eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Rozbudowa oraz przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej NieszawceOgłoszenie z dnia 2022-08-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa oraz przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Powiatu Toruńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Towarowa 4-6

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 662 88 88

1.5.8.) Numer faksu: 56 662 88 89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiattorunski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiattorunski.pl/7096,zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa oraz przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7475c14-1dfe-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007166/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

1.1.5 Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pigży

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.powiattorunski.pl/7096,zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale X SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski (np. o wyjaśnienie treści SWZ) lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: przetargi@powiattorunski.pl
2) poprzez Platformę Przetargową, dostępną pod adresem: https://powiattorunski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Natalia Żochowska, przetargi@powiattorunski.pl
4) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania tj. ZP.272.1.8.2022

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Toruński. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@powiattorunski.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
Lokalizacja inwestycji – ul. Toruńska 18, 87-165 Wielka Nieszawka.
Dz. Nr 125/19, 125/20,125/28, 125/30, 125/32, 125/33, 125/34, 125/43,125/47, 125/49.
Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie Domu Pomocy Społecznej, w tym:
• rozbudowa o naziemną parterową część budynku przy segmencie C, niepodpiwniczoną, o wymiarach 19,28x8,40 m, przekrycie tarasem dachowym,
• rozbudowa o naziemną parterową palarnię przy segmencie C, niepodpiwniczoną, o wymiarach 2,34x3,21
• przebudowa pomieszczeń w segmencie C w poziomie parteru i 1 piętra (wydzielenie toalet i pokoi mieszkalnych, pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego przy sali terapeutycznej),
• budowa palarni przy wejściu do segmentu C,
• wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, w tym montaż ścianki wewnętrznej przesuwnej,
• naprawa i odmalowanie elewacji,
• budowa tarasu, schodów i pochylni zewnętrznych przy planowanej rozbudowie,
• remont części i budowa nowych nawierzchni utwardzonych,
• wycinka krzewów w miejscu rozbudowy,
• instalacje zewnętrzne:
- zmiana trasy zewnętrznej instalacji elektrycznej (zasilanie oświetlenia terenu),
- zmiana trasy zewnętrznej instalacji kanalizacji,
• instalacje wewnętrzne:
- rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej na potrzeby rozbudowy budynku,
w tym niezbędna przebudowa instalacji istniejących,
- przebudowa instalacji przyzywowej, w tym dostosowanie do nowej lokalizacji pokoi mieszkalnych,
- rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu, domofonów oraz sieci strukturalnej,
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń: sala terapeutyczna, świetlica, biblioteka, palarnia.
• wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym,
• wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt – zgodnie z załącznikiem do projektu.

Zakres robót obejmuje ponadto:
a/ Wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej zamontowanych urządzeń z instrukcjami BHP – zgodnie z obowiązującymi przepisami w dwóch egzemplarzach.
b/ Przeprowadzenie szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi zamontowanych urządzeń oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia i uzyskanie oświadczeń od użytkowników
o dokonanym szkoleniu.
c/ Opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi urządzeń (zawierającej m. in. zalecenia dotyczącej bieżącej konserwacji.
d/ Wykonanie dokumentacji powykonawczej z załączonym kompletem kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Aprobaty, Certyfikaty, Deklaracje oraz Atesty Higieniczne przed wbudowaniem materiałów.
Należy także używać materiałów trudnopalnych, przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej.
Ponadto Wykonawca uzyska i przygotuje niezbędne dokumenty (protokoły prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączonej dokumentacji:
- projekcie budowlanym,
- projekcie budowlano-wykonawczym,
- szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wzorze umowy,
- pozwoleniu na budowę oraz pozostałych dokumentach znajdujących się w folderze „formalne”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261410-1 - Izolowanie dachu

