eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › "Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku- I etap sportowy"Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku- I etap sportowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olsztyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bema 5

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-516

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-olsztynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-olsztynski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku- I etap sportowy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe3a730b-1d61-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019115/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19- budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku-I etap sportowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-olsztynski/demand/81560/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl
Bezpośredni link do postępowania:
https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-olsztynski/demand/81560/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl

Link do Platformy znajduje się pod adresem:
https://bip.powiat-olsztynski.pl/5037/platforma-zakupowa.html

Bezpośredni link do postępowania:
https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-olsztynski/demand/81560/notice/public/details

Jakiekolwiek dokumenty, oświadczenia i informacje przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy zostaną przez Zamawiającego zignorowane.
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1-3 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów przyjmuje się datę ich wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Olsztyńskiego: https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż PDF wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
6. Zamawiający wskazuje informacje dotyczące systemu operacyjnego:
1) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej,
2) aktualne wersje przeglądarek wspierane przez producenta: Firefox, Google Chrome lub MS Edge,
3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB:
1) Zamawiający zaleca stosowanie następujących formatów danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych: .pdf,.doc, .docx, .xls, .jpg, .jpeg, , .zip, .7Z,. XML, .PAdES.
2) Zamawiający dopuszcza stosowanie pozostałych formatów danych wskazanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności w szczególności: .txt, .rtf, .xps, .ods, .odp, .ppt, .xlsx, .pptx, .csv, .tif, .geotiff, .svg, .tar, .gz, .XAdES, .odt, .png
3) Zamawiający nie obsłuży plików, które nie znajdują się na liście plików wskazanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRL-III.272.13.2022.EM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku- I etap sportowy”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:
1) Zadanie 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy wraz z budową lub przebudową istniejącej infrastruktury technicznej z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego, z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, dokumentacji projektowej wykonawczej wszystkich branż, ofertowego kosztorysu budowlanego oraz wykonanie prac geodezyjnych; uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane;
2) Zadanie 2: wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji opisanej w pkt 1) oraz uzyskanie od właściwego organu nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego zgodnie ze stanem prawnym w tym dniu i przedłożenie Zamawiającemu uzyskanych pozwoleń i dokumentów potwierdzających skuteczność złożenia zawiadomień. Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu umowy i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń i złożenia zawiadomień. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie.
3. W zakresie zadania 1, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Wykonawca:
1) sporządzi wielobranżowy projekt budowlany na aktualnej mapie do celów projektowych z kompletem uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), opracowanych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny, zatwierdzoną dokumentację geologiczno-inżynierską w zakresie posadowienia budynku hali - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w formacie edytowalnym na nośniku zewnętrznym,
2) sporządzi uzgodnione projekty wykonawcze i techniczne (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych, projektami docelowej i tymczasowej organizacji ruchu oraz projektem odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w formacie edytowalnym na nośniku zewnętrznym,
3) sporządzi kosztorys ofertowy odpowiadający cenie ofertowej zadeklarowanej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021 poz. 2458) - w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w pliku wykonawczym w rozszerzeniach (*.kst) lub (*.zuz) lub (*.ath) lub (*.gtm) lub (*.pla) lub (*.ftx) na nośniku zewnętrznym,
4) sporządzi specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w formacie edytowalnym na nośniku zewnętrznym,
5) sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w formacie edytowalnym na nośniku zewnętrznym,
6) będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Nadzór Inwestorski (zwany dalej Nadzorem) i Zamawiającego.
4. W zakresie Zadania 2, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 Wykonawca:
1) wykona roboty budowlane w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową opisaną w ust. 3,
2) uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokona zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną – załącznik nr 1 do SWZ.

W celach podglądowych Zamawiający udostępnia wyciąg z dokumentów formalno-prawnych dotyczących warunków przyłączenia do sieci, uzbrojenia terenu, opinie i projekt geologiczny, które pochodzą z nieobowiązującego w niniejszym postępowaniu projektu budowlanego, opracowanego w 2016 r. na potrzeby niezrealizowanej inwestycji polegającej na budowie hali sportowej w Olsztynku. Dokumenty te stanowią jedynie materiał pomocniczy dla wykonawców, którzy mogą wykorzystać zawarte w nich informacje do skalkulowania ceny oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) cena - 60 % waga kryterium,
2) okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane– 31 % waga kryterium
3) dodatkowe doświadczenie kluczowego personelu Wykonawcy - 9% waga kryterium

Gdzie 1% = 1 pkt

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Każdej ofercie zostanie przypisana ocena stanowiąca łączną liczbę punktów w wymienionych kryteriach. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówka zostanie pominięta, powyżej i równe 5 zostanie zaokrąglona w górę).
4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 31

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie kluczowego personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 9

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku powstałej w wyniku budowy/rozbudowy/przebudowy nie mniejszej niż 2000m2 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych wynikających z ww. dokumentacji,
2) w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku powstałej w wyniku budowy / rozbudowy / przebudowy nie mniejszej niż 2000m2.

Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek, o którym mowa w §3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065).

3) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:
W zakresie projektowania:
a) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada doświadczenie zawodowe polegające na autorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (co najmniej projektu budowlanego) dotyczącej budowy lub rozbudowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powstałej w wyniku budowy/rozbudowy/przebudowy budynku nie mniejszej niż 2000 m2, dla której wydano decyzję administracyjną zezwalającą na realizację robót budowlanych wynikających z ww. dokumentacji,
b) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada doświadczenie zawodowe polegające na autorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (co najmniej projektu budowlanego) dotyczącej budowy lub rozbudowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powstałej w wyniku budowy/rozbudowy/przebudowy budynku nie mniejszej niż 2000 m2, dla której wydano decyzję administracyjną zezwalającą na realizację robót budowlanych wynikających z ww. dokumentacji,
c) 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,
d) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
f) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
g) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,
h) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
i) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
j) 1 osoba z wykształceniem geologicznym posiadająca uprawnienia kategorii VI lub VII

Zamawiający dopuszcza dowolne łączenie uprawnień budowlanych do projektowania w różnych specjalnościach w ramach tej samej osoby.

W zakresie kierowania robotami budowlanymi:
k) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie nowego, rozbudowie lub przebudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powstałej w wyniku budowy/ rozbudowy/przebudowy budynku nie mniejszej niż 2000 m2,
l) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
m) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie nowego, rozbudowie lub przebudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej,
n) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie nowego, rozbudowie lub przebudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej,
o) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń wentylacyjnych oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie nowego, rozbudowie lub przebudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej,
p) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń gazowych oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie nowego, rozbudowie lub przebudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej,
q) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie nowego, rozbudowie lub przebudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej,
r) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie nowego, rozbudowie lub przebudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej.

Zamawiający dopuszcza dowolne łączenie uprawnień budowlanych w ramach tej samej osoby w ramach uprawnień określonych w lit. od l) do r).

W odniesieniu do warunku, określonego w pkt 3) Zamawiający dopuszcza sumowanie potencjału, co oznacza że:
1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek udziału może spełnić jeden, kilku lub łącznie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo
2) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów:
a) Wykonawca i inny podmiot mogą łącznie wykazać, że spełniają warunek albo
b) inne podmioty, na których zdolności polega wykonawca mogą łącznie wykazać, że spełniają warunek.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia aktualnego na dzień jego złożenia:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie można przedłożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ lub jako inny dokument potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Z treści zobowiązania musi wynikać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentacji nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane i usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Wykonawcy ci, w okolicznościach, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w ust.2.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem Konsorcjum, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentacji nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania opisano we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Stron z powodu:
a) nie wydania pozwolenia na budowę przez uprawniony organ z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – o czas niezbędny do dokonania czynności znoszących przyczynę braku możliwości wydania pozwolenia,
b) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót na skutek niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - przedłużenie terminu o ilość dni wstrzymania robót,
c) udokumentowanej nieobecności z powodu pandemii pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mają uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy po Stronie Zamawiającego lub Wykonawcy – o ilość dni udokumentowanej nieobecności,
d) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem pandemii, nakładających na Wykonawcę lub Zamawiającego, obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych - o czas trwania zaistniałej sytuacji,
e) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem pandemii, - o czas trwania zaistniałej sytuacji,
f) innych udokumentowanych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania przedmiotu umowy z powodu pandemii - o czas trwania zaistniałej sytuacji,
g) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć, w szczególności:
- jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy – o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty,
- wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne o charakterze zewnętrznym (w tym żywiołowym typu: huragany, powódź, epidemia lub inne kataklizmy, wojna), nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwom której Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiająca Stronom realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy – o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty,
h) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz – o czas niezbędny do ich wykonania,
i) wystąpią okoliczności uniemożliwiające terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, które wystąpiły z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego– o czas trwania przyczyny,
Pozostałe przewidywane zmiany umowy ze względu na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu wprowadzono do Pozostałych informacjach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-olsztynski/demand/81560/notice/public/details w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2) zmiany umowy w zakresie osób wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 3-20 jeżeli nowo wyznaczona osoba posiadać będzie kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ oraz doświadczenie wykazane przez Wykonawcę w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie kluczowego personelu Wykonawcy”,
3) zmiana umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym wartość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie nowych stawek,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejszą umowę do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejszą umowę,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejszą umowę,
e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.