eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w GostyninieOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zalesie 1

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242360035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-zalesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-zalesie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-919c2d45-1d64-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023540/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej zamowienia@spzoz-zalesie.pl. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym: SZP.26.12.2022.TP.ML. 8. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: zamowienia@spzoz-zalesie.pl. 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail zamowienia@spzoz-zalesie.pl. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 284 u.p.z.p. 12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia. 13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 14. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4/05/2016 r, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin tel. 24/2360000, e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl. 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1 jest Pan Marek Malczewski, dane kontaktowe: tel. 24/236 00 23, adres poczty elektronicznej: iod@spzoz-zalesie.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. “Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.), dalej: u.p.z.p., 5) ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności, 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 u.p.zp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach u.p.zp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z u.p.zp.; 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2 RODO2, 10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 11) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.26.12.2022.TP.ML

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 6721/3, Obręb: 0001 Gostynin, Nr księgi wieczystej: KW PL1G/00043843/0 – nieruchomość będąca w użytkowaniu WSZPZOZ Gostynin-Zalesie - akt notarialny Repertorium A – 12815/2007 Kancelaria Notarialna Maria Alicja Janowska, ul. Nowolipki 27B, lok. 3, 01-010 Warszawa, stanowiąca własność Samorządu Województwa Mazowieckiego adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Przedmiotowa działka o nr ewidencyjnym 6721/3, stanowi teren WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, na którym zlokalizowane są budynki WSZPZOZ Gostynin-Zalesie wraz z urządzeniami, obiektami i instalacjami towarzyszącymi i jest ona niezabudowana. 2. W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wybudować na terenie działki, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu, parking z miejscami dla 100 samochodów osobowych, wraz z chodnikami i ciągami pieszych, z miejscami dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wykonać infrastrukturę towarzyszącą (oświetlenie, kosze na śmieci, stanowiska dla rowerów, znaki informacyjne, nasadzenia kwiatów) w dalszej części zwane: robotami, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszej SWZ. 3. Realizacja przedmiotu niniejszego zamówienia, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu, ma na celu zapewnienie miejsc postojowych samochodów osobowych dla pracowników, pacjentów oraz osób odwiedzających Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, przez cały okres realizacji tego zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być mniejsza niż: 1 000 000,00 PLN, 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie parkingu z miejscami dla 100 samochodów oraz infrastrukturą towarzyszącą, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według załącznika nr 8 do tej SWZ; b) zatrudni Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, c) zatrudni Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, d) zatrudni Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe – według załącznika nr 9 do SWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) (wydana decyzja uznająca kwalifikacje) lub w art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z póżn. zm.), (dokonany wpis tymczasowy) nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca do wykazu osób załączy wymagane Prawem budowlanym uprawnienia kierownika robót oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale XV niniejszej SWZ “INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. KRS lub CEiDG, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, 2. Ośw Wyk w zakr art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., o braku przynależności do tej samej GK - zał 7 SWZ; 3. Dok potw, że Wyk jest ubezp od OC (odp delikt i kontr) w zakr prow dział zw z przed nin zam, przez cały ok rea zam. Suma gw na je i wsz zdarz nie może być mni niż: 1 mln PLN; 4. Wyk robót bud wyk nie wcz niż w okr osta 5 lat, a jeż okr dział jest krót– w tym okr, wraz z pod ich rodz, war, daty i miejsca wyk oraz podm, na rzecz których rob te zost wyk, oraz zał dow okreś, czy te rob bud zost wyk nal, przy czym dow, o któ mowa, są ref bądź inne dok sporz przez podm, na rzecz któ rob bud zost wyk, a jeżeli wyk z przyczyn niezal od niego nie jest w st uzysk dok– inne odp dok- zał 8 SWZ. Zam uzna war za spełniony, jeżeli Wyk wykaże, że: wykonał co najmniej 1 (jedną) rob bud pol na budo parkingu z miejscami dla 100 sam oraz infr tow, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
18. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do niniejszej SWZ. Na potwierdzenie Wykonawca winien wykazać, iż zatrudni:
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
3) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z późn. zm.) (wydana decyzja uznająca kwalifikacje) lub w art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z póżn. zm.), (dokonany wpis tymczasowy) nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca do wykazu osób załączy wymagane Prawem budowlanym uprawnienia kierownika robót oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 19. Kosztorys ofertowy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ; 2. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XII; 3. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ - w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV; 4. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 5 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV; 5. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV; 6. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę/podmioty występujące wspólnie, oświadczenie art. 13 i art. 14 RODO - załącznik nr 10 do SWZ. 7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2-6 składają odrębnie: 1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę projekt umowy wraz z załącznikami: 1) protokołem odbioru wykonanych robót (częściowego/końcowego), 2) protokołem odbioru końcowego robót, 3) protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego – załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8 400,00 PLN, na rachunek: BANK PKO BP SA O/GOSTYNIN II ROK W WARSZAWIE CK PŁOCK Nr: 82 1020 3974 0000 5902 0085 6252 z dopiskiem "wadium sprawa nr SZP.26.12.2022.TP.ML” do dnia 02.09.2022 r. do godziny 10:00.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy realizujący wspólnie przedmiot niniejszego zamówienia są solidarnie odpowiedzialni za jego wykonanie. 2. Wykonawcy realizujący wspólnie przedmiot niniejszego zamówienia wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera Wykonawcy upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie przedmiot tego zamówienia, do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie przedmiot niniejszego zamówienia.
