eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Panki › Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151987294

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkowa

1.5.2.) Miejscowość: Panki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-140

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343190130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zmpp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zmpp.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad8d8301-1e2c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00127564/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zmpp.4bip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem miniPortalu, który dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej biuro@zmpp.pl
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której będą udostępnione zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty związane z postępowaniem: https://www.zmpp.4bip.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych , elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych
wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w instrukcji użytkownika. Wykonawca
zobowiązany jest zapoznać się z w/w instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie
zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w instrukcji użytkownika
i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z
dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z
urządzeń mobilnych Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja
połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
• Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2
• Format danych oraz kodowanie miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane z dokładnością co do
setnej części sekundy
• Integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku wykonawcy
wysyłającego wniosek do zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych:
• Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0
• Mozilla Firefox od wersji 15
• Google Chrome od wersji 20
f) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB
g) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
h) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w formie Załącznika nr 8 do SWZ. Dane postępowania
można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki „Postępowania”
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca w ogłoszeniu, szczegóły dotyczące składania ofert, innych dokumentów, zostały opisane
w SWZ umieszczonej na stronie Zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane
osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. b) Dane osobowe
wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń c) Odbiorcami
przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej. d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 3
do SWZ. f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej.
Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj.
cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu
oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. g) Wykonawca jest zobowiązany, w
związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych
przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: -
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego. h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została
zawarta w Załączniku nr 2 do SWZ. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ na stronie Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZMPP.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Modernizacja pompowni głównej i rozbudowa punktu przyjęć ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem retencyjnym ścieków dowożonych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45259900-6 - Modernizacja zakładów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
Cena ofertowa - oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych
składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym – znaczenie 60 %.
K1=(C_N )/(C_"OB" )×60 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
Gdzie:
K1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Okres udzielenia gwarancji i rękojmi – oznacza okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i jest podana w miesiącach – znaczenie 40 %:
K2=(G_"OB" )/(G_N )×40 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
Gdzie:
K2 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja
GOB – okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
GN – okres gwarancji i rękojmi oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wyznaczył minimalny i maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który wynosi 36 i 60 m-cy. Oferta Wykonawcy, który
zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 m-cy lub krótszy niż 36 m-cy zostanie odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1, jako
oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ . W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi, podczas oceny ofert
będzie brany pod uwagę okres 24 m-ce.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Suma punktów będzie obliczona wg. poniższego wzoru:
Pi = K1+K2
Gdzie:
Pi – suma punktów przyznanych ofercie.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Modernizacja linii odwadniania osadów wraz z instalacją higienizacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45259900-6 - Modernizacja zakładów

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
Cena ofertowa - oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych
składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym – znaczenie 60 %.
K1=(C_N )/(C_"OB" )×60 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
Gdzie:
K1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Okres udzielenia gwarancji i rękojmi – oznacza okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i jest podana w miesiącach – znaczenie 40 %:
K2=(G_"OB" )/(G_N )×40 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
Gdzie:
K2 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja
GOB – okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
GN – okres gwarancji i rękojmi oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wyznaczył minimalny i maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który wynosi 36 i 60 m-cy. Oferta Wykonawcy, który
zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 m-cy lub krótszy niż 36 m-cy zostanie odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1, jako
oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ . W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi, podczas oceny ofert
będzie brany pod uwagę okres 24 m-ce.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Suma punktów będzie obliczona wg. poniższego wzoru:
Pi = K1+K2
Gdzie:
Pi – suma punktów przyznanych ofercie.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

09330000-1 - Energia słoneczna

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
Cena ofertowa - oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych
składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym – znaczenie 60 %.
K1=(C_N )/(C_"OB" )×60 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
Gdzie:
K1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Okres udzielenia gwarancji i rękojmi – oznacza okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i jest podana w miesiącach – znaczenie 40 %:
K2=(G_"OB" )/(G_N )×40 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
Gdzie:
K2 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja
GOB – okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
GN – okres gwarancji i rękojmi oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wyznaczył minimalny i maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który wynosi 36 i 60 m-cy. Oferta Wykonawcy, który
zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 m-cy lub krótszy niż 36 m-cy zostanie odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1, jako
oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ . W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi, podczas oceny ofert
będzie brany pod uwagę okres 24 m-ce.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Suma punktów będzie obliczona wg. poniższego wzoru:
Pi = K1+K2
Gdzie:
Pi – suma punktów przyznanych ofercie.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - Przebudowa hali magazynowej osadu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45259900-6 - Modernizacja zakładów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
Cena ofertowa - oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych
składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym – znaczenie 60 %.
K1=(C_N )/(C_"OB" )×60 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
Gdzie:
K1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Okres udzielenia gwarancji i rękojmi – oznacza okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i jest podana w miesiącach – znaczenie 40 %:
K2=(G_"OB" )/(G_N )×40 (max liczba punktów w ocenianym kryterium)
Gdzie:
K2 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja
GOB – okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
GN – okres gwarancji i rękojmi oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wyznaczył minimalny i maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który wynosi 36 i 60 m-cy. Oferta Wykonawcy, który
zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 m-cy lub krótszy niż 36 m-cy zostanie odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1, jako
oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ . W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi, podczas oceny ofert
będzie brany pod uwagę okres 24 m-ce.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Suma punktów będzie obliczona wg. poniższego wzoru:
Pi = K1+K2
Gdzie:
Pi – suma punktów przyznanych ofercie.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga spełnienia warunków w zakresie:
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli: posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę min.:
Dla Części I 500 000,00 zł;
Dla Części II 500 000,00 zł;
Dla części III 100 000,00 zł;
Dla Części IV 100 000,00 zł.
W przypadku składania oferty w kilku częściach wymagana wartość ubezpieczenia powinna stanowić sumę kwot określonych w poszczególnych częściach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca składa
podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Dla części I 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych).
Dla części II 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych).
Dla części III 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych).
Dla części IV 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych).


2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 30.09.2022 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział Przystajń
Nr konta 46 8250 1039 2003 0300 1717 0101
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Związek Międzygminny Panki Przystajń ds. Ochrony Wód,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania
zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową, potwierdzonych danymi
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
b) przerwy w prowadzeniu robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c) decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
d) wystąpienie przypadków siły wyższej, na które strony nie maja wpływu, a które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie
lub częściowo realizację zadania albo zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet
przy zachowaniu należytej staranności.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia stron umowy,
3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych,
zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub
przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy;
5) zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy;
6) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; Ze
względu na ograniczoną ilość znaków
pozostałe informację znajdują się w Sekcji IX - Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uzupełnienie do z sekcji VII.4:
7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz.2177 z późn.
zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot.
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia
oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych
przez Wykonawcę.
8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze
zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez
Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia
oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych
przez Wykonawcę.
9) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych
kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych
przez Wykonawcę.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Zgodnie z zapisami art. 1 pkt 3) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.