eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raba Wyżna › Remont drogi gminnej nr 364144K Beskid Granica w km 0+000-1+070, 0+000-0+270 - Etap IIOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 364144K Beskid Granica
w km 0+000-1+070, 0+000-0+270 - Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raba Wyżna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Raba Wyżna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-721

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182691250

1.5.8.) Numer faksu: 182691251

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rabawyzna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabawyzna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.rabawyzna.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 364144K Beskid Granica
w km 0+000-1+070, 0+000-0+270 - Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c6d1846-f206-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023906/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont drogi gminnej nr 364144K Beskid Granica w km 0+000-1+070, 0+000-0+270 -Etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218247/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 599757,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej w Gminie Raba Wyżna w miejscowości Harkabuz, Bukowina – Osiedle polegający na położeniu asfaltowej warstwy jezdni.
2. Zakres remontu obejmuje:
Remont istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Raba Wyżna o zmiennej szerokości 2,6 -3,5 m – łączna długość: 1340 mb:
1) droga gminna 364144K Beskid Granica w km 0+000-1+070; 0+000-0+270,
2) droga gminna 365175K Lichotowa w km 0+070-0+204.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na działkach:
1) Dz. ew. nr: 6226; obręb ewid.: [0002] Bukowina - Osiedle; Gmina Raba Wyżna,
2) Dz.ew.nr.: 2435/1, 2436, 2693, 2694, 2800, 2801; obręb ewid.: [0003] Harkabuz; Gmina Raba Wyżna.
3. W ramach przebudowy wykona się:
▪ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca o grubości docelowo 6 cm- 4020m2,
▪ Oczyszczanie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu,
▪ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna o grubości docelowo 6 cm – 4020 m2,
▪ obsypanie poboczy kruszywem- 2680m2.
4. Teren przeznaczony pod remont ścieżki pieszo - rowerowej jest planowany po istniejącym uczęszczanym szlaku turystycznym (o nawierzchni żwirowej).
5. Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa, będzie posiadać zmienną szerokość w zakresie 2,6 - 3,5 m o dł. ok. 1340 mb. Zaprojektowany przekrój o spadku jednostronnym, który wynosi 3%. Projektowana nawierzchnia asfaltowa. Wody opadowe odprowadzone będą poprzez spadki podłużne i poprzeczne oraz przydrożne rowy na teren działek objętych inwestycją.
6. Planowany remont istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej nie będzie miał istotnego wpływu na walory krajobrazowe powyższego obszaru, a wykonanie szlaku przyczyni się do „uporządkowania” terenu, podnosząc komfort przemieszczających się po szlaku pieszych i rowerzystów oraz podniesie estetykę regionu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 675086,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 977382,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 675086,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAFAŁ KONIECZNY "PROFES" FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351550014

7.3.4) Miejscowość: Skawa

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 675086,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.