eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Dostawa i montaż 299 szt. foteli teatralnych w salach koncertowych znajdujących się w budynku zabytkowym Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87. Trzecie postępowanie."Ogłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż 299 szt. foteli teatralnych w salach koncertowych znajdujących się w budynku zabytkowym Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87. Trzecie postępowanie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Święty Marcin 87

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-808

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618568944

1.5.8.) Numer faksu: 618536676

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kanclerz@amuz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż 299 szt. foteli teatralnych w salach koncertowych znajdujących się w budynku zabytkowym Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87. Trzecie postępowanie.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e166024-1def-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062577/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia pomieszczeń: mebli, stojaków i pulpitów do nut, dostawa foteli do zabudowy widowni w Auli Stuligrosza i Sali Kameralnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie w ramach osi priorytetowej VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działania 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja , w tym składanie ofert w zakresie określonym w pkt. 2 poniżej, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (pkt 10.2 i 10.3 tiret pierwsze SWZ), podmiotowe środki dowodowe (wykaz dostaw), pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3) Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (pkt 10.2 i 10.3 tiret pierwsze SWZ), podmiotowe środki dowodowe, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp.
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej kanclerz@amuz.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy zamówienia.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza udostępnionego na miniPortalu.
7) Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu
oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9) Sposób złożenia oferty, w zakresie określonym w pkt. 17 a-d SWZ, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Oferta składa się z następujących elementów:
a) wypełniony formularz oferty (zał. nr 1 do SWZ),
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 i 10.3 tiret pierwsze SWZ (zał. nr 2 do SWZ),
c) odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy,
d) dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 17.4 lit. b-d SWZ (wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej)
e) przedmiotowe środki dowodowe – opisane w pkt. 11 SWZ.

Uwaga! Ofertę w zakresie opisanym w pkt. a-d składa się w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w pkt. 14 oraz 15 SWZ.
Ofertę w zakresie opisanym w pkt. e (przedmiotowe środki dowodowe) należy zapakować i złożyć wraz z modelami fotela. Zaświadczenia/certyfikaty/atesty/raporty wydane przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości dla oferowanych foteli, złożone wraz z modelem fotela w postaci papierowej, należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Ofertę w zakresie określonym w pkt. a-d należy złożyć na ePUAP Akademii Muzycznej im.. I. J. Paderewskiego w Poznaniu pod adresem: /AmuzPoznan/skrytka
Ofertę w zakresie określonym w pkt. e (przedmiotowe środki dowodowe) należy składać w siedzibie zamawiającego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w sekretariacie Kanclerza (pok. 197).

