eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w miejscowościach: Licheń, Trześniów, RadówOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w miejscowościach: Licheń, Trześniów, Radów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Myśliborska 32

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w miejscowościach: Licheń, Trześniów, Radów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0560bad-1df9-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067855/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Ochrona obiektów Zasobu poprzez monitoring elektroniczny i wizyjny mający stałą łączność z bazą. Ochrona obiektów położonych w miejscowościach: Licheń, Trześniów, Radów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem
Platformy zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania
wskazanym w nagłówku strony tytułowej niniejszej SWZ. Przez środki komunikacji
elektronicznejrozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Platformy zakupowej jest nieodpłatne.
Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga zarejestrowania konta na Platformie zakupowej. Opis
sposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innych
dokumentów znajduje się w rozdziale 16 SWZ przedmiotowego postępowania -
https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie odnosi się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, które zawiera katalog (załącznik nr 2) dopuszczalnych formatów przesyłanych
danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx.
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa Regulamin
Platformy zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający
zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej,
określanastępujące niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
zakupowej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram,
procesor
Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich
nowszewersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program
Acrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączony
przezWykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie
dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://kowr.eb2b.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale 28
SWZ przedmiotowego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOR.WOP.260.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony następujących obiektów:
• Obiekt 1. Ochrona obiektów Zasobu położonych w miejscowości Licheń, działki ewidencyjne 26/103, 26/118, 26/116, 26/107, - ochrona poprzez monitoring elektroniczny i wizyjny mający stałą łączność z bazą.
• Obiekt 2. Ochrona obiektów Zasobu położonych w miejscowości Trześniów, działki ewidencyjne 33/13, 66/16 – ochrona poprzez monitoring elektroniczny i wizyjny mający stałą łączność z bazą,
• Obiekt 3. Ochrona obiektów Zasobu położonych w miejscowości Radów, działka ewidencyjna 82/16 – ochrona poprzez monitoring elektroniczny i wizyjny mający stałą łączność z bazą,

Szczegółowy opis w Rozdziale 3 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES POSIADANIA KONCESJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. koncesję udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: na czas realizacji zamówienia dysponuje 1 samochodem do prowadzenia działalności patrolowych lub innym środkiem transportu umożliwiającym realizację zadania.
Wymagania dodatkowe: aspekty społeczne
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Niezadeklarowanie wykonania zamówienia z udziałem osoby niepełnosprawnej skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tejsamej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
ikonsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
odopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
Wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ, 2) Odpis lub
informacja zKrajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wzakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie
wzywa do złożeniapodmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych iogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ilewykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane
umożliwiającedostęp do tych środków, 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.6. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje 1 samochodem na czas realizacji przedmiotu zamówienia do prowadzenia działalności patrolowych lub innym środkiem transportu umożliwiającym realizację zadania – załącznik nr 6 do SWZ,
1.7. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie osób i mienia tj. koncesję udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, na innego Podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem i Personelem Podwykonawcy;
- zmiana zakresu zadania z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
- zmniejszenie zakresu zadania objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy;
b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez Ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT,
- w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia – proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia,
- w składzie osób reprezentujących Wykonawcę na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
- w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny bez potrzeby zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.