eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 10 dniowego wyjazdu rodzin na terenie Polski dla 52 osób - uczestników projektu "Z rodziną najlepiej"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 10 dniowego wyjazdu rodzin na terenie Polski dla 52 osób - uczestników projektu „Z rodziną najlepiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: MCPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473215122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 7

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: (42) 215-89-35

1.5.8.) Numer faksu: (42) 215-88-94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mcps.pabianice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcps.pabianice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.mcps.pabianice.pl/?cid=16

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 10 dniowego wyjazdu rodzin na terenie Polski dla 52 osób - uczestników projektu „Z rodziną najlepiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc2506f8-f39e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005356/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 10 dniowego wyjazdu rodzin na terenie Polski dla 52 osób - uczestników projektu „Z rodziną najlepiej”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”. Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223004/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 62400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia (od obiadu w pierwszym dniu do obiadu w ostatnim dniu z zapewnieniem prowiantu na podróż powrotną) w ramach 10 dniowego wyjazdu rodzin na terenie Polski dla 52 osób - uczestników projektu: „Z rodziną najlepiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”. Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (zmniejszenia) wskazanej (referencyjnej) ilości uczestników przedmiotu zamówienia, co będzie wynikało z rzeczywistego zapotrzebowania w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie zmianę (zmniejszenie) liczby uczestników wyjazdu w granicach do 10 %.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CarpeDiem Incentive – Marek Rutkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 895-20-34-223

7.3.3) Ulica: Spalona ul. Akacjowa 77

7.3.4) Miejscowość: Kunice

7.3.5) Kod pocztowy: 59-216

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-08-19 do 2022-08-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.