eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Usługa zakupu i dostawy żywności na bazie kuchni dostawcy dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w GostyninieOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zakupu i dostawy żywności na bazie kuchni dostawcy dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 147060927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zalesie 1A

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 235 71 54

1.5.8.) Numer faksu: 24 235 71 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kozzd-gostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozzd-gostynin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zakupu i dostawy żywności na bazie kuchni dostawcy dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e748c9bd-1ebe-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023770/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa zakupu i dostawy żywności na bazie kuchni dostawcy dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

BIP: http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl; Platforma: https://kozzd-gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: BIP: http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl; Platforma: https://kozzd-gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które musza spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy przetargowej opisane zostały przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia - pkt. VIII ppkt. 4 wskazanego dokumentu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotyczy obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE - znajduje się w dokumentacji postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TPNO/2/2022/G

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Zamawiającego, którego siedziba zlokalizowana jest w miejscowości Gostynin, woj. mazowieckie, w okresie od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r., według 4 jadłospisów przygotowanych przez Zamawiającego, które załączone są do specyfikacji warunków zamówienia i będą obowiązywać w terminach podanych poniżej:
Jesień: od dnia 1 października do dnia 31 grudnia,
Zima: od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca,
Wiosna: od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca,
Lato: od dnia 1 lipca do dnia 30 września.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany jadłospisu na równoważny. Zmiana jadłospisu na równoważny może nastąpić w szczególności w przypadku pogorszenia jakości dostarczanych posiłków, w tym ich smaku i wyglądu, a także wprowadzania przez Wykonawcę produktów złej jakości mających wpływ na jakość świadczonej usługi, a także w przypadku wycofania produktów, z których posiłki będą przygotowywane.
- Jadłospis równoważny zostanie przekazany Wykonawcy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
W sytuacji konieczności wprowadzenia innego rodzaju diet niż wymienione w jadłospisach, Wykonawca będzie zobowiązany do ich opracowania i dostarczania w ramach obowiązującej umowy – z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z własnych produktów Wykonawcy, z uwzględnieniem diet stosowanych w Ośrodku oraz z zachowaniem wymaganej gramatury produktów.
Liczba przygotowywanych posiłków będzie przedstawiona przez Zamawiającego w grafiku jednotygodniowym. Na dzień ogłoszenia postępowania liczba leczonych pacjentów wynosi 82 osoby. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia liczba ta może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego stanu pacjentów.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdego dnia, bez względu na święta i inne uroczystości zamówione posiłki na własny koszt i ryzyko do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, ul. Zalesie 1A, woj. mazowieckie, w oddzielnych termosach, które zostaną oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Termosy przeznaczone do przewożenia posiłków udostępnia Wykonawca. Termosy te muszą zapewniać utrzymanie optymalnej temperatury i jakości posiłków podczas transportu z kuchni Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, a następnie wnieść termosy zawierające posiłki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest przesuwanie termosów bezpośrednio po podłodze.
- Wykonawca zobowiązany jest pozostać w miejscu dostarczenia termosów do momentu policzenia dostarczonych porcji przez kuchenkowe.
- Miejsce, gdzie Wykonawca wniesie termosy zawierające posiłki zostanie określone przez Zamawiającego i taka informacja zostanie przekazana Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Odbiór, mycie, wyparzanie i dezynfekcja termosów potrzebnych do świadczenia usługi objętej umową, należy do Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do kontroli zapisów mycia i dezynfekcji termosów prowadzonych
w kuchni Wykonawcy.
Dostawy posiłków odbywać się będą w ściśle ustalonych godzinach, tj.:
Śniadanie - godzina 7.30
Obiad wraz z kolacją - godzina 12.45
- Zamawiający nie dopuszcza zmiany godzin dostaw posiłków.
Dostarczane posiłki muszą być świeże, z terminem do spożycia oraz gorące, poza posiłkami, które co do zasady spożywane są na zimno.
- Zamawiający wymaga zapewnienia określonej temperatury dowożonych posiłków, tj.:
Śniadania: zupa 75C; napój gorący 80C,
Obiad: zupa 75C; II danie 63C; ziemniaki/makarony/kasze 63C, sałatki/surówki 4C;
Kolacja: dania na ciepło 63C
Działalność, o której mowa powyżej nie będzie prowadzona w kuchni Zamawiającego. Realizacja świadczenia winna odbywać się w lokalu odpowiadającym wszelkim wymaganiom sanitarnym i budowlanym przewidzianym dla lokali, w których wykonywane są usługi w zakresie określonym niniejszym postępowaniem.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały, produkty oraz środki transportu potrzebne do realizacji usługi z należytą starannością i w sposób prawidłowy, zgodny z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zasoby techniczne,
a także personel posiadający zdolności, doświadczenie oraz wiedzę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
Posiłki muszą być przygotowywane w pomieszczeniach gastronomicznych i przewożone środkiem transportu spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne.
W związku ze specyfiką Ośrodka i koniecznością dochowania zasad bezpieczeństwa, Zamawiający określa, iż samochód przy użyciu którego posiłki będą dostarczane nie może być dłuższy niż 6,20 metra.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy
z należytą starannością i zachowaniem wszelkich norm i standardów obowiązujących przy świadczeniu usługi objętej zamówieniem.
Pracownicy Wykonawcy zajmujący się dowozem i dystrybucją posiłków zobowiązani są do zachowania czystego i schludnego wyglądu osobistego oraz posiadania aktualnych książeczek zdrowia.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszego zamówienia, w tym za narażenie bądź spowodowania utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
W czasie dowożenia posiłków Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Ośrodka. Wykonawca,
z którym Zamawiający podpisze umowę zostanie poinformowany o w/w przepisach.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie Ośrodka przez zatrudnionych przez siebie pracowników.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie:
- zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym,
- weryfikacji odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków,
- sprawdzania jakości dostarczanych posiłków.
Zamawiający ma prawo do kontroli przez wyznaczoną osobę procesu przygotowania oraz samych posiłków pod względem ilościowym, jakościowym, dietetycznym i higienicznym oraz do kontroli pod względem higienicznym pojazdów do transportu żywności, jak również termosów i pojemników, w których żywność jest przewożona.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek pobrania próbek żywności, zgodnie
z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem usługi, stwierdzone w wyniku kontroli właściwych organów, między innymi Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
Zamówienie realizowane będzie na zasadach i warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ – warunki określone w tym dokumencie, który został załączony do specyfikacji warunków zamówienia stanowią jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określony przez Zamawiającego w pkt. XVIII specyfikacji warunków zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość odbioru resztek z żywienia

