eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lądek-Zdrój › Przebudowa pomieszczeń na salę jadalną w Sanatorium Ondraszek w Długopolu Zdroju.Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń na salę jadalną w Sanatorium Ondraszek w Długopolu Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 4

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748115470

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-ladek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń na salę jadalną w Sanatorium Ondraszek w Długopolu Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f45a837f-0bfc-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279703/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń na salę jadalną w Sanatorium Ondraszek w Długopolu Zdroju, zgodnie z przedmiarami robót:
- przedmiar robót branża budowlana – zał. nr 2a do SWZ,
- przedmiar robót instalacje sanitarne – zał. nr 2b do SWZ,
- przedmiar robót instalacje elektryczne – zał. nr 2c do SWZ.
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został przedstawiony za pomocą:
- Projektu budowlanego (architektura, konstrukcja) – zał. nr 3a do SWZ,
- Projektu budowlanego – instalacje elektryczne - zał. nr 3b do SWZ,
- Opisu technicznego wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnych – zał. nr 3c do SWZ,
- zał. nr 1 do IS_Ondraszek (część rysunkowa);
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (architektura, konstrukcja) – zał. nr 3d do SWZ,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych i elektroenergetycznych– zał. nr 3e do SWZ,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru branża sanitarna– zał. nr 3f do SWZ.
b) wynagrodzenie Wykonawcy określone będzie w formie wynagrodzenia kosztorysowego. Szczegółowe warunki w tym zakresie wskazane są we projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
c) Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zakupu wyposażenia tj. urządzeń kuchennych wymienionych w projekcie budowlanym część architektura i konstrukcja opis zamierzenia inwestycyjnego zakres robót punkt 8 i 9.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.