eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rutki-Kossaki › "Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach"Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rutki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 7

1.5.2.) Miejscowość: Rutki-Kossaki

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-312

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862763161

1.5.8.) Numer faksu: 862763160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminarutki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dcc49246-32ee-48b8-a8c9-a9cfb77c5e80

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83bdb2a4-01bc-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040640/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278375/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZW.271.49.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”. W ramach zadania należy zrealizować w formule projektuj i buduj:
a) przebudowę budynku hali sportowej, w tym:
- przebudowę istniejącej strefy wejściowej do hali sportowej polegającą na zmianie geometrii i lokalizacji rampy dla osób niepełnosprawnych;
- budowę zadaszenia nad istniejącym ciągiem pieszym prowadzącym do łącznika hali;
- budowę elementów infrastruktury technicznej i niezbędnego uzbrojenia;
- roboty budowlane polegające na wykonaniu wejścia do istniejącego łącznika hali sportowej;
- przebudowę budynku hali sportowej, w tym: termomodernizację elewacji; wymianę stolarki okiennej; wymianę orynnowania i rur spustowych; aranżację wnętrza sali gimnastycznej; przebudowę istniejących węzłów sanitarnych szatni z umywalniami; wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji elektrycznej w hali sportowej i w węzłach sanitarnych; wydzielenia pomieszczenia z części antresoli (balkonu) hali sportowej poprzez szklaną zabudową w profilach aluminiowych;
b) przebudowę boiska nr 1, w tym:
- przebudowę boiska uwzględniającą poszerzenie płyty boiska do wymiarów min 95 m x 55 m z wymianą istniejącej naturalnej nawierzchni z trawy na trawę syntetyczną 50-60mm (atest FIFA - trawa europejska);
- rozbiórkę części istniejącej bieżni, budowę bieżni o nawierzchni tartanowej na odcinku poszerzenia płyty boiska, wymianę nawierzchni na pozostałym odcinku bieżni;
- montaż zadaszonych wiat z ławkami dla zawodników rezerwowych wraz z likwidacją części istniejącej skarpy w celu dostosowania terenu do montażu ławek;
c) przebudowę boiska nr 2, w tym:
- wymianę istniejącej nawierzchni boiska na tartanową nawierzchnię sportową wraz z warstwami podbudowy oraz zastąpienie istniejących obszarów zielonych przy boisku nawierzchnią tartanową,
- wymianę istniejącego wygrodzenia boiska z siatki stalowej na siatkę z polipropylenu.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym nr 10 do SWZ. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w PFU.
3) Jeśli PFU wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta nie ma zatem na celu naruszenia art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, ale doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów lub produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach jakościowych i cechach użytkowych.
4) Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu, urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.
5) Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza wykonawca na własny koszt.
6) Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację powykonawczą.
7) Okres gwarancji: zamawiający żąda minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji, nie dłuższego niż 84 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
9) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
11) Zamawiający informuje, iż zamówienie jest realizowane z udziałem dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o przyznaną Promesę Inwestycyjną, zgodnie z regulaminem tego programu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 15 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na w/w zadanie. Do wyznaczonego terminu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.