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp.
2. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Wykonawca przedstawi decyzję/opinię/zaświadczenie Sanepidu zezwalające na przygotowywanie posiłków w żywieniu zbiorowym oraz dokument z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawującą bieżący nadzór nad kuchnią – dokument z kontroli przeprowadzonej w roku 2022, w przypadku, gdy ostatnia kontrola odbyła się wcześniej, Wykonawca do złożonego dokumentu z tej kontroli zobowiązany będzie dołączyć stosowne oświadczenie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca przedstawi decyzję/opinię/zaświadczenie Sanepidu z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawującą bieżący nadzór nad środkiem transportu – dokument z kontroli przeprowadzonej w roku 2022, w przypadku, gdy ostatnia kontrola odbyła się wcześniej, Wykonawca do złożonego dokumentu z tej kontroli zobowiązany będzie dołączyć stosowne oświadczenie.
- Spełnienie warunków określonych w pkt. 2) i 4) powyżej potwierdzać ma przygotowywanie oraz przewóz żywności przy zachowaniu warunków gwarantujących jej bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca przedkładając wymagane dokumenty powinien potwierdzić spełnianie warunków dla kuchni i środka transportu związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia objętego postępowaniem.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu
o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę, z których będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów poprzez złożenie wraz z ofertą zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub złożyć inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów.
Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Wykorzystanie przez Wykonawcę Podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia odbywa się zgodnie z art. 119 Ustawy Pzp.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego Podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub Podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację Podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, także oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów poprzez złożenie wraz z ofertą zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub złożyć inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Wykonawca przedstawi decyzję/opinię/zaświadczenie Sanepidu zezwalające na przygotowywanie posiłków w żywieniu zbiorowym oraz dokument z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawującą bieżący nadzór nad kuchnią – dokument z kontroli przeprowadzonej w roku 2022, w przypadku, gdy ostatnia kontrola odbyła się wcześniej, Wykonawca do złożonego dokumentu z tej kontroli zobowiązany będzie dołączyć stosowne oświadczenie.
4. Wykonawca przedstawi decyzję/opinię/zaświadczenie Sanepidu z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawującą bieżący nadzór nad środkiem transportu – dokument z kontroli przeprowadzonej w roku 2022, w przypadku, gdy ostatnia kontrola odbyła się wcześniej, Wykonawca do złożonego protokołu z tej kontroli zobowiązany będzie dołączyć stosowne oświadczenie.
- dokumenty, o których mowa w pkt. 3) i 4) potwierdzać mają przygotowywanie oraz przewóz żywności przy zachowaniu warunków gwarantujących jej bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca przedkładając wymagane dokumenty powinien potwierdzić spełnienie warunków dla kuchni i środka transportu związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia objętego postępowaniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca dołącza formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru wraz z załącznikiem w postaci wykazu wartości poszczególnych posiłków składających się na jeden osobodzień żywienia.
2. Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wniesienia przez Wykonawcę wadium na warunkach określonych w punkcie XXVIII SWZ.
3. W celu potwierdzenia akceptacji przez Wykonawcę warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, Wykonawca załączy do oferty parafowane przez Wykonawcę projektowane postanowienia umowy.
4. Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeżeli Wykonawca dokonuje zastrzeżenia takich informacji – wskazane jest wyodrębnienie wskazanych dokumentów, tj. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i za wyjątkami przewidzianymi w Ustawie Pzp utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium należy wnieść w jednej z form wskazanej w art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
87 1020 3974 0000 5202 0273 2485.
- za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie Pzp,
2) z ich treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie Gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub aby z jej treści wynikało, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie, do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 98 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty jako dokument
w postaci elektronicznej składany pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, na warunkach określonych w
pkt. XIX ust. 5 SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców – oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie tych warunków.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli chociaż jeden
z Wykonawców spełnia warunek samodzielnie lub warunek ten został spełniony przez podmioty łącznie.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednakże strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych tj. innych niż wymienione
w art. 454 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
- istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o zamówienie.
2. Strona wnioskująca o zmianę umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej stronie.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany umowy.
4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
- siły wyższej, o której mowa § 25 ust. 5 projektowanych postanowień umowy,
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację usługi lub świadczenia stron,
- zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
5. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu
art. 454 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
- zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami,
- zmiana danych teleadresowych.
6. Zmiany treści umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wszelkie zmiany postanowień umownych winny być dokonywane, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej – na warunkach określonych w paragrafie 29 projektowanych postanowień umowy, przy czym w razie wątpliwości przyjmuje się, że formy pisemnej nie wymagają zmiany określone w ust. 5 wskazanego paragrafu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://kozzd-gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania zaproszenia do maksymalnie 3 Wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu jedno kryterium oceny ofert określone w SWZ jakim jest cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawców co do których zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.