPR sprawujących nadzór nad organizacją warsztatów.
Razem 35 osób.
2. Uczestnikami warsztatów będą uczestnicy projektu „Młodzi gotowi na przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
3. Wyjazd 3 dniowy weekendowy (piątek, sobota, niedziela) - 2 noclegi w okresie od 30 września 2022 r. do 30 października 2022 r.
4. Zamawiający wymaga, aby ośrodek/hotel, w którym zostaną zorganizowane warsztaty wyjazdowe był położony w miejscowości górskiej w województwie dolnośląskim. Miejscowość oddalona do 200 km od Zielonej Góry (licząc odległość drogową wg GOOGLE MAPS). Ośrodek/hotel musi znajdować się w miejscowości położonej w obrębie obszarów o podstawowym znaczeniu dla urlopowej turystyki wypoczynkowej, zagospodarowaniu turystycznym otoczony piękną przyrodą atrakcyjnych krajobrazów i ciekawych miejsc.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.
6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia regulują zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63515000-2 - Usługi podróżne

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-30 do 2022-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty –najwyższą ilość punktów.
4. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt – za oba kryteria oceny ofert.
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena(C) – 60%
Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = (C min / C o ) x 60 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto oferty badanej (zł)
Cenę należy wskazać w formularzu ofertowym oraz w formularzu informacji dodatkowych.
Ocenie podlegać będzie cena brutto za cały opis przedmiotu zamówienia, za wszystkie godziny korepetycji (1860 godzin).
Maksymalnie za to kryterium Zamawiający może przyznać 60 pkt.
2) Termin płatności faktury 40%
14 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu – 0 pkt
21 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu – 20 pkt
30 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu – 40 pkt.
Termin płatności faktury należy wskazać w formularzu ofertowym oraz w formularzu informacji dodatkowych.
Maksymalnie za to kryterium Zamawiający może przyznać 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
NIE DOTYCZY
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
posiadają wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzanego przez właściwego Marszałka Województwa, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 511).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
NIE DOTYCZY
d) zdolności technicznej lub zawodowej;
1. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie następujące usługi:
Dwa (2) wyjazdy/warsztaty/szkolenia/obozy szkoleniowe, o treści edukacyjno-integracyjnej dla dzieci i młodzieży na kwotę min. 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto każdy wyjazd.
Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia ww. warunku na podstawie treści oświadczenia wg załącznika nr 1 do formularza oferty.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli do realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisko trenerów prowadzących warsztaty z młodzieżą, skieruje 3 osoby spełniające niżej wymienione wymagania:
1) ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia/psychoterapia/pedagogika/seksuologia/informatyka z przygotowaniem pedagogicznym/ nauki o rodzinie /pedagogika lub wykonujący zawód policjanta/terapeuty uzależnień.
2) posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę merytoryczną w zakresie pracy z młodzieżą,
3) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń/warsztatów na rzecz młodzieży na tematy związane z nowymi technologiami.
Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia ww. warunku na podstawie treści oświadczenia wg załącznika nr 1 do formularza oferty.

Przed nawiązaniem z osobami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, Wykonawca jest obowiązany do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków, czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152).

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca będący personelem projektu ma obowiązek uwzględnić następujące warunki:
1) wskazana osoba samozatrudniona i ewentualne osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021, poz. 423 z późn. zm.), nie jest/są zatrudniona/e w ramach stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji Programów Operacyjnych (Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące), chyba, że nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie wynagrodzenia takiej osoby;
2) łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Do ww. limitu wlicza się okres urlopu wypoczynkowego oraz czas niezdolności do pracy wskutek choroby.


Do złożenia:
1) wpisu do ww. rejestru podmiotów,
2) oświadczenia „Wykaz usług” (wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług),
3) oświadczenia „Wykaz osób” (wraz z wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego).
zostanie wezwany wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Ocena nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1b jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. Zamawiający dopuszcza łączenie zdolności zawodowej określonej w pkt. 1d w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy mogą spełniać warunek łącznie.
7. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia oraz personelu skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji wskazuje w Formularzu oferty, jeśli jest to wiadome, części zamówienia, którą ten wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a także imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Pozostałe regulacje dotyczące podwykonawców zawarte są w ustawie pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda następujących dokumentów wraz z ofertą:
1)aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt XII oraz pkt XIII SWZ wg załącznika nr 1 do formularza oferty.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2)w przypadku, o którym mowa w pkt XIII ppkt 3, 5, 6 i 7 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty.
4.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt XIV ppkt 3 ppkt 1), przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
8.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1)dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 511).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
9.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Oferta w terminie składania winna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem
udostępnionym na Platformie e-Zamówienia;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2);
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do formularza oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt XIV ppkt 3 ppkt 1), przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) wypełniony załącznik nr 4 do formularza oferty - FORMULARZ INFORMACJ DODATKOWYCH. Niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego formularza informacji dodatkowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6) podmiotowe środki dowodowe:
6.1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
6.2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty. Ww. dokument składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1b jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. Zamawiający dopuszcza łączenie zdolności zawodowej określonej w pkt. 1d w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy mogą spełniać warunki łącznie.
7. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia oraz personelu skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy.
1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku, gdy:
1)nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę podatku VAT do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała;
2)wystąpi konieczność zmiany w zasadach rozliczenia finansowego, określonych w umowie;
3)wystąpi konieczność zmiany terminu płatności faktury określonych w umowie lub ofercie wykonawcy;
4)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (wymagana pisemna zgoda Zamawiającego). W przypadku zmiany osób, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowane osoby spełniają wymagania opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach zamówienia oraz posiadają minimalne lub wyższe kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, jak osoba wskazana na etapie złożenia oferty;
5)Zamawiający dopuszcza zmianę zaproponowanego przez Wykonawcę hotelu. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Nowy hotel musi spełniać wymagania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentach zamówienia;
6)Zamawiający dopuszcza zmianę zaproponowanej przez Wykonawcę daty (weekendu) mieszczącej się w czasookresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego;
7)Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu, jednak nie więcej niż o 10 % ogólnej liczby uczestników. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi wg zasad określonych w §3 umowy.
8)W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z wyjazdu, Zamawiający przewiduje możliwość udziału innego uczestnika projektu w wyjeździe. W miejsce rezygnującego uczestnika wyjazdu zostanie wyznaczony inny uczestnik projektu z terenu powiatu zielonogórskiego;
9)zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b)zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
10)zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
11)Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a)na podstawie postanowień umownych,
b)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c)w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
12)zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne,
13)łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi.
3.Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
4.Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

XV. Sposób obliczenia ceny:
1. Cena oferty zostanie wyliczona oraz podana przez Wykonawcę na formularzu informacji dodatkowych będącym załącznikiem nr 4 do formularza oferty. Niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego formularza informacji dodatkowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ.
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w PLN (złotych polskich).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, oraz wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, a także wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.