eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Wykonanie remontu dachu wraz z robotami termoizolacyjnymi - budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dwernickiego 25 - 29 w Toruniu.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu dachu wraz z robotami termoizolacyjnymi – budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dwernickiego 25 – 29 w Toruniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870001402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grudziądzka 159B

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgm.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgm.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu dachu wraz z robotami termoizolacyjnymi – budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dwernickiego 25 – 29 w Toruniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fd26f6f-1ded-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033597/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Remont dachu z termoizolacją ul. Dwernickiego 25-29

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgm-torun.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgm-torun.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej tj.: platformy przetargowej: https://zgm-torun.logintrade.net/, zwanej dalej Platformą. 2. Dokumentacja związana z
przedmiotowym postępowaniem dostępna jest na stronie: https://zgm-torun.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, po kliknięciu na
wiersz z nazwą niniejszego postępowania. 3. Regulamin korzystania z Platformy znajduje się w zakładce: „REGULAMIN”. 4.
Informacje dotyczące wymagań technicznych w zakresie korzystania z Platformy, sposobu rejestracji wykonawców na Platformie,
zasad komunikacji z Zamawiającym oraz zasad składania ofert znajdują się w zakładce: „INSTRUKCJE”. 5. Zamawiający dopuszcza
komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zgm.torun.pl.
Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą.
6. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.a)
Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google
Chrome 31 Mozilla Firefox 26 Opera 18 Pozostałe wymagania techniczne:a) dostęp do sieci internet;b) obsługa przez przeglądarkę
protokołu XMLHttpRequest – ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e)
zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
Równocześnie Zamawiający wskazuje format .pdf jako zalecany format przesyłanych przez Wykonawcę oświadczeń lub
dokumentów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych podanych w ofercie lub pozyskanych w trakcie
postępowania będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, z siedzibą przy ulicy Grudziądzkiej 159 B. Inspektorem Ochrony
Danych w Zakładzie jest Pan Marcin Lutowski, numer telefonu: 56 657 75 07, adres e-mail: marcin.lutowski@zgm.torun.pl ).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. W pozostałym
zakresie odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Zakładem Gospodarki
Mieszkaniowej w Toruniu, uprawnione do uzyskania danych osobowych w oparciu o zawarte odrębnie umowy z Zakładem
Gospodarki Mieszkaniowej, a związane m.in. ze świadczeniem usług na rzecz Zakładu, jak i Urząd Miasta Torunia. Dane osobowe
mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. uczestnikom
postępowania, sądom lub organom ścigania, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, w tym do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą:- wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;- wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu dachu wraz z robotami termoizolacyjnymi – budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dwernickiego 25 – 29 w Toruniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
2) PRZEDMIAR ROBÓT (branża budowlana);
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową (projekty, przedmiary),
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia, umową, a także
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami administracyjnymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia
zostaną udzielone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i
polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. robót ogólnobudowlanych, wykonywanych w budynku przy ul.
Dwernickiego 25-29 w Toruniu. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp do wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone, gdy
zamawiający uzna za zasadne wykonanie podobnych robót budowlanych w szczególności, gdy konieczność wykonania takich robót
zaistnieje po udzieleniu zamówienia podstawowego. Roboty w ramach udzielonych zamówień będą realizowane na terenie
nieruchomości, na której realizowane są roboty w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w drodze
zawarcia odrębnej umowy, ustalenie ceny nastąpi w drodze negocjacji między stronami, w oparciu o zasady wskazane we wzorze
umowy. Udzielenie zamówień jest uznaniową decyzją zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
d. zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 100 000
złotych brutto.
Za datę wykonania roboty uznaje się datę zakończenia robót.
Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, zamawiający uzna robotę budowlaną
wykonywaną w obiekcie budownictwa kubaturowego, w zakresie jego budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; DOKUMENT SKŁADANY NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY PZP 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności; DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY
PZP 3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O
KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY PZP 4) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową - wzór oświadczenia określa
załącznik nr 5 do SIWZ; DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY
PZP albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY PZP 5) oświadczenie
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do SIWZ. DOKUMENT
SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SWZ. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY PZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych. DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy – wzór formularza określa załącznik nr 1 do SWZ;
2) wypełnione kosztorysy ofertowy sporządzone na podstawie otrzymanych od zamawiającego przedmiarów;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy; (jeżeli dotyczy)
4) w przypadku, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązanie wskazane w pkt. 4.6. SWZ, podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmioty środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów; (jeżeli dotyczy)
5) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o
którym mowa w pkt 5.1.1) SWZ, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. (jeżeli dotyczy)
6) oświadczenie wykonawcy wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz
z podaniem nazw podwykonawców, jeżeli są już znani; (jeżeli dotyczy)
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokumenty potwierdzające ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP; (jeżeli dotyczy)
8) pełnomocnictwo upoważniające osobę/osoby podpisujące ofertę/oświadczenia lub poświadczające kopie dokumentów za
zgodność z oryginałem, do reprezentowania wykonawcy, jeżeli upoważnienie tych osób nie wynika z dokumentów
rejestrowych; (jeżeli dotyczy)
9) inne dokumenty, zgodnie z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć- dokumenty
potwierdzające ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP; 2) W przypadku, o którym mowa
w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; 3) W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1) SWZ
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji 4) Ze złożonych oświadczeń oraz dokumentów musi wynikać, że w odniesieniu do
każdego z wykonawców zachodzi brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 oraz
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może
nastąpić w sytuacjach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy (obniżenie lub podwyższenie) może nastąpić, jeżeli wejdzie w życie na mocy
przepisów prawa podatkowego nowa wysokość stawki podatku VAT. Wynagrodzenie podlega zmianie wyłącznie o taką
wysokość jaka wynika ze wzrostu lub obniżenia stawki VAT. W przypadku obniżenia stawki podatku VAT wykonawca
zobowiązany jest wystawić fakturę ze zmienioną stawką VAT bez potrzeby zawierania aneksu. Zmiana wynagrodzenia,
następuje ze skutkiem od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT. Utrata przez Wykonawcę zwolnienia z podatku
nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia.