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

39100000-3 - Meble

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39130000-2 - Meble biurowe

39142000-9 - Meble ogrodowe

33192000-2 - Meble medyczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

42416100-6 - Windy

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie punktów w kryteriach "cena", "okres gwarancji i rękojmi" i "wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pigży
Lokalizacja inwestycji – ul. Szkolna 8, 87-152 Pigża; Dz. Nr 144/5, 147/108.
Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie Domu Pomocy Społecznej w Pigży, w tym:
• Rozbudowa segmentu A, dwukondygnacyjna, podpiwniczona, o wymiarach 9,70x11,38m, dach płaski,
• Rozbudowa segmentu B, dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, o wymiarach 7,60x13,44m, dach płaski.
• Przebudowa części biurowej na parterze segmentu B,
• Remont łazienek przy pokojach mieszkalnych na 1 piętrze segmentu B,
• Przebudowa pomieszczeń segmentu C (powiększenie jadalni, aranżacja sali terapii zajęciowej
z pomieszczeniami pomocniczymi),
• Budowa palarni przy łączniku między segmentami budynku,
• Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, w tym montaż stolarki wewnętrznej przeciwpożarowej,
• Wykonanie nowego pokrycia istniejących dachów płaskim z membrany EPDM wraz z obróbkami blacharskimi,
• Naprawa i odmalowanie elewacji,
• Budowa pochylni i schodów zewnętrznych, wymiana okładzin schodów, pochylni i tarasów istniejących,
• Remont części i budowa nowych nawierzchni utwardzonych,
• Przebudowa ogrodzenia wewnętrznego przy segmencie C, montaż nowej bramy i furki od strony wjazdu do kuchni,
• Wycinka krzewów w miejscu rozbudowy,
• Instalacje zewnętrzne:
- Przebudowa przyłącza wod.-kan. w miejscu rozbudowy segmentu B,
- Budowa zewnętrznej instalacji teletechnicznej (rozbudowa monitoringu, kanał kablowy),
Dodatkowo należy w pokoju pielęgniarek zamontować umywalkę z fartuchem z płytek ceramicznych wraz z przyłączem wod.-kan.
W piwnicy dodatkowo należy zamontować prysznic wraz z uszczelnieniem i wyprofilowaniem płytek ceramicznych w kierunku spadku wody do listwy prysznicowej.
• Instalacje wewnętrzne:
- Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej na potrzeby rozbudowy budynku,
w tym niezbędna przebudowa instalacji istniejących,
- Demontaż i budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, wydzielonej od instalacji wody użytkowej,
- Budowa instalacji wewnętrznej C.O. i c.w.u. dla rozbudowanych segmentów (niezależnej od istniejącego układu grzewczego),
- Demontaż i budowa nowej instalacji: SSP, przyzywowej w pokojach mieszkalnych,
- Rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu i domofonów oraz sieci strukturalnej,
- Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń:
- pralni, suszarni i warsztacie - piwnica segmentu A,
- sali pobytu dziennego – parter segmentu A,
- kaplicy i zakrystii – piętro segmentu A,
- sali terapeutycznej, kuchenki terapeutycznej, pom. pedagoga i psychologa – parter segmentu B,
- palarni – parter przy łączniku.
- Budowa instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych
- Montaż czujnika gazu w pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia zasilane gazem propan-butan z butli,
• wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt – zgodnie z załącznikiem do projektu
Zakres robót obejmuje ponadto:
a/ Wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej zamontowanych urządzeń z instrukcjami BHP – zgodnie z obowiązującymi przepisami w dwóch egzemplarzach.
b/ Przeprowadzenie szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi zamontowanych urządzeń oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia i uzyskanie oświadczeń od użytkowników
o dokonanym szkoleniu.
c/ Opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi urządzeń (zawierającej m. in. zalecenia dotyczącej bieżącej konserwacji.
d/ Wykonanie dokumentacji powykonawczej z załączonym kompletem kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Aprobaty, Certyfikaty, Deklaracje oraz Atesty Higieniczne przed wbudowaniem materiałów.
Należy także używać materiałów trudnopalnych, przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej.
Ponadto Wykonawca uzyska i przygotuje niezbędne dokumenty (protokoły prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączonej dokumentacji:
- projekcie budowlanym,
- projekcie budowlano-wykonawczym,
- szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wzorze umowy,
- pozwoleniu na budowę oraz pozostałych dokumentach znajdujących się w folderze „formalne”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261410-1 - Izolowanie dachu

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

39100000-3 - Meble

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39130000-2 - Meble biurowe

39142000-9 - Meble ogrodowe

33192000-2 - Meble medyczne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie punktów w kryteriach "cena", "okres gwarancji i rękojmi" i "wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część I Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce:
- wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych za min. 1 mln zł netto każde (referencje),
- osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, muszą posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami prawa budowlanego w specjalności
- kierownik budowy - w branży konstrukcyjno-budowlanej
- kierownicy robót w branżach: elektrycznej i sanitarnej
wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. 2019, poz. 831) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby samorządu zawodowego.
Część II Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pigży:
- wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych za min. 2 mln zł netto każde (referencje),
- osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, muszą posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami prawa budowlanego w specjalności
- kierownik budowy - w branży konstrukcyjno-budowlanej
- kierownicy robót w branżach: elektrycznej i sanitarnej
wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. 2019, poz. 831) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji.
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 220); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, że nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji oraz nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 1c do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415) – zał. nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca,
- Część I Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych za min. 1 mln zł netto każde (referencje),
Część II Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pigży
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych za min. 2 mln zł netto każde (referencje),
- Wykonawca składający oferty na obie części postępowania zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych za min. 1 mln zł netto każde oraz co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych za min. 2 mln zł netto każde (referencje);
4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415) – zał. nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część I Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
Część II Rozbudowa oraz przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pigży: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wniesione w formie gwarancji powinno mieć taką samą płynność jak wadium w pieniądzu. Gwarancja powinna zawierać postanowienia pozwalające Zamawiającemu na skuteczne wnioskowanie o wypłatę środków z gwarancji, np. w brzmieniu:
„Żądanie zapłaty powinno być doręczone Gwarantowi najpóźniej w terminie 5 dni po upływie okresu obowiązywania gwarancji”
lub
„Gwarancja wygasa całkowicie i automatycznie, jeżeli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone w Banku w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności Gwarancji”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku sumowania doświadczenia i uprawnień, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie bez przeprowadzanie nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie: a) możliwości powierzenia podwykonawcy wykonania części robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; b) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej, c) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, d) innych niewymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny od usunięcia skutków tego działania; przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie. b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - wydłużenie o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, f) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), h) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, i) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2 lit. c) do i) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron. 4) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których Zamawiający, przygotowując opis przedmiotu zamówienia, działając z należytą starannością nie był w stanie przewidzieć (np. niewidoczne w chwili projektowania przebudowy uszkodzenia budynku itp.) 5) Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: a) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, b) przedmiar i niezbędne rysunki. Zamawiający przewiduje w umowie zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 436 pzp oraz waloryzację związaną ze zmianami ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - szczegółowy opis zasad wprowadzania zmian zawiera wzór umowy (zał. nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiattorunski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.