eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstancin-Jeziorna › Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schroniskuOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konstancin-Jeziorna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piaseczyńska 77

1.5.2.) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-520

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konstancinjeziorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://konstancinjeziorna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://konstancinjeziorna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30311170-f865-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005846/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232856/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.36.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 222222,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna (w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - Dz.U. z 2022 r., poz. 572 z późn. zm.), tj. zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały), w tym zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych,
- zapewnienie zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt,

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 255366,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 255366,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 255366,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prima-Vet Dariusz Różycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230380432

7.3.3) Ulica: ul. Długa 8

7.3.4) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

7.3.5) Kod pocztowy: 05-510

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 255366,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.