eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Budowa bazy sportowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konstantynów Łódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zgierska 2

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-050

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konstantynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.konstantynow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aac14447-1dfc-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021638/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA—RPLD.07.04.03-10-0035/19-00 z 31.05.2022 r. na realizację projektu unijnego pn. „Fun laboratory – Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie
dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres: zamowienia@konstantynow.pl (nie dotyczy składania ofert).
3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki dokumenty określone w
przepisach ustawy Pzp.
8. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, w tym informacje dot. wymogu użycia podpisu elektronicznego, określono w Rozdziale XI i XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl, tel. (42) 211 11 73.;
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.20.2022.ŁP pn. Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem
pn.: „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul.
Łódzkiej 5/7” (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Inżynier Kontraktu;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022.ŁP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem dla inwestycji pn.: „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (w trybie zaprojektuj i wybuduj), realizowanej przez Gminę Konstantynów Łódzki.
2. Niniejsza inwestycja jest realizowana w ramach:
- Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o
dofinansowanie nr UDA—RPLD.07.04.03-10-0035/19-00 z 31.05.2022 r. na realizację projektu unijnego pn. „Fun laboratory– Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce.
4. Szczegółowy zakres inwestycji, nad którą Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór, opisany został w dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.
W związku z powyższym pełnienie nadzoru wymaga zapoznania się z dokumentacją przetargową, w oparciu o którą
wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych (m. in. dokumentacją techniczną oraz udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania oferentów w trakcie postępowania przetargowego). Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/601641

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX SWZ. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres stawienia się przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na placu budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty wykonali co najmniej 2 (dwa) zamówienia na usługi polegające na pełnieniu nadzoru wielobranżowego nad realizacją robót oraz zarządzaniu Kontraktem, z których każda obejmowała swoim zakresem budowę i/lub przebudowę i/lub remont obiektów kubaturowych (zakres robót winien obejmować prace ogólnobudowlane i instalacyjne), o wartości brutto każdej z nadzorowanych robót nie mniejszej 6.000.000,00 zł.
1.4.2 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1.4.2.1. Inżynier Kontraktu - minimum 1 osoba:
Kwalifikacje i umiejętności: Wykształcenie wyższe techniczne.
Doświadczenie zawodowe: Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w kierowaniu projektami lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na stanowiskach kierowniczych, przy czym za stanowisko kierownicze będą uznawane stanowiska: Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Zastępcy Inżyniera Rezydenta.
1.4.2.2. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum 1 osoba:
Kwalifikacje i umiejętności: Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń.
Doświadczenie zawodowe:
- Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym
pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przy co najmniej 1 robocie polegającej na budowie budynku pasywnego użyteczności publicznej, o wartości robót nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł brutto, o kubaturze nie mniejszej niż 5 500,00 m³, dla którego uzyskano certyfikat próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1 wykonanym zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną.
1.4.2.3. Specjalista ds. rozliczeń - minimum 1 osoba:
Kwalifikacje i umiejętności: Wykształcenie wyższe.
Doświadczenie zawodowe: Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w rozliczaniu kontraktów w branży budowlanej, w tym minimum dwóch kontraktów współfinansowanych ze środków unijnych.
1.4.2.4. Inspektor nadzoru w branży drogowej - minimum 1 osoba:
Kwalifikacje i umiejętności: Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, bez ograniczeń.
Doświadczenie zawodowe: Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budownictwa drogowego lub w nadzorach inwestorskich w specjalności inżynieryjnej drogowej.
1.4.2.5. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej - minimum 1 osoba:
Kwalifikacje i umiejętności: Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;
Doświadczenie zawodowe: Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Wymagane doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej dla co najmniej jednego budynku posiadającego system wentylacji z odzyskiem ciepła.
1.4.2.6 Inspektor nadzoru w branży elektrycznej - minimum 1 osoba:
Kwalifikacje i umiejętności: Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.
Doświadczenie zawodowe: Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
1.4.2.7 Inspektor ds. zieleni - minimum 1 osoba:
Kwalifikacje i umiejętności: Minimum średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna, szkoła wyższa lub studia podyplomowe obejmujące kierunki rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu).
Doświadczenie zawodowe: Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu prac związanych z urządzaniem lub pielęgnacją lub utrzymaniem zieleni.
2. Definicje, pojęcia oraz zasady oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.1 Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa”, „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6, 7a, 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
2.2 Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), tj. budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2.3 Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne odpowiednio z:
2.3.1 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą Pb”) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2.3.2 ustawą z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r, nr 89, poz. 828, z późn. zm.);
2.4 Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Pb lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
2.5 Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Pb, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2.6 W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
2.7 Inżynier Kontraktu powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób w celu należytej realizacji usługi, których wynagrodzenie należy uwzględnić w całkowitym wynagrodzeniu Inżyniera Kontraktu.
2.8 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić powyższy personel.
2.9 W przypadku wykazania przez wykonawcę, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, spełniających wymagania określone w Rozdziale V pkt 2.4.1
SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2. Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w Rozdziale V pkt 2.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V pkt 2.4 SWZ w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdziale V pkt 2.4 SWZ, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykazywania warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków, z zastrzeżeniem że:
2.1 Zamawiający nie dopuszcza wykazywania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w taki
sposób, że warunek określony w Rozdziale V pkt 2.4.1 SWZ spełniają łącznie podmioty (doświadczenie podmiotów nie podlega sumowaniu), z zastrzeżeniem pkt 2.2.
2.2 W przypadku gdy ofertę w niniejszym postępowaniu składa konsorcjum/spółka cywilna w takim samym składzie podmiotowym (lub szerszym) w jakim realizowali wykazywaną usługę, Zamawiający nie będzie badał zakresu usług oraz wartości wykonanych przez poszczególnych wykonawców.
2.3 Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum wykonywał usługę polegającą na pełnieniu nadzoru wielobranżowego nad realizacją robót oraz zarządzaniu Kontraktem, z których każda obejmowała swoim zakresem budowę i/lub przebudowę i/lub remont obiektów kubaturowych (zakres robót winien obejmować prace ogólnobudowlane i instalacyjne), o wartości brutto
każdej z nadzorowanych robót nie mniejszej 6.000.000,00 zł, ale faktycznie pełnił nadzór nad realizacją robót oraz zarządzaniu Kontraktem w branży sanitarnej. Zatem nie może się w celu wykazania spełniania warunku posłużyć
doświadczeniem całego konsorcjum, gdyż faktycznie nie wykonywał całego zakresu usługi.
2.4 W przypadku warunków o których mowa w Rozdziale V pkt 2.4.2.1 - 2.4.2.7 SWZ każdy z tych warunków może wykazać
inny z podmiotów pod warunkiem, że łącznie wykażą że dysponują lub będą dysponowali wszystkimi wymaganymi osobami.
Przykład: podmiot A wykazuje spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2.4.2.1 – 2.4.2.4 SWZ, a podmiot B wykazuje spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2.4.2.5 – 2.4.2.7 SWZ.
2.5 W przypadku zamówień/kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać wartość usług zgodnych z zakresem określonym w warunku udziału w postepowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, sporządzone zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ - określające, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp odnosić należy również do wykonawców,
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności: Inżynier Kontraktu i Specjalista ds. Rozliczeń.
Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali przedmiot umowy.
Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki osobowej, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie ww. czynności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.