eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Produkcja filmów video oraz animacji do wykorzystania w kanałach social media CeZ, w Internecie oraz podczas różnego rodzaju wydarzeńOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Produkcja filmów video oraz animacji do wykorzystania w kanałach social media CeZ, w Internecie oraz podczas różnego rodzaju wydarzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum e-Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001377706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Dubois 5A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-184

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@cez.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cez.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Produkcja filmów video oraz animacji do wykorzystania w kanałach social media CeZ, w Internecie oraz podczas różnego rodzaju wydarzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f6264b1-1d58-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00114580/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Realizacja filmu wideo oraz sesji zdjęciowej o charakterze employer brandingowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f6264b1-1d58-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem że oferta i oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zostały opisane w Rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o przetwarzaniu danych zostały zawarte w Rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRZ.270.199.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i scenariusza wraz ze storyboardem, produkcja oraz postprodukcja 6 utworów, w tym: 2 filmów video 90 sek., 1 animacji 3D o długości 60 sek. oraz 3 animacji 2D po 60 sek., o charakterze informacyjno-edukacyjnym na potrzeby social mediów, Internetu, Intranetu oraz wydarzeń.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja kreatywna

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje) co najmniej jedną usługę polegającą na produkcji filmów video/animacji na potrzeby publikacji w Internecie, mediach społecznościowych i różnych wydarzeń o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
* UWAGA:
• jeżeli zamówienie obejmowało szerszy zakres niż opisany w ww. warunku, wartość wskazaną powyżej należy odnieść do zakresu usługi opisanej w warunku,
• jeżeli zamówienia, o których mowa powyżej są wykonywane nadal, wartość wykonanej/zrealizowanej części każdego zamówienia do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż wskazana powyżej.
2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu
niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. - Project Managerem, który zarządzał realizacją produkcji min. 2 filmów o
charakterze instruktażowym lub reklamowym o wartości min. 30 000,00 zł brutto każdy, które to filmy zostały ukończone w
ciągu 3 lat przed terminem składania ofert, oraz zarządzał realizacją min. 2 animacji, w tym przynajmniej 1 animacji 3D, o
charakterze instruktażowym lub reklamowym o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda, które to usługi zostały ukończone w
ciągu 3 lat przed terminem składania ofert, Reżyserem, który wyreżyserował min. 2 filmy o charakterze instruktażowym lub
reklamowym o wartości min. 30 000,00 zł brutto każdy, które to filmy zostały ukończone w ciągu 3 lat przed terminem
składania ofert, Copywriterem, który opracował min. 2 scenariusze filmów o charakterze instruktażowym lub reklamowym o
wartości min. 30 000,00 zł brutto każdy, które to filmy zostały ukończone w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert, oraz
min. 2 scenariusze animacji o takim samym charakterze o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda, które to animacje zostały
ukończone w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert oraz Grafikiem, który zrealizował min. 2 animacje, w tym
przynajmniej 1 animację 3D, o charakterze instruktażowym lub reklamowym o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda, które
to usługi zostały ukończone w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunku określonego w rozdziale VI.1.1.4.1. SWZ:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ;
- W celu potwierdzenia warunku określonego w rozdziale VI.1.1.4.2. SWZ:
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunków określonych w rozdziale VI.1.1.4.2. – Załącznik nr
6a do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą koncepcji kreatywnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postepowania
stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do
SWZ (jeśli dotyczy);
3) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (podział zadań konsorcjantów) - (jeżeli dotyczy);
5) koncepcja kreatywna.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączenie spełnienia warunku udziału przez Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następujących przypadkach:
1) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy a zmiana taka nie zmienia terminu ostatecznego wykonania Umowy oraz wynagrodzenia;
2) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu nie więcej jednak niż o 10 procent całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;
3) gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba modyfikacji terminu wykonania Umowy lub jej zakresu, z przyczyn, które nie były znane w chwili zawierania Umowy i których nie można było przewidzieć, dotyczy to zarówno skrócenia jak i wydłużenia terminu obowiązywania umowy, wówczas wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie nie więcej niż o 10 procent całkowitego wynagrodzenia wykonawcy,
4) wystąpienia przerwy w wykonaniu Umowy, dłuższej niż 10 Dni Roboczych, z przyczyn niezależnych od Stron; W takim wypadku możliwa jest zmiana o termin przerwy nie dłuższy niż 30 dni.
5) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku braku posiadania przez Zamawiającego środków na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnymi warunkami; w tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu nie więcej niż 10 procent całkowitego wynagrodzenia w Wykonawcy;
6) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub innych jednostek/organów, mających wpływ na zakres prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu nie więcej niż 10 procent całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy;
7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia lub gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu;
8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z niniejszą Umową, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu a zmiana będzie odzwierciedlała postanowienia innych umów mających bezpośredni związek z niniejszą Umową;
9) gdy nastąpi zmniejszenie stawki podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy będzie uwzględniać aktualną stawkę podatku od towarów i usług;
10) z powodu zmian legislacyjnych i wprowadzanych zaleceń w związku z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego, związanych z panującą pandemią COVID-19, które mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą dokumentowane. Każda zmiana poprzedzona musi być zgłoszeniem drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie pisemnej lub elektronicznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, zgodnie z rozdz. XV, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.