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, tel. 61 8568926, Faks 61 8536676, adres e-mail: kanclerz@amuz.edu.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, jest Pan Jędrzej Dzida, tel. 61 8568926, Faks 61 8536676, adres e-mail: iod@amuz.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż 299 szt. foteli teatralnych w salach koncertowych znajdujących się w budynku zabytkowym Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87. Trzecie postępowanie”. Oznaczenie sprawy: 13/AM/2022. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania)
a) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
b) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/AM/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 488130,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 396000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż 299 szt. foteli teatralnych w salach koncertowych znajdujących się w budynku zabytkowym Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39111200-5 - Siedziska teatralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ust. 1Pzp zamawiający może skorzystać z opcji, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji:
• minimalna ilość foteli teatralnych, którą zamówi zamawiający: 260 szt.
• maksymalna ilość foteli teatralnych, którą zamówi zamawiający: 330 szt.
b) określają okoliczności skorzystania z opcji:
• okoliczności zmiany ilości zamontowanych foteli teatralnych mogą wynikać z: przepisów techniczno-budowlanych, przepisów pożarowych, warunków technicznych montażu foteli i bezpieczeństwa ich użytkowania, wymagań akustycznych.
• aktualizacja potrzeb zamawiającego w zakresie możliwości finansowych.
c) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy:
• opcja dotyczy wyłącznie ilości zamawianych foteli teatralnych przedstawionych w wybranej ofercie i nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia/umowy.
• prawo opcji zostało zawarte i opisane we wzorze umowy, który stanowi zał. nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, jakość.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymaga aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (ukończył) należycie co najmniej dwa zamówienia w budynkach użyteczności publicznej, w rozumieniu przepisu w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), polegające na dostawie i montażu co najmniej 100 szt. tapicerowanych foteli teatralnych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każdego zamówienia.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, albo w dniu następnym, jeżeli w tym dniu NBP nie ogłaszał średnich kursów walut obcych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wykaz składa się zgodnie z wzorem – załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe
1) Katalogi, foldery przedstawiające system oferowanego fotela (konstrukcja, mocowanie, montaż/demontaż itp.).
2) Zaświadczenia/certyfikaty/atesty/raporty wydane przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości dla oferowanych foteli w zakresie:
a) badań zapalności wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021¬-2:2014 (lub równoważne), oferowanego przez wykonawcę materiał obiciowy fotela (układ tapicerski), wydany przez jednostkę oceniającą w rozumieniu przepisu art. 105 ust. 2 Pzp,
b) badań wytrzymałościowych wg normy PN-EN 12727:2016 Meble, Siedziska szeregowe, Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości (lub równoważne), wydany przez jednostkę oceniającą w rozumieniu przepisu art. 105 ust. 2 Pzp,
c) wytrzymałości tkaniny tapicerskiej na ścieranie wg cykli Martindale’a (wg ISO 12947-2:2000 (lub równoważne), wydany przez jednostkę oceniającą w rozumieniu przepisu art. 105 ust. 2 Pzp,
d) odporności tkaniny tapicerskiej na pilling wg normy ISO 12945-2:2002 (lub równoważne), wydany przez jednostkę oceniającą w rozumieniu przepisu art. 105 ust. 2 Pzp,
e) właściwości dźwiękochłonnych foteli pustych wg normy PN-EN ISO 354:2005 (lub równoważne), wydany przez jednostkę oceniającą w rozumieniu przepisu art. 105 ust. 2 Pzp,
f) wydzielania toksycznych produktów spalania i rozkładu materiałów wg normy PN-88/B 02855:1988 (lub równoważne), wydany przez jednostkę oceniającą w rozumieniu przepisu art. 105 ust. 2 Pzp,
g) wytrzymałości pianki siedziska i oparcia fotela na odkształcenia wg norm PN-EN ISO 3385:2014 (lub równoważne), PN EN ISO 5999:2013 (warunki użytkowania bardzo ciężkie) wydany przez jednostkę oceniającą w rozumieniu przepisu art. 105 ust. 2 Pzp,
3) Fabryczny próbnik tkaniny tapicerskiej.
4) Model fizyczny oferowanego fotela – 2 szt. (fotel typ 1 – montowany na stałe oraz fotel typ 2 – demontowalny).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy,
b) dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 17.4 lit. b-d SWZ (wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Tak

6.2.) Oferty wariantowe wraz ze złożeniem ofert podstawowej albo zamiast oferty podstawowej: dopuszcza tylko z jednoczesnym złożeniem oferty podstawowej

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN.
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp
3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907.
6) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 lit. b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8) Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami art. 98 Pzp.
9) Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, albo w dniu następnym, jeżeli w tym dniu NBP nie ogłaszał średnich kursów walut obcych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 i 10.3 tiret pierwsze, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt. 8 lit. d, musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza sumowania „zasobów” w celu wykazania łącznego spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy – zgodnie z art. 445 ust. 1 Pzp.
6) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym odpowiednio w art. 454-455 Pzp, a także w przepisach odrębnych dotyczących zamówień publicznych.
2) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Zmiany wskazane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na ePUAP zamawiającego pod adresem: /AmuzPoznan/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.