eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa i wdrożenie e-usług oraz mapy potencjału solarnego dla Portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz ATiK dla e-usług.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Budowa i wdrożenie e-usług oraz mapy potencjału solarnego dla Portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz ATiK dla e-usług.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wszystkich Świętych 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-004

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@um.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i wdrożenie e-usług oraz mapy potencjału solarnego dla Portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz ATiK dla e-usług.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b75adf7f-0c0c-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054818/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.34 Budowa i wdrożenie e-usług na danych 3D dla Portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi serwisu gwarancyjnego/ asysty technicznej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr RPMP.02.01.01-12-0137/19 pn. „Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E–administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20764

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20764

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, „w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…) o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, (…), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
1.1. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.2. Rygor nieważności opisany w pkt 1 powyżej dotyczy zatem przypadków niedochowania formy złożenia następujących dokumentów:
1.2.1. Formularza Oferty i dołączanych do niego innych dokumentów składających się na sensu stricte treść oferty Wykonawcy.
1.2.2. Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy, tj. oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w pkt 6.1.5. SWZ, składanych samodzielnie przez Wykonawców, zgodnie z pkt 6.1.5. lit. a SWZ.
1.2.3. Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy składanych – na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy – przez podmioty, o których mowa w pkt 6.1.5. lit. b SWZ, tj. podmioty, które nie są Wykonawcami, ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania spełniania określonego warunku/-ów udziału w postępowaniu.
1.2.4. Pełnomocnictw, o których mowa w pkt 6.1.2. lit. b SWZ.
2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, inne niż wymienione w pkt 8.1 SWZ, w tym w szczególności:
2.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2. SWZ, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.4. SWZ (tzw. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy),
2.2. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa w pkt 6.1.2. SWZ – inne niż pełnomocnictwa, odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – a zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:
2.2.1. Wykonawcy,
2.2.2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2.2.3. podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
2.2.4. podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – jeżeli dotyczy,
2.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.1.3. SWZ,
2.4. przedmiotowe środki dowodowe – o ile są wymagane w postępowaniu,
2.5. inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty,
o ile przepisy szczególne nie dopuszczają dodatkowych form lub sposobów ich "sporządzania i przekazywania" - przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a zatem z zachowaniem tej samej formy i postaci co dokumenty wymienione w pkt 1 powyżej, z tą różnicą, iż w przypadku niedochowania formy i/lub postaci przekazania brak jest sankcji nieważności.
3. W przypadku, gdy odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a także inne podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty opisane w § 6 ust. 1 rozporządzenia przywołanego w pkt 8.4. SWZ, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument. W przypadku natomiast, gdy ww. kategorie dokumentów zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
4. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy, Zamawiający zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-10.271.51.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 929056,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie e-usług oraz mapy potencjału solarnego dla Portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz ATiK dla e-usług.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: zamówienie dotyczące budowy i wdrożenia e-usług oraz mapy potencjału solarnego dla Portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, wraz z usługą asysty technicznej i konserwacji e-usług, nie zostało podzielone na części z uwagi na zapewnienie ciągłości procesu dostarczenia produktów, oczekiwaną optymalizację kosztów zamówienia, a także zamawianą usługę asysty technicznej i konserwacji tych e-usług. Wysokie oczekiwania jakościowe i funkcjonalne dla produktów zamówienia będą łatwiejsze do uzyskania, gdy Wykonawca będzie mógł zaplanować całość prac, z uwzględnieniem parametrów zapewniających uzyskanie spodziewanej finalnej funkcjonalności i dokładności, a także zapewnić wsparcie techniczne i osobowe w okresie ATiK. Realizacja zamówienia w ramach jednej części zapewni spójność i kompletność e-usług, zapewni pełną zgodność parametrów dla wizualizacji i przetwarzania danych osadzonych w ramach istniejącej Aplikacji mapowej dla 3D działającej w ramach Portalu MSIP Obserwatorium. E-usługi mają być w pełni zintegrowane w ww. działającej Aplikacji, nie mogą się wzajemnie konfliktować i muszą być technologicznie spójne z istniejącym rozwiązaniem. Wykonawca w tym przypadku będzie odpowiadał całościowo za budowę i wdrożenie tych e-usług opisanych w warunkach technicznych (zał. 1 do wzoru umowy), otrzyma dostęp do infrastruktury Zamawiającego, będzie musiał wykonać testy akceptacyjne po swojej stronie i po odbiorze będzie mógł całościowo te usługi wspierać i odpowiednio modyfikować w trybie ATiK.
Brak podziału zamówienia na części wynikający z powyższego uzasadnienia optymalizuje koszty realizacji umowy, zapewnia jakość i funkcjonalność otrzymanych produktów jednocześnie nie ograniczając w żaden sposób konkurencyjności oraz nie ogranicza możliwości złożenia oferty przez małe i średnie podmioty.
4. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, czy innych wykonawców objętych dyspozycją przepisu art. 94 ust. 1 ustawy.
5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.
6. Zamawiający, w granicach określonych przepisem art. 462 i nast. ustawy, dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Dodatkowa informacja do sekcji II pkt 2.14 i pkt 2.15 ogłoszenia: przedmiot zamówienia [z wyłączeniem określonego w § 1 ust. 2 pkt 8 wzoru umowy – tj. z wyłączeniem asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla e-usług] jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0137/19 pn. „Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E–administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy, w wysokości nieprzekraczającej 70% wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym Zamawiający przy ustalaniu wartości niniejszego zamówienia uwzględnił wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy, w wysokości: 382 552,80 zł netto. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług – w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy oraz załącznikach do niego. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy oraz załącznikach do niego, przy czym warunki udziału w postępowaniu zostaną ograniczone relewantnie do powtarzanego zakresu zamówienia.
Uwaga! Wartość wskazana w sekcji IV pkt 4.1.5) ogłoszenia uwzględnia ww. wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Został szczegółowo opisany w pkt 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia Błędów niekrytycznych

