eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Purda › Przebudowa drogi gminnej Trękusek - Kaborno w Gminie PurdaOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno w Gminie Purda

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PURDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Purda 19

1.5.2.) Miejscowość: Purda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-030

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 512 22 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@purda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno w Gminie Purda

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-290e1ec3-1e63-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003993/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kaborno nr 165005N

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ug@purda.pl, r.bak@purda.pl.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełny opis dot. środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami opisany jest w Rozdziale XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w SWZ przedmiotowego postępowania oraz w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Purda jest Pan Michał Stokłos,
e-mail: iod@purda.pl;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.19.2022 prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Trękusek – Kaborno w Gminie Purda.
Przebudowa drogi gminnej nr 165005N wraz z drogami wewnętrznymi w miejscowości Kaborno o długości 3,5 km i szerokości jezdni 5 m z częściowymi przewężeniami i mijankami wraz z budową oświetlenia i odwodnieniem drogi.
2. W zakresie prac przewidziano do realizacji: roboty projektowe obejmujące w szczególności: opracowanie projektu koncepcyjnego do akceptacji Zamawiającego – 5 kpl.,
• opracowanie kompletnego projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego), projektu technicznego oraz opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U.2021 poz. 2351) i wykonawczego wraz z niezbędnymi branżami z uwzględnieniem przebudowy istniejących urządzeń odwadniających jeśli jest wymagana oraz z uwzględnieniem, w przypadku wystąpienia kolizji, wykonania ewentualnych przełożeń/rur ochronnych/wykonania nowych odcinków istniejącej infrastruktury zgodnie z warunkami wydanymi przez Właściciela lub zarządcę sieci kolidującej – 5 kpl.,
Projekt ma obejmować nawierzchnię z dwoma warstwami wiążącą i ścieralną, wykonawstwo na odcinku od km 0+000 do km 2+300 warstwa wiążąca natomiast warstwa ścieralna przewidziana będzie jako roboty uzupełniające.
• opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych w celu uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji i inne jeśli są wymagane prawem.
• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jej zapisów, w przypadku konieczności jej zmiany dostosowania jej do nowych rozwiązań projektowych. Zamówienie nie obejmuje punktów: od b do g Decyzji środowiskowej nr BiM.6220.2.2022 z dnia 31.05.2022 r.
• przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych z przeprowadzeniem uzgodnień/potwierdzeń u poszczególnych gestorów uzbrojenia, dotyczących zlokalizowania istniejących obiektów budowlanych przedstawionych na podkładach geodezyjnych. Mapa do celów projektowych w swojej treści musi zawierać ustalone granice działek ewidencyjnych z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, usytuowanie drzew i krzewów, pozostałych urządzeń i budowli oraz bezwzględnie całą podziemną infrastrukturę techniczną.
• w razie konieczności również inne ekspertyzy, opracowania, raporty, operaty, opracowania dendrologiczne, geotechniczne i geologiczne, oraz inne dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, w tym zgłoszenie/pozwolenia na budowę/ZRiD uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia np. pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy przebudowie obiektów istniejących
• opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej wraz z niezbędnymi opiniami
• dokumentacja projektowa powinny spełniać w szczególności wymogi określone w wymaganiach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2021 poz. 2454) i w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 ze zm.).

Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i elektronicznej zapisanej: - część tekstowa w pdf. i edytowalnej oraz część rysunkową w pdf i dwg. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zachowana kolejność stron oraz wszystkie załączniki, opnie, sprawdzenia, uzgodnienia, które wchodzą w jej skład.

Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, roboty ziemne, darniowanie, podbudowy, nawierzchnie utwardzone asfaltowe, budowę murków oporowych i umocnień skarp, wykonanie poboczy, utwardzenie i zagospodarowanie miejsca pod wiatą przystankową, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie urządzeń ochrony środowiska – jeżeli będą wymagane w wydanej decyzji środowiskowej, zagospodarowanie terenów zielonych, inne elementy infrastruktury niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania drogi, przebudowa kolizji, przebudowę systemu drenarskiego, jeżeli będzie w kolizji, budowę oświetlenia ulicznego, budowę odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej oraz rowów drogowych wraz z profilowaniem istniejących, pomiary geodezyjne i powykonawcze, zainstalowanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi.

Szczegóły zakres prac projektowych i robót budowlanych, a także innych wymagania techniczne opisuje Program Funkcjonalno–Użytkowy. Załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego jest zestawienie szacunkowych ilości planowanych prac. Zestawienie służy do celów pomocniczych natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych szczegółowych pomiarów.

