eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Budowa ulicy Rakowej w Białej Podlaskiej - wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowejOgłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ulicy Rakowej w Białej Podlaskiej – wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833416865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulicy Rakowej w Białej Podlaskiej – wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-575df0c2-ff89-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00307382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061700/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Budowa ul. Rakowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242312

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.20.2023.JW2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 843939,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Rakowej w Białej Podlaskiej – wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej.
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45233140-2 Roboty drogowe,
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego,
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie budowy gazociągów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja techniczna;
2) przedmiar robót; (UWAGA: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia. Przy ryczałtowej formie wynagrodzenia, dołączony do dokumentacji projektowej przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną, a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentów zamówienia oraz dokumentacji projektowej za zaoferowaną w ofercie cenę ryczałtową wyliczoną na podstawie kalkulacji własnej)
4. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
a w szczególności:
-budowę jezdni ulicy Rakowej na odcinku od ulicy Wesołej do okolic skrzyżowania z sięgaczem ulicy Rakowej, z betonu asfaltowego o długości 145,00 m.
- budowę skrzyżowania trójwlotowego z ulicą Wesołą,
- budowę zjazdów z kostki betonowej na posesje,
- budowę jednostronnego chodnika wraz z dojściami na posesję z kostki betonowej,
- wykonanie oznakowania oraz zieleńców,
- budowę kanalizacji deszczowej w systemie retencyjno – rozsączającym ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznym,
 budowę oświetlenia drogowego z doziemną linią kablową, słupami oświetleniowymi
i oprawami typu LED,
 przebudowę sieci gazowej, kolidującej z nowym układem drogi.
5. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:
1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową;
2) wykona dokumentację powykonawczą;
3) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej;
4) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie;
5) udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach określonych w niniejszej Umowie;
6) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta;
7) dokona rozbiórek wszystkich elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
8) zasili plac budowy w niezbędne przyłącza (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, inne własnym staraniem i na własny koszt;
9) zagwarantuje wykonanie wszystkich robót budowlanych w sposób zapewniający możliwie najmniejsze uciążliwości dla sąsiadujących ulic;
10) wykona niezbędne badania laboratoryjne poszczególnych etapów realizacji robót;
11) opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt czasowej organizacji ruchu;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1120999,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1120999,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1120999,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EVE MATEUSZ NIEMCZUK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231412186

7.3.3) Ulica: UL. BARWINKA 15/2

7.3.4) Miejscowość: Józefosław

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1120999,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.