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie czasu trwania asysty technicznej i konserwacji (ATiK)

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy –spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonali (tj. zakończyli) co najmniej:
1.1.1. usługę obejmującą lub usługi obejmujące wykonanie co najmniej dwóch e-usług, z których każda e-usługa wykorzystuje dane 3D obejmujące powierzchnię co najmniej 50 km2, a obie te e-usługi zostały wykonane w ramach budowy i/lub rozbudowy portalu mapowego prezentującego dane 3D opartego na serwerach mapowych,
1.1.2. jedną usługę polegającą na określeniu potencjału solarnego lub generowaniu profili terenu (przekroju terenu), o wartości minimum 20 000 zł brutto,
1.1.3. jedną usługę obejmującą wykonanie mapy potencjału solarnego o powierzchni co najmniej 50 km2.
1.2. dysponują co najmniej trzema osobami, które będą wykonywały zamówienie, w tym co najmniej:
1.2.1. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika zespołu podczas realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą minimum 3 lata doświadczenia, jako kierownik projektów,
1.2.2. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Analityka podczas realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą minimum 3 lata doświadczenia w analizie wymagań oraz procesów oprogramowania przy realizacji projektów związanych z rozbudową i/lub budową i/lub wdrożeniem systemów i/lub aplikacji GIS, w architekturze klient-serwer,
1.2.3. dwiema osobami, które będą pełniły funkcję Programistów podczas realizacji przedmiotu zamówienia, każda posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, jako programista.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o którym/-ch mowa w pkt 6.1.5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.2. SWZ odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy, według wzorów zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B załącznika nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem odpowiednio ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa sekcji V pkt 5.4. ppkt 1.1. ogłoszenia.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa sekcji V pkt 5.4. ppkt 1.2. ogłoszenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy, zostały szczegółowo opisane w pkt 7 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały określone we wzorze umowy z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 9 SWZ. Oznaczenie odbiorcy (Zamawiającego) w formularzach ePUAP: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU (31-004 KRAKÓW, WOJ. MAŁOPOLSKIE). Adres skrzynki ePUAP: /UMKr/SkrytkaESP Adres poczty elektronicznej: info@um.krakow.pl Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20764, zwanej „stroną internetową prowadzonego postępowania”.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu został określony w pkt 6 SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
3.1. Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, podpisany przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy.
3.2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w pkt 6.1.2. SWZ.
3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ – jeżeli dotyczy. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w pkt 6.1.3. SWZ.
3.4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.
3.5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.5) ogłoszenia - zgodnie z pkt 6.1.5. SWZ.
3.6. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – w celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w pkt 24 SWZ.
4. Dodatkowa informacja do sekcji III pkt. 3.6. ogłoszenia:
4.1. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia przywołanego w pkt 8.4 i 8.9. SWZ.
4.2. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu określa § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
5. Dotyczy sekcji IV pkt 4.2.10 ogłoszenia - prawidłowe brzmienie to: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany od dnia zawarcia umowy, w tym:
5.1. przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1 i 2 pkt 1-6 wzoru umowy zostanie wykonany od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2023 roku, zgodnie z terminami realizacji etapów, o których mowa w ust. 2 wzoru umowy,
5.2. przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 8 wzoru umowy zostanie wykonany przez okres 24 lub 30 lub 36 miesięcy (w zależności od złożonej oferty w zakresie kryterium, o którym mowa w pkt 18.4 SWZ) od dnia następującego po dniu odbioru etapu 3.
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.