3. Liderem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu będzie …………………. . 4. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę. 5. W terminie przed podpisaniem umowy Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Str zob się nie dok isto zmian post umowy w st do treści FO zał 1 SWZ, integ czę SWZ, na podst któr dok wyboru Wyk, z zastrz ust. 2 i 6 tego Rozdz. 2. Niedop jest pod ryg niew zm post umowy w st do tr FO zał 1 SWZ, integr część tej SWZ, na pod któ dok wyb Wyk z wyj syt przew w umowie, a także za wyj przy przew w art. 455 ust. 1 pkt 3 i art. 455 ust. 2 u.p.z.p. 3. Każda ze stron ma obow niezw pise zaw o ewe pot dok zm w umowie, z zas ust. 4 tego paragrafu. 4. Wyk przedłoży Zam pisemny wniosek dot prop zmian, zaw: 1) dokł opis prop przez Wyk zmian, 2) szcz uzasad dla dok zmian, 3) opis wpływu zm na ter wyk um, 4) inne ist inf mogące mieć wpływ na wyk umowy. 5. Zam przed Wyk pis odp odno zapr zm o kt mowa w ust. 3 tego Roz niezw, a w przyp braku moż udzie niezw odp, nie póź niż w ter 14 dni rob licz od dnia otrz wn, o kt mowa w ust. 4 tego Roz. 6. Zam zast sobie moż dok zmian post um o kt mowa w ust. 1 tego Roz: 1) w przyp zm ter zak robót, o okres tr przy z pow któ będzie zagr dot ter zak tych robót w przyp: a) wyst niek war atmo unie praw wyk robót, o kt mowa w Roz VI SWZ, zgo z tech rea prac okr SWZ i umową, stan zał 2 SWZ, będącą integralną częścią SWZ, nor lub innymi przep wym konk war atm, jeżeli kon wyk prac w tym okr nie jest nast oko, za które Wyk ponosi odp, b) w przyp, gdy wystąpią opóźn nie z winy Wyk w wyd decyzji, zezw, uzgo itp., do wyd których wł org są zob na mocy przep prawa, jeżeli opóź przekr okres, przew w przep prawa, w którym wyżej wym decyzje powinny zostać wydane, c) w przyp utr w nal wyk przed tego zam, o kt mowa w Roz VI SWZ, niez przez Wyk i niem do przez bez nieprop dużego nakładu sił i śr–wydł term wyk przed zam, nie może przek okresu tr wska utrudnień, d) w przyp opóź w wyk przed nin zam, o kt mowa w Roz VI SWZ, wyn z przy obie, niem do dokł przew– ter może zostać wydł o nie więcej niż o czas trw prze w wyk przed zam; 2) w przyp żądania zm umowy w zak mat, par tech, techn wyk rob spos i zak wyk przed zam w nast syt: a) koniecz zrea jakiejk części robót, przy zastos odmi rozw tech lub tech, niż wsk w dok proj, sta zał 11 SWZ, a wynik ze stwier wad tej dok lub zm stanu prawn w oparciu o który je przyg, gdyby zastos przew rozw groziło niewyk lub nienal wyk przed tego zam, b) wyst war geol, geotechn lub hydrolog odbi w sp ist od przy w dok proj, stan zał 11 SWZ, rozp ter w zak znalezisk arche, wyst niewyb lub niewyp, które mogą skut w świetle dotych założeń niewyk lub nienal wyk przed zam, c) wyst war ter rob o któ mowa w Roz VI SWZ, odbieg w sp ist od przy w dok proj stan zał 11 SWZ, w szcz napot niezinwent lub bł zinwentaryz sieci, inst lub inn ob bud, d) koniecz zrealiz przed zam, o kt mowa w Roz VI SWZ, przy zastos innych rozw tech lub mater ze wzgl na zm obow prawa lub okolicz gosp, e) koniecz robót, zam lub dodatk, f) w zakr popr jak lub in par charakt dla obję prop zmianą ele rob lub zm techn na korzyst lub nowocześ, g) akt rozw proj z uwagi na postęp technol lub zm obow przep, 3) w zak ceny na podst zm obow sta pod VAT - w przyp zm st VAT, cena netto nie uleg zm, a cena brutto zmieni się w wys i ter wynik z aktu praw wpro nową st. W takim przyp wynagr brutto odp uleg zm,
4) wynagr netto i brutto w przyp, gdy zm ta jest korz dla Zam, tj. w przyp obniż wart netto i brutto wyn Wyk, bez równ zm zak przed zam, także w przyp zmian w obow przep prawa, mają wpływ na koszt wyk przed zam; 5) dost post zam, do zm przep prawa w przyp wyst zmian pow obow przep prawa w zakr mającym wpływ na wyk przed zam; 6) okol leżących wył po str Zam; 7) ter wyk rob, w zw z wstrz wyk cał lub częś rob, o kt mowa w Roz VI SWZ, na wsk wyst oko niez od Wyk i niemoż do przew w chwili zaw umowy; 8) zm for zabezp nal wyk przed zam; 9) zm osoby/osób wyk przed zam wsk przez Wyk, pod war speł przez nie wym dla osób uczest w rea przed zam, o kt mowa w Roz VI SWZ oraz pis akc Zam danej osoby, 7. W przyp zm, o kt mo w ust. 6 pkt 9 tego par, Wyk zob będzie przed Zam wykaz zatr do rea przed zam pracow, dla któ ma zast zm zasad.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.