eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Modernizację pokrycia dachu Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizację pokrycia dachu Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320765396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczecińska 35

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@osir.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.stargard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/osir_stargard/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizację pokrycia dachu Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-685276e7-046b-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030844/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizację pokrycia dachu Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258597/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSiR/3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót związanych z modernizacją pokrycia dachu Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie w granicach i w zakresie określonym przez specyfikację warunków zamówienia (SWZ), a w tym między innymi:
a) demontaż zabezpieczeń płyt warstwowych,
b) docieplenie dachu płytą termoizolacyjną PIR gr. 10 cm, paroizolacja PE gr. 0,2 mm, mocowania do izolacji oraz membrany, *membrana dachowa PVC Sikaplan gr.1,8 mm lub równoznaczna w kolorze szarym (jasny siwy), blacha powlekana plastizolem (można ją traktować jako udoskonalony poliester Plastizol (PVC/PCV) - powierzchnia docieplenia 1563 m2 wraz z niezbędnymi obróbkami,
c) montaż 5 wpustów dachowych oraz 30 szt. kominków wentylacyjnych fi 75 PVC, oraz wszelkie inne, niewymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 593284,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1465000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 593284,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Wielobranżowych Roboty Ogólnobudowlane Artur Stankiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811247610

7.3.3) Ulica: ul. Drzymały 51

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 593284,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.