3. W przypadku zmiany regulacji prawnych, które mają wpływ na realizację zamówienia, strony mogą zawrzeć aneks, który
będzie dostosowywał treść umowy do znowelizowanych przepisów, w szczególności w zakresie przepisów prawa
podatkowego.
4. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy, która będzie spowodowana:
- zaistnieniem warunków pogodowych, w tym opadów atmosferycznych (deszcz, grad, śnieg), wyładowań atmosferycznych,
panujących temperatur powietrza, które uniemożliwiają wykonywanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną lub stosowaną
technologią,
- koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym lub prac
niemożliwych do przewidzenia, a także zleceniem robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
- wystąpieniem istotnych utrudnień na placu robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, w szczególności
wynikających z braku dostępu lub dojazdu do terenu robót, a także wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych
niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:
protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów
lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy,
- koniecznością uzyskania zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, bez których nie jest możliwe prowadzenie robót,
- zaistnieniem konieczności wykonania robót zamiennych, wprowadzeniem zmian technologicznych lub projektowych, które
wystąpiły na etapie wykonawstwa,
- wystąpieniem siły wyższej, uniemożliwiającej realizacje przedmiotu umowy, przez którą strony rozumieją zdarzenie,
którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki,
- nieterminowym przekazaniem terenu robót lub dokumentacji technicznej (projektowej) niezbędnej do realizacji
zamówienia, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Termin wykonania umowy ulega przedłużenie o czas odpowiadający ujawnionym okolicznościom, nie dłużej jednak niż o
okres trwania danych okoliczności.
5. Dopuszcza się zmianę w zakresie przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia i terminu, jeżeli zmiana zakresu
zamówienia będzie następstwem działań organów administracji (w tym MKZ oraz organów architektury), w szczególności
będzie wynikała z wydanych zaleceń konserwatorskich lub z toczących się postępowań administracyjnych, w tym decyzji
administracyjnych, od których uzależnione jest rozpoczęcie lub prowadzenie robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgm-torun.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CD ZMIANA UMOWY:
6. Dopuszcza się zmianę w zakresie przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia i terminu, jeżeli zmiana dotyczyć będzie
wykonania robót zamiennych, zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów, urządzeń, lub technologii w stosunku do
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności gdy zaistnieją okoliczności
uniemożliwiające lub znacznie utrudniające pozyskanie rozwiązań, materiałów, urządzeń lub technologii wskazanych w
opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej (np. zaprzestanie produkcji, brak dostępności na rynku) lub gdy
zaistnieją inne uzasadnione przesłanki do dokonania takich zmian (np. prowadzą do zapewnienia optymalnych parametrów
technicznych, użytkowych lub podnoszą standard jakości robót stanowiących przedmiot umowy). Jeżeli zmianę inicjuje
wykonawca, zamawiający może wystąpić do wykonawcy o przedłożenie dokumentów potwierdzających równoważność
proponowanych zamiennych rozwiązań, materiałów, urządzeń lub technologii.
7. Wykonawca inicjując zmianę umowy przedkłada opis proponowanych zmian, uzasadnienie zmian, ewentualny wpływ na termin wykonania zamówienia oraz obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
8. W przypadku rezygnacji z części robót lub wykonania robót zamiennych (w tym wprowadzenia zmian wskazanych w ust.
6), robót dodatkowych, prac niemożliwych do przewidzenia lub powtórzeniu podobnych robót budowalnych, ustalenie
wynagrodzenia wykonawcy, w tym jego zmniejszenie lub zwiększenie nastąpi według zasad wskazanych w § 10.
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. W przypadku gdy oferta oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, zawarte są w kilku plikach, każdy z nich powinien być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z zastrzeżeniem pkt. 3.
Opatrzenie danego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w danym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. 4. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę w formacie
.pdf (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (https://zgm-torun.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html), która
umożliwia złożenie oferty zarówno po zalogowaniu, jak i bez logowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.