eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Kamienica › Budowa szkoły podstawowej w miejscowości WojcieszyceOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Kamienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamienicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-512

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@starakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starakamienica.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aed072d8-1e1b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012021/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.starakamienica.bip.net.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stara Kamienica, z siedzibą: ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
2) inspektorem danych osobowych w Gminie Stara Kamienica jest Pani Barbara Oganowska, kontakt: 75 75 14 337,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce”, oznaczenie sprawy: RRG.ZP.271.11.2022,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.ZP.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce.
Zamówienie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyjętego na mocy uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Inwestycja, której dotyczy postępowanie jest tożsama z opisem Inwestycji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Zakres inwestycji obejmie:
-opracowanie dokumentacji projektowej,
-wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz montażowych
-zagospodarowanie terenu wokół budynku,
-zakup pierwszego wyposażenie obiektu z montażem.

Powierzchnia zabudowy szkoły wyniesie około 370m2. Dwukondygnacyjny budynek z poddaszem użytkowym wykonany zostanie w technologii tradycyjno-monolitycznej, ściany murowane, stropy żelbetowe, klatka schodowa i szyb windy żelbetowe, więźba dachowa drewniana, pokrycie niepalne, ogrzewanie energooszczędne i ekologiczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/9272/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, na zasadach określonych w § 5 wzoru umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45410000-4 - Tynkowanie

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - 60%
2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 40%

Ad 1) Cena – 60 %
a) Kryterium to będzie oceniane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonej na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w pkt 4.3. Formularza Oferty.
b) W kryterium „Cena” - Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = • Max (C)
gdzie:
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”;
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert;
Ci cena oferty “i”;
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60.

Ad 1.2). Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40 %

a) Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 40% ogólnej oceny.
b) Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w pkt 4.3 Formularza oferty.
c) Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania, tj.: podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
d) Najdłuższy punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy to 60 miesięcy.
e) W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, albo uzupełni go w sposób odmienny niż wskazany w formularzu oferty Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował okres wynoszący 3 lata (36 miesięcy) i otrzyma wówczas 0,00 pkt.
f) Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (36 miesięcy). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata (36 miesięcy), oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 PZP
g) Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia:


Okres gwarancji
na wykonane roboty budowlane ilość punktów
do przyznania
36 m-cy 0
48 m-cy 20
60 m-cy 40
19.2 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(G)
gdzie:
Pi łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i);
Pi(C) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena”
Pi(G) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”

19.3 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów (Pi), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

19.4 Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).

19.5 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

8.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
8.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
8.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN

8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) Kierownikiem budowy – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
b) Kierownikiem robót sanitarnych – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)– Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
c) Kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)– Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Uwaga:
1. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jedną (1) zakończoną realizację dotyczącą robót budowlanych, polegających na budowie budynku z instalacjami wewnętrznymi m.in. elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania lub wykonywania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te wykonane zostały należycie
8.2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczyć musi robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył
8.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie¬nia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz wa¬runku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej - uzna za spełniony w przypadku łącznego wykazania spełnienia warunku przez Wykonawców.
OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PKT. 8 BĘDZIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego – zgodne z treścią załącznika nr 8 do Tomu I SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenie Podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego – zgodne z treścią załącznika nr 9 do Tomu I SWZ
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Podmiot na którego zasobach polega Wykonawca.

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Tomu I SWZ
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Tomu I SWZ,
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, dotyczący wykonawcy
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby

pod rygorem nieważności należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego – zgodne z treścią załącznika nr 8 do Tomu I SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenie Podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego – zgodne z treścią załącznika nr 9 do Tomu I SWZ
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Podmiot na którego zasobach polega Wykonawca.

oraz
10.2.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SWZ.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe raz inne dokumenty i oświadczenia składa się zgodnie z wymogami:
Wykazy potwierdzające spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia /podmiotu udostępniającego zasoby.
Jeżeli wykaz został sporządzony jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

13.1. Informacje ogólne:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

13.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

13.3. Miejsce wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego otwarty w PLN: BNP Paribas Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze – nr konta 11 2030 0045 1110 0000 0100 0850 z adnotacją w tytule wpłaty: Wadium – Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce
Wadium uważa się wniesione w momencie wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego.

13.4. Gwarancje i poręczenia należy wystawić w formie elektronicznej opatrzonej przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym na: Gmina Stara Kamienica, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica i przekazać Zamawiającemu oryginał w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu.
13.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przed upływem terminu, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 u.p.z.p zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) u.p.z.p.
13.6 Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ust. 4 i 5 u.p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

12.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

12.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

12.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Tomu I SWZ.

12.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa oddzielnie jako oświadczenie własne każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

12.6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowa¬na do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajo¬wego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.

12.7. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie¬nia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezento¬wania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej zamawiający może żądać od wyko¬nawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezento¬wania wykonawcy.

12.8. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnic¬twa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mi¬mo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 128 ustawy PZP).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w Projekcie umowy, który stanowi Tom II SWZ.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej.:
1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych dla miejsca wykonywania zamówienia, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
b) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury nie zinwentaryzowanej geodezyjnie,
c) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem,
d) konieczności przeprowadzenia wykopalisk, badań geotechnicznych lub archeologicznych, ekspertyz lub opinii technicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych
e) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).
f) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy,
g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
h) Waloryzacji i zmian wynagrodzenia, o których mowa w § 11
2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) lt. od a) do f) termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. zapisy umowne zostaną odpowiednio zmienione, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1. ppkt 1) skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany.
4) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1.1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonania umowy.
1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4), oraz ust.2, u.p.z.p.
2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Miejscem składania ofert jest platforma zakupowa Mini Portal dostępna pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przewidywany okres realizacji inwestycji zgodnie z zapisem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji zgodnie z zapisem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/9272/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. oraz wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład - powyżej 12 miesięcy.

Planowany termin wykonania zamówienia ustala się do 22miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, (data podpisania protokołu końcowego wykonania przedmiotu umowy) przy uwzględnieniu, iż Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 7 dni przed ww. terminem zakończyć wykonywanie przedmiotu umowy i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (data pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy).

Zamawiający zakłada następujące etapy realizacji zamówienia:

1. Etap 1 - Przedmiotowy etap prac zostanie określony i uzgodniony przez Strony umowy w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Wykonawca po zakończeniu wydzielonego etapu prac otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane ilości robót z zastrzeżeniem, że łączna wartość drugiej transzy wynagrodzenia wyniesie nie więcej niż 50% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy. W przypadku jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu prac wartość rzeczywiście wykonanych robót będzie wyższa niż 50% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, część należnego wynagrodzenia, zostanie wypłacona Wykonawcy w drugiej transzy wynagrodzenia.

2. Etap 2 - Druga transza wynagrodzenia w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia określonego § 4 ust. 2 umowy, zostanie wypłacona Wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji i po dokonaniu odbioru końcowego. Wysokość drugiej transzy wynagrodzenia będzie odpowiadać kwocie pozostałej do zapłaty.

9.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 u.p.z.p., oraz wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.