eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › "Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STASZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Opatowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 864 8305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@staszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ab89be7-1e2a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030678/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.28 Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/staszow
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, dokumenty, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. W sytuacji awarii platformy zakupowej lub przerwy technicznej w jej działaniu Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres: bzp@staszow.pl z zastrzeżeniem, że komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bzp@staszow.pl nie może dotyczyć składania ofert - pojemność jednej wiadomości na skrzynce do 30 MB.
5. Zamawiający będzie przekazywał informacje Wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, przy przedmiotowym postępowaniu. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”.
6. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana za pośrednictwem platformy zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
7. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana przeglądarka internetowa, EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji,
d) włączona obsługa JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF 8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
h) platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Staszów (ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: 15 864 83 05);
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwana dalej ustawa Pzp;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. OpenNexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie – w zakresie przewidzianym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Cd. w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.31.12.2022.III

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego poprzez renowację Golejowa, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
II. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. wykonanie prac projektowych, obejmujących zakres planowanych robót budowlanych, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno – użytkowym (stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana oraz zakres prac wskazany w pkt III poniżej.
2) Etap II - wykonanie robót budowlanych, wynikających z programu funkcjonalno – użytkowego, zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, oraz:
a) obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (dotyczy wymaganych prawem przypadków),
b) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w skład której wchodzą m.in. protokoły, instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, świadectwa dopuszczenia, atesty oraz DTR zamontowanych urządzeń, informacje o udzielonej gwarancji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, instrukcje eksploatacji i użytkowania obiektu/ów),
c) przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych instalacji do eksploatacji,
d) przeszkolenie użytkowników w zakresie nowo zainstalowanych urządzeń,
e) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej o źródłach finansowania zadania,
f) przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do użytkowania.
III. Etap I przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt II.1) obejmuje w szczególności:
1) pozyskanie niezbędnych materiałów (np. map do celów projektowych),
2) uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej wersji projektu budowlanego,
3) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (również w wersji elektronicznej – na płycie DVD z nośnikami danych w formacie pdf - w ilości 1 egz.), zwanej dalej w umowie dokumentacją projektowo – kosztorysową obejmującą w szczególności:
a) dokumentację projektową (projekt budowlany obejmujący wszystkie branże) - w ilości 5 egz. w wersji papierowej,
b) przedmiar robót i kosztorys inwestorski – w ilości po 2 egz. w wersji papierowej,
c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – w ilości 1 egz. w wersji papierowej,
4) uzyskanie koniecznych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/ uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganych do przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania,
5) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskanie i dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
6) inne konieczne prace niezbędne dla prawidłowego wykonania I Etapu przedmiotu umowy.
Przedmiotowe opracowania muszą być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach, jak również zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.
Do realizacji robót budowlanych Wykonawca winien przystąpić po odbiorze dokumentacji projektowej, uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszeniu robót budowlanych oraz po protokolarnym przekazaniu placu budowy.
IV. Etap II przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt II.2) obejmuje w szczególności:
1) budowę parterowych budynków obsługujących kąpielisko, pole namiotowe, park linowy oraz Ośrodek „Wilga”, budynek sauny z szatniami, zewnętrznymi natryskami i WC, budynek typu szkieletowego (kontenerowego) z pomieszczeniem dla ratowników oraz kasą, połączony z częścią pod wypożyczalnię sprzętów wodnych, magazyn,
2) przebudowę istniejącego Ośrodka „Wilga” wraz z demontażem kolidujących istniejących domków letniskowych, zakup nowych domków letniskowych z wyposażeniem (wykaz wyposażenia – zał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia), przebudowę istniejącego budynku świetlicy, wymianę ogrodzenia, budowę ciągów komunikacyjnych oraz miejsc postojowych,
3) przebudowę istniejącej promenady (deptak) na odcinku od mostu do kąpieliska wraz z przebudową oświetlenia,
4) budowę nowych ciągów komunikacyjnych – dojazd do Ośrodka „Wilga” oraz pola namiotowego, drogi serwisowe na terenie Ośrodka „Wilga” oraz pola namiotowego,
5) budowę ścieżki rekreacyjno – edukacyjnej wzdłuż brzegu dużego stawu,
6) budowę pomostu wędkarskiego,
7) budowę parku linowego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem niezbędnym do jego użytkowania,
8) przebudowę istniejącego pola namiotowego z punktem zrzutu nieczystości dla samochodów kempingowych, punktami poboru energii elektrycznej i wody dla trzech boksów oraz budowę wiaty/altanki grillowej, wymianę ogrodzenia, dostawę i montaż małej architektury: stołów piknikowych, koszy na śmieci,
9) remont boiska do piłki siatkowej,
10) remont istniejącego mostu,
11) budowę/przebudowę sieci zewnętrznych, przyłączy i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych i monitoringu wizyjnego, sieci wifi,
12) zakup i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, lampy (oświetlenie promenady i Ośrodka „Wilga”, pola namiotowego, stołów piknikowych z ławkami),
13) zakup sprzętu rekreacyjnego (m.in.: kajaki, rowery wodne, rowery turystyczne) wraz z niezbędnym wyposażeniem,
14) utwardzenie i oznakowanie istniejących szlaków pieszo-rowerowych na wskazanych odcinkach na terenach leśnych oraz wokół jeziorek,
zgodnie z dokumentami (w załączeniu),
15) inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie II Etapu przedmiotu zamówienia.
V. Zamówienie będzie realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia, określa specyfikacja warunków zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 13 SWZ, wraz z następującymi dokumentami:
1) wykaz wyposażenia,
2) program funkcjonalno – użytkowy,
3. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono również
w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 12 SWZ.
4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia.
Uwaga:
Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SWZ.
5. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ.
6. Zamawiający nie wymaga:
- odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub,
- sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Uwaga:
Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.
Termin wykonania zamówienia 420 dni od dnia podpisania umowy, w tym wykonanie I etapu w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212130-6 - Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

