eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym w m. Grupa - zadanie 11803.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym w m. Grupa – zadanie 11803.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: RZI Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090570782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podchorążych 33

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzibydgoszcz.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym w m. Grupa – zadanie 11803.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4397e081-1ec9-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037683/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 zadanie 11803 - przebudowa budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obsługi w m. Grupa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/rzibydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
2) System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rzibydgoszcz
3)W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: WIB/TP1/2/R/8
4)Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie postępowania jest:
Pani Dorota Zdunowska- tel. 261 41 38 76, e-mail d.zdunowska@ron.mil.pl
Pani Marta Lewandowska tel. 261 41 42 85, e-mail mar.lewandowska@ron.mil.pl

5) Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
6) Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIB/TP1/2/R/8

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym w m. Grupa” – zadanie 11803.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 930 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Cz. IV ust. 2 pkt. 2.1. lit. a) -c) SWZ.
2) Wykonawca spełni warunek dotyczący do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Cz. IV ust. 2 pkt 2.1. lit. b) SWZ, jeżeli wykaże, że posiada:

- system teleinformatyczny posiadający akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego z możliwością przetwarzania informacji o klauzuli "ZATRZEŻONE";

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Cz. IV ust. 2 pkt 2.1. lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
‒ co najmniej 1 zadanie w okresie ostatnich 5 lat w zakresie budowy
lub przebudowy budynku warsztatowego wraz z instalacjami wewnętrznymi
o powierzchni użytkowej min. 1000 m2, dwukondygnacyjnego, zbudowanego
w technologii tradycyjnej;
‒ co najmniej 1 zadanie w okresie ostatnich 5 lat w zakresie budowy lub przebudowy placów i/lub dróg o powierzchni min. 2 000 m2
wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.b) w zakresie potencjału kadrowego:

Wykonawca musi także spełniać warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca ma wyznaczyć kierowników robót należących do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w osobach:


‒ Kierownik budowy z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
‒ kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń;
‒ kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
‒ kierownik robót teletechnicznych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
‒ kierownik robót drogowych z uprawnieniami o specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
‒ geodeta.


2.4 Wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych:
W związku z dostępem do informacji i materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz koniecznością przetwarzania ich w systemie teleinformatycznym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
1) Kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, kierownikiem robót teletechnicznych, monterów i instalatorów którzy powinni posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2) Wymaganymi ustawą dokumentami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych w swojej firmie;
3) Systemem teleinformatycznym posiadającym akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego z możliwością przetwarzania informacji o klauzuli "ZATRZEŻONE";
Wykonawca powinien wykazać, że zatrudnia:
1) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który musi posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez SKW lub ABW;
2) Pracownika pionu ochrony pełniącym funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, który posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW;
3) Osobę pełniącą funkcję administratora systemu teleinformatycznego, która posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i wydane przez ABW lub SKW;

Wykonawca powinien wykazać, że posiada:
1) Kancelarię lub pomieszczenia umożliwiające prowadzenie prac z niejawną dokumentacją zgodnie z opracowaną oraz zatwierdzoną przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej „Instrukcją dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ”Zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;
2) akredytowany systemem teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZATRZEŻONE" lub wyżej;

W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone konsorcjum, dostęp do informacji niejawnej będzie miał tylko ten członek konsorcjum, który spełnia ustawowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych.

Pozostałe wymagania związane z ochroną informacji niejawnych zawarte
są w szczegółowych wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych załączonym do SWZ – załącznik nr 12.2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 3 do SWZ.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu robót wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór załącznik nr 5 do SWZ
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – wzór załącznik nr 6 do SWZ,
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie ochrony informacji niejawnych, posiadających dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych– wzór załącznik nr 6A do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy, że posiada wymagane ustawą dokumenty dotyczące ochrony informacji niejawnych w swojej firmie - wzór załącznik nr 10 do SWZ,
5) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań związanych z ochroną informacji niejawnych- wzór załącznik nr 11 do SWZ,
6) 6) oświadczenie o zapewnieniu odpowiednich zasobów technicznych oraz personelu - wzór załącznik nr 13 do SWZ,
7) kserokopię dokumentu potwierdzającego akredytację systemu teleinformatycznego przez Kierownika jednostki Organizacyjnej dla systemu, na którym będzie wykonywana dokumentacja niejawna o klauzuli „zastrzeżone” oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego nie wniesienie uwag do dokumentacji bezpieczeństwa tego systemu przez ABW lub SKW”.

1.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części V ust. 1 pkt. 1.1. SWZ
1.4. W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Części V ust. 1 pkt. 1.1. SWZ składają wszyscy wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1 W postępowaniu wykonawca do oferty załącza aktualne na dzień składania oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ
1.2 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
1.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.5 Oświadczenie wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx,
1.6 .Oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt.1.1. wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć m.in:
a) formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną
c) zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy) – wzór załącznik nr 4 do SWZ
d) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona przez notariusza kopia)
e) formularz cenowy zawierający zestawienie wartości elementów oferty: Załącznik nr 1A do SWZ (każda pozycja w formularzu cenowym powinna być wypełniona - brak formularza ofertowego lub wyceny choćby jednej pozycji w formularzu skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

200.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy określone w załączniku do SWZ - projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/rzibydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
c) Projekt „draft” poręczenia bankowego lub poręczenia SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jeżeli Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy z jednej z ww. form
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. Jeżeli wykonawca w ww. terminie nie będzie w stanie dostarczyć ww. dokumentów powinien powiadomić o tym Zamawiającego, podając przyczynę zwłoki oraz termin dostarczenia dokumentów.
3. Opóźnienie terminu podpisania umowy z powodu nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów nie będzie mogło stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy.
4. Nieuzasadnione przedłużanie terminu składania dokumentów lub ich nie złożenie na wezwanie Zamawiającego traktowane będzie jak uchylanie się od podpisania umowy, z wszystkimi jej konsekwencjami prawnymi.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.