eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebamiOgłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przasnyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Stanisława Kostki 5

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 752 22 70

1.5.8.) Numer faksu: 29 752 22 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-przasnysz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.powiat-przasnysz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ae0c545-e58b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00308351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062977/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237228

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRP.272.3.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części 1 zamówienia jest wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych z własnych materiałów i urządzeń w zakresie dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Roboty budowlane obejmują m.in.:
1) prace rozbiórkowe (częściowa rozbiórka chodnika, demontaż betonowego śmietnika, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie posadzek z płytek gresowych, rozebranie schodów z płytek gresowych, demontaż poręczy),
2) prace budowlane (niwelacja spadku chodnika, ponowne układanie chodnika, montaż nowego śmietnika, montaż poręczy, wykonanie warstw niwelująco-wyrównawczych cementowych zatartych na gładko, wykonanie posadzek płytkowych układanych na klej metodą zwykłą, montaż ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 4.0 m2 w wewnętrznych ścianach, montaż skrzydeł drzwiowych płytowych zewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych fabrycznie wykończonych wraz z okuciem),
3) roboty budowlano-instalacyjne (montaż napędu do drzwi rozwieranych),
4) prace pomocnicze (wygrodzenia wraz z zabezpieczeniem terenu podczas prowadzenia prac remontowych, wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45431000-7 - Kładzenie płytek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 175340,99 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa następujących elementów
wraz z montażem i instalacją w zakresie dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami:
1) dostawa, montaż i instalacja platform schodowych na szynie prostej dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.,
2) dostawa, montaż i instalacja domofonu przy szlabanie, przez który wjeżdża się na teren, na którym znajduje się miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.,
3) dostawa, montaż i instalacja szyn najazdowych – 2 szt.,
4) dostawa, montaż i instalacja dzwonków – 6 szt.,
5) dostawa schodołazu – 1 szt.,
6) dostawa i montaż zestawu ewakuacyjnego - 1 komplet, (komplet obejmuje matę ewakuacyjną– 1 szt., krzesełko ewakuacyjne – 1 szt.)
a. Mata ewakuacyjna:
Długość min. 190 cm,
Szerokość min. 60 cm,
Wykonana z materiału trudnopalnego,
Minimum 2 pasy bezpieczeństwa,
Spód pokryty warstwą poślizgową,
Min. 2 lata gwarancji,
b. Krzesło ewakuacyjne:
Maksymalne obciążenie min. 160 kg,
Min. 2 pasy zabezpieczające osobę przewożoną,
Gwarancja min. 2 lata.
7) dostawa, montaż i instalacja pętli indukcyjnej powierzchniowej (w sali konferencyjnej o pow. do 150 m2) – 1 komplet (komplet obejmuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania urządzenia, musi spełniać normy PN-EN 60118-4)
8) dostawa, montaż i instalacja pętli indukcyjnej stanowiskowej (w punkcie informacyjnym) – 1 komplet (komplet obejmuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania urządzenia, musi spełniać normy PN-EN 60118-4),
9) inne prace niezbędne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34951000-8 - Platformy wejściowe

32552600-3 - Domofony

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.5.) Wartość części: 137178,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W Postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta. Tym samym zaistniały stan faktyczny wpisuje się w dyspozycję przepisu art. 255 pkt 1 ustawy Pzp – Postępowanie w zakresie części 2 zamówienia podlega unieważnieniu.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Procedura dla części 1 zamówienia w trakcie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.