eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Remont pokrycia dachowego nad niecką basenową w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym przy ul. Kościuszki 15 w WieliczceOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pokrycia dachowego nad niecką basenową w Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnym przy ul. Kościuszki 15 w Wieliczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Solne Miasto Sp. zo.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120998511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki, 15

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@solnemiasto.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: solnemiasto.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pokrycia dachowego nad niecką basenową w Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnym przy ul. Kościuszki 15 w Wieliczce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-919f5c8c-e23f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00190021/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pokrycia dachowego nad niecką basenową w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym przy ul. Kościuszki 15 w Wieliczce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00190118/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P-1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego nad niecką basenową w Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnym przy ul. Kościuszki 15 w Wieliczce.

Zamówienie obejmuje:
 rozebranie obróbek blacharskich z istniejących attyk z wyjątkiem attyki łączącej halę basenową z budynkiem od strony zachodniej (na attyce przewody do instalacji solarnej do zachowania),
 oczyszczenie do elementów żelbetowych istniejących attyk, przeznaczonych do nadmurowania,
 rozebranie istniejącej instalacji odgromowej,
 przemurowanie attyk z trzech stron tak, aby wysokość attyki w najwyższym miejscu dachu wynosiła min 30cm – przy obecnych warstwach wynosi 11cm. Zakłada się przemurowanie 1x pustak PGS o wymiarach 30x24x59cm,
 pustaki murować na zaprawie cementowo-wapiennej na oczyszczonym wcześniej podłożu żelbetowej attyki,
 usunięcie wszystkich warstw stropodachu nad halą basenową: pokrycie EPDM, płyty OSB, ocieplenie wełną mineralną, drewniane płatwie dachowe, sufit napinany,
 czyszczenie górnych powierzchni wiązarów dachowych oraz dokonanie przeglądu stanu zachowania się tych elementów,
 ułożenie płyt dachowych Kingspan KS1000 X-Dek (XM) PVC - lub równoważnych - zgodnie z zaleceniami producenta, ściśle łącząc ze ścianami attyki – przestrzeń wypełnić materiałem izolacyjnym i połączyć z ociepleniem attyk. Płyty mocować do wiązarów wkrętami do drewna w przygotowanych otworach przeznaczonych do zapianowania - rozwiązanie systemowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1586000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1586000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1214962,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. VANGA Artur Gromala

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6831206836

7.3.4) Miejscowość: Grajów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1214962,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.