eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania pn.Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. L.Wyczółkowskiego w Bydg. poprzez dost lokalu przy ul. Gdańska5 i ul. Mennica6 na potrzeby muzealneOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania pn.Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. L.Wyczółkowskiego w Bydg. poprzez dost lokalu przy ul. Gdańska5 i ul. Mennica6 na potrzeby muzealne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092554209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-006

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: muzeum.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania pn.Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. L.Wyczółkowskiego w Bydg. poprzez dost lokalu przy ul. Gdańska5 i ul. Mennica6 na potrzeby muzealne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d09c2e8-1ebc-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021870/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wyposażenia(meble, gabloty itp.) na potrzeby MOB

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Podziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (ZIT).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bydgoszcz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bydgoszcz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bydgoszcz.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 uPzp
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zalecenia
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zamawiający informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (85-006) ul. Gdańska 4. reprezentowane przez Dyrektora Muzeum (zwanego dalej "Administrator").
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w Muzeum elektronicznie na adres
e-mail iod@muzeum.bydgoszcz.pl lub listownie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „uPzp”,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOB.D.271.tp1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia Gdańska 5

4.2.5.) Wartość części: 135467,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39130000-2 - Meble biurowe

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39121100-7 - Biurka

39121200-8 - Stoły

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla Zadania 1Nr NAZWA KRYTERIUM ZNACZENIE % KRYTERIUM
1. Oferowana cena ( C ) 50%
2. Termin realizacji zamówienia (T) 35%
3. Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (G) 15%

2.1. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w następujący sposób:
1) w kryterium nr 1 „Oferowana cena ( C )” poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 50 pkt, pozostałe oferty są punktowane według wzoru:

Wartość punktowa ceny: C=(Cn:Cb) x 50
gdzie :
Cn - cena brutto najniższej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb – cena brutto badanej oferty
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 50 punktów;

2) w kryterium nr 2 „Termin realizacji zamówienia (T)” wg poniższych warunków
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 4 tygodni – 35 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 5 tygodni – 25 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 6 tygodni – 0 pkt,
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 35pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 4 tygodniowy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji należy podać w pełnych tygodniach. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 6 tygodniowy termin realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji zamówienia niezgodny z terminami określonymi w SWZ,
to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3) w kryterium nr 3 ”Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy (G)” wg poniższych warunków:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 24-miesięczny okres gwarancji - 0 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 36-miesięczny okres gwarancji - 10 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 48-miesięczny okres gwarancji - 15 pkt,
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 15pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 48-miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi okresu gwarancji Zamawiający uzna, że określi okres gwarancji niezgodny z okresem określonym w SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Przy uwzględnianiu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać maksymalne 100pkt. Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach, wg wzoru:
S = C + G + T
gdzie:
S – wartość punktowa oferty.

2.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w pkt 2 SWZ.
2.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (G)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia Mennica 6;

4.2.5.) Wartość części: 116569,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39130000-2 - Meble biurowe

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39121100-7 - Biurka

39121200-8 - Stoły

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla Zadania 2


Nr NAZWA KRYTERIUM ZNACZENIE % KRYTERIUM
1. Oferowana cena ( C ) 50%
2. Termin realizacji zamówienia (T) 35%
3. Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (G) 15%

2.1. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w następujący sposób:
1) w kryterium nr 1 „Oferowana cena ( C )” poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 50 pkt, pozostałe oferty są punktowane według wzoru:

Wartość punktowa ceny: C=(Cn:Cb) x 50
gdzie :
Cn - cena brutto najniższej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb – cena brutto badanej oferty
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 50 punktów;

2) w kryterium nr 2 „Termin realizacji zamówienia (T)” wg poniższych warunków
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 4 tygodni – 35 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 5 tygodni – 25 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 6 tygodni – 0 pkt,
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 35pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 4 tygodniowy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji należy podać w pełnych tygodniach. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 6 tygodniowy termin realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji zamówienia niezgodny z terminami określonymi w SWZ,
to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3) w kryterium nr 3 ”Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy (G)” wg poniższych warunków:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 24-miesięczny okres gwarancji - 0 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 36-miesięczny okres gwarancji - 10 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 48-miesięczny okres gwarancji - 15 pkt,
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 15pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 48-miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi okresu gwarancji Zamawiający uzna, że określi okres gwarancji niezgodny z okresem określonym w SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Przy uwzględnianiu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać maksymalne 100pkt. Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach, wg wzoru:
S = C + G + T
gdzie:
S – wartość punktowa oferty.

2.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w pkt 2 SWZ.
2.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (G)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
1) składając ofertę na Zadanie 1 Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto każde polegające na dostawie mebli wraz z ich montażem i rozmieszczeniem
2) składając ofertę na Zadanie 2 Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 120 000,00PLN brutto każde polegające na dostawie mebli wraz z ich montażem i rozmieszczeniem
UWAGA nr 1:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają zamówienie do realizacji których te zdolności są wymagane.
UWAGA nr 2:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże spełnianie warunku. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy spełniający powyższy warunek udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 5. do SWZ).
UWAGA nr 3:
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt. 1 i 2 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
UWAGA:
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 10. do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2.3.1 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać, w szczególności:
a/zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b/ sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c/ czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.2 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (określone w ust.3 i 3a SWZ).
2.3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych stosownie do procedury określonej w art. 274 ust.1 uPzp:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 i 3a rozdział VIII SWZ zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7.
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ:
a) karty katalogowe/foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanych produktów wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie dotyczy to, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

UWAGA nr 1:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają zamówienie do realizacji których te zdolności są wymagane.
UWAGA nr 2:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże spełnianie warunku. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy spełniający powyższy warunek udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 5. do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przez istotne zmiany umowy rozumie się zmiany:
1) terminu realizacji umowy,
2) podwykonawcy,
3) zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu, z uwzględnieniem konsekwencji
w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – o nie więcej niż 20% asortymentu.
3. Istotna zmiana umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:
1) zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy skutkujących niemożliwością świadczenia,
2) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można
było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym
w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,
3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie przez strony stosownego wniosku
wraz z uzasadnieniem.
5. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji przez obie strony umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bydgoszcz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.