34928200-0 - Ogrodzenia

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 420 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie obejmującym zagospodarowanie terenów wokół jezior, zgodne z przedmiotem zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Całkowita wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych została uwzględniona przy obliczeniu wartości niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A – cena – 60 %;
B – okres gwarancji i rękojmi – 40 %.
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
A – cena
an / ab x 60 % = ilość punktów
gdzie:
an – najniższa cena ofertowa, spośród ofert ważnych
ab – cena oferty badanej,

B – okres gwarancji i rękojmi
bb / bn x 40% = ilość punktów
gdzie:
bn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi, spośród ofert ważnych
bb – okres gwarancji i rękojmi zaoferowany w ofercie badanej

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 48 miesięcy, maksymalny 72 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 72 miesiące okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 72 miesięcy.
W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
X = A +B
gdzie:
X – łączna liczba uzyskanych punktów
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie m.in. zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego, obejmującego m.in.: domki letniskowe lub obiekt kubaturowy, oświetlenie terenu, ścieżki pieszo- rowerowe o wartości brutto tej usługi nie mniejszej niż 100 000,00zł.
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie m.in.: zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego obejmującego m.in.: domki letniskowe lub obiekt kubaturowy, oświetlenie terenu, ścieżki pieszo – rowerowe o wartości brutto tych robót nie mniejszej niż 3 000 000,00zł.
Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania ww. warunków poprzez wykonanie jednego zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego, obejmującego m.in: domki letniskowe lub obiekt kubaturowy, oświetlenie terenu, ścieżki pieszo-rowerowe o wartości brutto tego zamówienia nie mniejszej niż 3 100 000,00 zł.
Uwaga:
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/ informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, m.in.:
-osobą – projektant branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
-osobą – projektant branży drogowej - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej,
-osobą – projektant branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-osobą – projektant branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
-osobą - kierownik budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
-osobą – kierownik robót branżowych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
-osobą – kierownik robót branżowych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-osobą – kierownik robót branżowych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.
W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im:
-ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
-kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje określa SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w pkt. 1b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1b), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust. 1pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis pkt 3SWZ stosuje się.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 SWZ.
b) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 SWZ,
Uwaga
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz:
1) o którym mowa w pkt. II. 2. a),b) SWZ, dotyczy robót budowlanych, usług w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga:
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu zamawiający może dopuścić, aby wykaz:
1) o którym mowa w pkt II. 2. a) SWZ, dotyczy robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
2) o którym mowa w pkt II. 2. b) SWZ, dotyczy usług wykonanych w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 SWZ.
d) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 SWZ.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz oferty, według załącznika nr 1 SWZ.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 SWZ (w zakresie niepodlegania wykluczeniu).
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 SWZ (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu).
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SWZ (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (dotyczy podmiotów udostępniających zasoby), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 SWZ (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 SWZ (jeżeli
dotyczy),
7) wadium, (jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej),
8) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/ podmiotu udostępniającego zasoby - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Szczegółowe informacje określa SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100),w formach i w terminie określonych w SWZ, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga szczególnych, sposobów spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
6. Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie było wymagane, zgodnie z art. 445 ust.1ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, zgodnie z art.117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 SWZ.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy,
zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy o zamówienie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku:
1) zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w zakresie:
a) zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji: (…)
b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji: (…)
c) zmiany osobowe w sytuacji: (…)
d) zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana nie może ograniczać zakresu zamówienia o więcej niż 25 % wielkości świadczenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie,
e) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji zmiany:
-stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (…)
-wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej (…)
-zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (…)
-zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (…)
-waloryzacji dokonanej na podstawie postanowień § 20 niniejszej umowy,
f) zmiany sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o wsparcie finansowe projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
2) zmian wskazanych przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c), w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
(…)
8.Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit.e) dopuszczalna jest najwcześniej po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy.
9.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Szczegółowe informacje określa SWZ, w tym projekt umowy, stanowiący załącznik nr 12 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.