eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dolice › Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dolice.Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dolice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dolice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685651

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Dolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-115

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91/5640129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dolice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dolice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86ebf656-1d55-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007098/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dolice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.dolice.pl/zamowienie/przebudowa-i-budowa-obiektow-gospodarki-wodno-kanalizacyjnej-w-miejscowosci-dolice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
ESP: Urząd Gminy Dolice, 73-115 Dolice, ul. Ogrodowa, adres skrzynki ePUAP: /a39h2stu3r/SkrytkaESP ,
- poczty elektronicznej: sekretariat@dolice.pl, budownictwo@dolice.pl.
Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcje dotyczące korzystania z
systemu miniPortal – ePUAP, dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, natomiast Regulamin korzystania
z systemu miniPortal dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych /
odbieranych przez zamawiającego poprzez e-mail wynosi: 50 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Wymagania techniczne
1) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z
dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,format danych oraz kodowanie miniPortal -
Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje
opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAPjest
wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe
Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest
zawarta informacja o dacie doręczenia.
2) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
Mozilla Firefox od wersji 15 Google Chrome od wersji 20 Microsoft Edge.
3. Dodatkowe wymagania dotyczące korespondencji:
1) Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawca zapewnia gotowość odbioru i
odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf.
2) W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub 7Z, które widnieją w załączniku nr 2 do
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz.
2247),. Zamawiający dopuszcza również format .rar3.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO określa rozdział XXX II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ewentualne ograniczenia stosowania RODO określa rozdział XXX II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dolice”, aż do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku).
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących zadań:
Zadanie 1 - Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego rurociągu tłocznego w ul. Kolejowej w m. Dolice. Istniejący stalowy rurociąg tłoczny dn. 100mm należy przebudować na rurociąg fi 110mm PE RC. Długość przebudowywanego odcinka ok. 505mb.
Zadanie 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano montażowych polegających na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej fi 200mm na fi 315mm, budowie brakującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200mm wraz z niezbędnymi odcinkami przyłączy w obrębie pasa drogowego w ciągu ul Wiejskiej w m. Dolice oraz budowa zasilania elektroenergetycznego i tłoczni ścieków (Q=6,5dm3/s, ΔH=6m H2O - lub innych wynikających z obliczeń dokumentacji projektowej) wraz z niezbędnym odcinkiem rurociągu tłocznego. Orientacyjna długość odcinka przebudowanego ok. 1230mb, budowanego około 165mb.
Zadanie 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano montażowych polegających na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi odcinkami przyłączy w obrębie pasa drogowego w ul. Wiejskiej w m. Dolice. Orientacyjna długość sieci fi 110mm PVC wynosi ok. 1360mb a przyłączy fi 40 mm PE około 460mb.
Zadanie 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano montażowych polegających na budowie wiaty nad poletkiem osadowym na terenie oczyszczalni ścieków w m. Dolice dz. nr 801/31. Powierzchnia wiaty około 270m2.
Zadanie 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano montażowych polegających wymianie filtrów ciśnieniowych wody dn 1400mm szt. 3 w SUW w m. Dolice dz. nr 635/2 obr. Dolice.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach zamówienia odtworzenia nawierzchni dróg i chodników w ilości wynikającej z konieczności wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem w zakresie i ilości określonej przez Zarządców dróg.
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie opracowań dotyczących organizacji ruchu i zajęć pasa drogowego.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy zwany dalej „PFU”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 900 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznana wykonawcom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie sumowana, za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
- dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 1000mb każda,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
b.1) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia, które uprawniają do projektowania obiektów budowlanych w zakresie sieci i instalacje wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
b.2) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Termin wystawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 SWZ stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym oddział Dolice, nr 73 9387 1026 2607 2036 2000 0040. W celu możliwości ustalenia przez Zamawiającego, którego przetargu wadium dotyczy na dowodzie przelewu należy podać pełną nazwę przetargu lub sygnaturę niniejszego postępowania ZP-271.17.2022.;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone przez zamawiającego, zgodnie z art. 117 ust. 1-4 ustawy Pzp:
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym, w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
Na podstawie art. 120 ustawy Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa szczegółowo załącznik do SWZ- Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.