eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych innych niż niebezpieczneOgłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych innych niż niebezpieczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22- 779- 40- 31 w.217

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spskgruca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spskgrucy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych innych niż niebezpieczne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57097113-069e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00307854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253257

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.26.62.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 285600 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów o kodzie 18 01 04

2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:

1) Odbiór odpadów nie rzadziej niż raz w tygodniu na zgłoszenie telefoniczne, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia telefonicznego (odbiór w dni powszednie w godzinach 7-15).

2) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów przy pomocy własnej zalegalizowanej wagi do ważenia odpadów w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3) Odbiór odpadów przez Wykonawcę każdorazowo potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego kartą przekazania odpadu zawierającą kod odpadu i jego wagę.

4) Każdy odbiór odpadów wymaga potwierdzenia kartą przekazania odpadu w systemie BDO, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego pojemnika
(pojemność 20-30 m³, zamykany) w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy na okres obowiązywania umowy.

6) Wykonawca zobowiązany jest do załadunku odpadów samodzielnie na własny środek transportu.

7) Od chwili odbioru odpadów Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek ich utraty lub nienależytego zabezpieczenia i niezgodnego z prawem sposobu unieszkodliwienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 A do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 223948 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 449452,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 223948 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ”ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ECO CLEAN ENERGY Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1130021751

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 223948 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.