eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem IOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017342084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chełmska 8 A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-725

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzm.mswia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zzm.mswia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ZZM realizuje zadania przewidziane w rozdziale 7a ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i rozdziale 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz określone w innych przepisach prawa.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bb0fc1e-1df3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307275

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064529/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane polegające na remoncie lokali przed ponownym zasiedleniem: ul. Zaruby 17 m. 52; ul. Dembego 9 m. 11, ul. Lubelska 20/20A m. 61 i 63 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bb0fc1e-1df3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zamówień
publicznych e-Zamówienia, która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl/
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania
z usług określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
UWAGA! W związku z ograniczeniem formularza "maksymalna długość pola 1000" reszta informacji wymaganych w tym polu
znajduje się w części IX SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona w języku
polskim i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): A. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem pozyskanych danych osobowych jest:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A
tel. 22 / 433 19 01, fax: 22 / 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl;
2. w ZZM MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
- e-mail: iod@zzm.mswia.gov.pl
- pocztą tradycyjną na adres: ul. Chełmska 8A, 00 - 725 Warszawa;
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo zamówień publicznych;
4. podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem;
5. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
6. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
7. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia a w przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej przez okres archiwizacji zawartej umowy na realizację zamówienia publicznego;
B. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/TPBN/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszkalnych przed ich ponownym
zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - z podziałem na 4 części:
I część – lokal nr 52 przy ul. Zaruby 17 w Warszawie,
2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach:
I część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 7, STWiORB załącznik nr 8
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane
w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w
ust. 1 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia -
otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.
W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby
niepełnosprawnej”.
Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli oraz sankcje zostały określone w § 3, § 14 ust. 3 - 5 wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wykaże braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszkalnych przed ich ponownym
zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - z podziałem na 4 części:
II część – lokal nr 11 przy ul. Dembego 9 w Warszawie,
2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach:
II część zamówienia - przedmiar robót – załącznik nr 9, STWiORB załącznik nr 10
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane
w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w
ust. 1 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia -
otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.
W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby
niepełnosprawnej”.
Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli oraz sankcje zostały określone w § 3, § 14 ust. 3 - 5 wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wykaże braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszkalnych przed ich ponownym
zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - z podziałem na 4 części:
III część – lokal nr 61 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie,
2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach:
III część zamówienia - przedmiar robót – załącznik nr 11, STWiORB załącznik nr 12,
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane
w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w
ust. 1 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia -
otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.
W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby
niepełnosprawnej”.
Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli oraz sankcje zostały określone w § 3, § 14 ust. 3 - 5 wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wykaże braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokali mieszkalnych przed ich ponownym
zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - z podziałem na 4 części:
IV część – lokal nr 63 przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie.
2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach:
IV część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 13, STWiORB załącznik nr 14.
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane
w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w
ust. 1 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia -
otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.
W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby
niepełnosprawnej”.
Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli oraz sankcje zostały określone w § 3, § 14 ust. 3 - 5 wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wykaże braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 tys. pln;
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 50 tys. pln brutto

oraz

dysponują:
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważnego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz. XV SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy
z Wykonawców;
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.

2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia:
3) wykazu robót budowlanych (sporządzonego zgodnie z formularzem załącznika nr 4A/B/C/D do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
4) wykazu osób (sporządzonego zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5A/B/C/D do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o część lub całość wyłączonych robót, zgodnie z pozycjami w kosztorysie ofertowym.
2. Strony dopuszczają inny, niż określony w umowie termin zakończenia robót, w następujących przypadkach:
1) przerw w dostawie nośników energii przez okres dłuższy niż 8 godzin. Fakt ten musi zostać potwierdzony w protokole
sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez Zamawiającego,
2) ewentualnego zlecenia powtórzenia podobnych robót budowlanych co w zamówieniu podstawowym,
3) wystąpienia opóźnień wynikających z siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 4) nieudostępnienia do realizacji robót poszczególnych części obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia,
przez ich bezpośrednich użytkowników,
5) napotkania w realizacji zamówienia przeszkód, których pomimo dołożenia należytej staranności nie można było
przewidzieć.
3. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy:
1) w przypadku wejścia w życie nowych ogólnie obowiązujących przepisów prawnych wpływających na postanowienia
niniejszej umowy,
2) zmiany osób, o których mowa w § 6 i 7,
3) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.