Zamawiający wprowadza zmiany w programie funkcjonalno-użytkowym w kategoriach:
Oświetlenie:
- budowa kompletnego ledowego oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem (szacunkowa liczba słupów - 9 szt. od działki nr 23/3 do skrzyżowania działki nr 29/1 oraz 91/1 wraz ze skrzynką i kablem zasilającym (do 9 szt.) i ułożeniem rur typu AROT na pozostałej długości oświetlenia z wyjściem do każdego słupa oświetleniowego)

Zieleń:
Zamówienie nie obejmuje punktów: od b do g Decyzji środowiskowej nr BiM.6220.2.2022 z dnia 31.05.2022 r.

Nawierzchnie:
Od km 0+000 do km 2+300 – jedna warstwa asfaltu: wiążąca
Od km 2+300 do pozostałego zakresu opracowania – dwie warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralna

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości wykonywanych robót wraz ze zmianą terminu ich wykonania w zależności od zmian w programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub innych wytycznych wynikających z zawartej promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wówczas nastąpią zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Zadanie realizowane jest w ramach - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (prace przygotowawcze, roboty ziemne, darniowanie, podbudowy, pobocza, nawierzchnia utwardzona, budowa odwodnienia, budowa oświetlenia i inne) podobnych do robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem przedmiotowym o wartości maksymalnej 50% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto wyrażona w PLN.
Cena* – Wc (waga 60), proporcjonalnie wg wzoru:

Wartość całkowita kryterium Cena

najniższa cena brutto z ofert
Wc = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 pkt x 60
cena brutto oferty badanej

* w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do
uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.

2. Okres gwarancji (Wg) – (waga 40)

60 miesiące – 71 miesiące – 0 punktów,
72 miesięcy i więcej – 40 punktów,

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin obowiązywania gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu obowiązywania gwarancji, oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym terminem obowiązywania gwarancji wymaganym przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin obowiązywania gwarancji 72 miesięcy lub dłuższy, oferta otrzyma 40 pkt. Informacje dotyczące terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca poda w Formularzu Oferta – Załączniku nr 2 do SWZ w pełnych miesiącach. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium to 40 pkt.

3. Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: W = Wc + Wg.
1) W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.
2) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
3) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii
Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.
5) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
6) Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
4. Sposób oceny ofert.
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanką określoną w kryterium oceny ofert.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełny opis dot. sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp):
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:
2.4.1 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: minimum dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie lub rozbudowie drogi lub chodnika lub ścieżki o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości nie mniej niż 1000 m.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub montażu oświetlenia ulicznego.

2.4.2. Wykonawca dysponuje osobą do wykonania zamówienia tj. dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku:

Kierownik Budowy
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

3. Udostępnianie zasobów.
3.1. Na podstawie art. 118 ustawy Pzp:
3.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3.1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3.1.3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1.
4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 2.2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.5 i 4.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz
dokumenty wymienione w Rozdziale XIX SWZ według formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 i 2 warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnił.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Zamawiający odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy oferty Wykonawców, którzy odpowiednio nie wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania lub nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SWZ).
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. art. 112 ust. 2 ustawy (Załącznik nr 3 do SWZ).
3) oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 12 do SWZ).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy, Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 6 do SWZ).
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SWZ) oraz oświadczeniem, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 8 do SWZ).
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedłoży w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 5 dni. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
3. Wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawca składa w oryginale. Dokumenty Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SWZ)
4) Oświadczenie RODO – Załącznik nr 9 do SWZ, Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia – Załącznik nr 10 do SWZ (składane jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby).
5) Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 11 do SWZ).
6) Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 12 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
23 8838 0005 2016 0800 2002 0003.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Dokument w formie poręczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, być właściwie podpisany, w którym podane są okoliczności (art. 98 ust. 6 ustawy Pzp), w jakich Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego.
3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
5. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 4, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale XXVI SWZ.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełny opis dot. wadium zawarty jest w Rozdziale XVII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1.
4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 2.2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.5 i 4.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przekaże zaliczkę Wykonawcy w kwocie 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 (umowy) zgodnie z
wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa Nr 01/2021/7476/PolskiLad).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie w wypadkach opisywanych w art. 455 Prawa zamówień publicznych, a nadto w następujących przypadkach:
1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
1) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,
2) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie, lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
3) śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą,
4) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
5) w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,
6) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,
7) okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,
8) wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,
9) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,
10) w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,
11) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano–montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,
12) wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny,
13) w przypadku zmian na terenach nieruchomości, przez które przechodzą nawierzchnie dróg,
14) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano–montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,
15) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
16) wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia – o czas tego wstrzymania robót. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W szczególności są to zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, epidemia, pandemia (m.in. COVID-19), rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji,

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełny opis dot. rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest w Rozdziale XXXII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert, określone w Rozdziale XXII SWZ, tj. cena i okres gwarancji na roboty budowlane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.