eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie remontu w budynku CB i w magazynie "Biblioteki na Koszykowej"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu w budynku CB i w magazynie „Biblioteki na Koszykowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@koszykowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.koszykowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność bibliotek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu w budynku CB i w magazynie „Biblioteki na Koszykowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bae796fe-1e50-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069101/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 wykonanie remontu w budynku CB i w magazynie „Biblioteki na Koszykowej”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/,

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu MiniPortalu, ePUAPu, za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez MiniPortal: Formularz do komunikacji, Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
3. Przekazywanie innych niż wymienione w ust. 2 informacji, zawiadomień oraz wniosków może odbywać się w sposób tam określony lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: zamowienia.publiczne@365.koszykowa.pl
4. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona miniPortalu: https://miniportal.uzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 26/28;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece: e-mail: iod@koszykowa.pl, tel. (+ 48 22) 5374165;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ¹;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO ²;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
¹ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
² prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy, konsekwencje niepodania danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TECH.26.TP.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
1) malowanie ścian i sufitów;
2) cyklinowanie podłóg drewnianych;
3) wymiana podłóg drewnianych;
4) wzmocnienie konstrukcji i regulacja drzwi szklanych;
5) odtworzenie sufitu podwieszonego z GK;
6) odcinkowa izolacja fundamentów;
7) naprawa tynków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zrealizował należycie co najmniej 3 zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych, dotyczących obiektów użyteczności publicznej, a wartość każdego zamówienia wynosiła minimum 150 000 zł brutto;

2) skieruje do realizacji zamówienia, do pełnienia funkcji kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (lub równoważne), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także z informacją dotyczącą posiadania zaświadczenia o aktualnym wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w tym datę ważności zaświadczenia, wzór wykazu stanowi Załącznik do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca winien dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wymienionych w zdaniu poprzednim dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) składają oni łącznie Formularz Ofertowy;
2) każdy z Wykonawców składa odrębnie Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z art. 125 ustawy Pzp ;
3) składają Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy;

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają ofertę podpisaną przez ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo mocujące pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo takie musi:
1) określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania;
2) wskazywać pełnomocnika i wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wspólnicy spółki cywilnej uznawani są za Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady takie same jak w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcjum). Oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale IV SWZ, ma być złożone zarówno dla spółki, jak i dla każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian treści zawartej Umowy w przypadkach wynikających wprost z przepisu art. 455 ustawy Pzp w przypadkach tam określonych, jak również w przypadkach i zakresie wskazanych w ust. 2.

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian Umowy:
1) zmiany sposobu wykonania Umowy lub zakresu Umowy w przypadku:
a) uzasadnionych przyczyn technicznych niezależnych od Stron Umowy, w szczególności, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i/lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem wykonywania umowy, w tym np. stwierdzonej niedostępności materiałów, urządzeń itp. przewidzianych w OPZ, spowodowanej przerwaniem łańcucha dostaw, brakiem towaru u producentów lub dystrybutorów itp.,
c) zmiany zakresu wykonywanych robót o nie więcej niż +/- 20%,

2) zmiany w zakresie terminu wykonania Umowy, w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
- o charakterze niezależnym od Stron,
- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności;
b) wynikającej ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminu wykonania i odbioru robót;
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) w przypadku konieczności zmiany terminów wykonania umowy / terminów pośrednich ze względu na zmianę sposobu organizacji robót, w tym ze względu na terminy zamknięcia biblioteki w okresie wakacyjnym,
e) w przypadku konieczności zmiany terminów wykonania umowy / terminów pośrednich ze względu na okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w tym związane z dostępnością personelu Zamawiającego, terminowością dokonywania odbiorów i sprawdzeń wymaganych od Zamawiającego,
f) gdy na etapie prac budowlanych wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
g) konieczności zmiany terminu spowodowanej zmianami, o których mowa w ust.1 i ust.2 pkt 1;

3. Zmiany wynagrodzenia w Umowie mogą nastąpić w przypadku, gdy konieczność zmiany wynagrodzenia wynika z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 lub 2.

4. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zmiany w zakresie:
1) osób reprezentujących Strony;
2) formy prawnej Wykonawcy;
3) adresowe jednej ze Stron;
wymagać będą jedynie pisemnego poinformowania Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.