eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej (...) w ramach zadania budżetowego pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej (...) w ramach zadania budżetowego pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej (...) w ramach zadania budżetowego pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1fe45c2-1e5a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego
https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ; https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa
dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2.
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu
oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt,
rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,
docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z,
html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl,xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zamawiający określa informacje natemat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.55.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych sanitarnych w ramach zadania „Optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Otwocka” w ulicach:
1) sieć wodociągowa w drodze dojazdowej od ul. Reymonta (przy os. Wioska Szwajcarska) o długości ok. 140 m,
2) sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia o długości ok. 100 m,
3) sieć wodociągowa w ul. Koralowej o długości ok. 150 m,
4) sieć wodociągowa w ul. Młynarskiej o długości ok. 175 m,
5) sieć wodociągowa w ul. Rzecznej o długości ok. 120 m,
6) sieć wodociągowa w ul. Malwy o długości ok. 265 m,
7) sieć wodociągowa w ul. Zagłoby (od ulicy Zielonej) o długości ok. 880 m wraz z przyłączem do projektowanej sieci,
8) sieć wodociągowa w ul. Kartuzkiej o długości ok. 270 m,
9) sieć wodociągowa w ul. Krasińskiego o długości o długości ok. 120 m,
10) sieć wodociągowa w ul. Narutowicza o długości ok. 440 m,
11) sieć kanalizacyjna w ul. Zielonej o długości ok. 145 m wraz z przyłączem do projektowanej sieci,
12) sieć kanalizacyjna w ul. Odynieckiej o długości ok. 245 m,
13) sieć kanalizacyjna w ul. Mickiewicza o długości ok. 170 m,
14) sieć kanalizacyjna w ul. Karczewskiej o długości ok. 240 m,
15) sieć kanalizacyjna w ul. Andriollego o długości ok. 185 m,
16) sieć kanalizacyjna w ul. Dłuskiego o długości ok. 87 m – dokumentacja projektowa wykonana, w posiadaniu zamawiającego,
17) sieć kanalizacyjna w ul. Syrokomli o długości ok. 95 m,
18) sieć kanalizacyjna w ul. Otwockiej o długości ok. 110 m,
19) sieć kanalizacyjna w ul. Budrysów o długości ok. 120 m,
20) sieć kanalizacyjna w u.l Wyzwolenia o długości ok. 35 m,
21) sieć kanalizacyjna w ul. Żurawia (kanał grawitacyjny) o długości 699 m,
22) sieć kanalizacyjna w ul. Żurawia (przewód tłoczny z przepompownią szt.1) o długości 383 m,
23) sieć kanalizacyjna w ul. Kossaka o długości 319 m,
24) sieć kanalizacyjna w ul. Skorupki o długości 91 m,
25) sieć kanalizacyjna zastępcza z wykorzystaniem istniejącego kanału sanitarnego w ul. Samorządowej o długości ok. 1100 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto do kwoty 2 000 000,00 zł., w zakresie polegającym na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem budowlanym oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja ciągu technologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Otwocku
A1 - Wykonanie modernizacji układu zasilania rozdzielni 0,4kV polegający na wymianie 4 sztuk wyłączników głównych wraz z układem automatyki.
A2 - Dostawa i montaż szafy sterowniczej dla zestawu dwóch krat z prasą do usuwania skratek ze ścieków oraz poprawa ich pracy.
A3 – Dostawa i montaż dwóch pomp samozasysających odśrodkowej do recyrkulacji zewnętrznej na Oczyszczalni Ścieków w Otwocku.
A4 – Dostawa i montaż dwóch pomp podających osad na wirówki odwadniające.
A5 - Dostawa i montaż dwóch pomp podających osad na wirówki zagęszczające.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39350000-0 - Urządzenia do obróbki ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42996000-4 - Maszyny do uzdatniania ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto do kwoty 300 000,00 zł., w zakresie polegającym na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w postępowaniu - cz. 1 i 2 a) nie
podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, cz. 2 - b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje/będzie dysponował
następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.
a) Kierownik robót – posiadający ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.
b) Kierownik robót – posiadający ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólno-budowalnej.
c) Kierownik robót – posiadający ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych

Zmawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy to w tym okresie, zrealizował i zakończył 1 robotę budowlaną polegającą budowie sieci wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości 1 km.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (dot. cz.1)
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
część I 20 000,00 zł., część II 5 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, o ile okoliczności te skutkują brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminie – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Okolicznościami takimi będą w szczególności:
a) warunki atmosferyczne, warunki terenowe, awarie, katastrofy, akty wandalizmu,
b) z punktu widzenia Zamawiającego potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie. Zamawiający sporządza protokół konieczności,
c) konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. technicznych lub organizacyjnych – zależnych od Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 8 godzin. Wówczas termin zakończenia umowy ulega przedłużeniu o okres wstrzymania prac.
d) przypadek siły wyższej lub zdarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, uniemożliwiające realizację prac w obiekcie;
2. Przedłużenie terminu wykonania Umowy wymaga równocześnie wydłużenia przez Wykonawcę obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na nowy okres.
3. Strony dopuszczają przy tym wszelkie inne zmiany Umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 436 pkt 4), lit. b) ustawy Pzp, tj. zmiany:
e) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - (...)
f) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (...)
g) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne -(...)
h) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) - (...)
1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia jeżeli ceny materiałów lub poziom kosztów związanych z realizacją zamówienia zmieni się o 25% w stosunku do cen lub kosztów z dnia zawarcia umowy. (...)
2. W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia, określa się następujące okresy, w których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia: w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż co 12 miesięcy.
3. Maksymalna łączna wartość zmiany całkowitego wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia ujętych w niniejszym § stanowi 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z pomocą Podwykonawców, w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na opisanych wyżej zasadach, (...)
5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o zmianę Umowy,(...)
6. Strony są obowiązane, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej.
7. Zamawiający dokona zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy.
8. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://otwock.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.