eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont łazienek Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie - Budynek szkoły piony w osi A/2-3- roboty na podstawie art. podstawie art. 305 ust 1Ogłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont łazienek Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie - Budynek szkoły piony w osi A/2-3- roboty na podstawie art. podstawie art. 305 ust 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-004

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@zsel1.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsel1.krakow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont łazienek Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie - Budynek szkoły piony w osi A/2-3- roboty na podstawie art. podstawie art. 305 ust 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92a19969-1d95-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091746/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont łazienek w budynku szkoły Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

art.305 ust 1 w zw. z art. 214 ust 7
Zamawiający w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr . 2022/BZP 00156820/01 oraz SWZ ZP-2/22 prowadzonym w trybie podstawowym przewidziano roboty o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Tzn. Zakres prac objętych zamówieniem polega na adaptacji pomieszczenia magazynu znajdującego się na parterze na pomieszczenia łazienek męskich. Zgodnie z załączonym szkicem (22 04 ZSEnr1 łazienki pionu szkolnego-Layout2-1)
Przedmiotowe postępowanie spełnia przesłanki określone w ZP-2/22.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-5/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczeń magazynowych na
parterze na łazienkę i obejmuje m.in. nw. robót:
Remont pionu toalet w budynku szkoły w osiach A-B/2-3 obejmujący
wykonanie m.in.:
• Demontaż i rozbiórka ściany działowej.
• Demontaż okładzin z płytek
• Wykucie otworu drzwiowego
• Wykonanie okładzin ścian i podłóg
• Instalacja kanalizacyjna fi 75 i fi 50
• Instalacja z.w.u
• Instalacja c.w.u.
• Instalacja c.o.
• Wykonanie białego montażu
• Sufit podwieszany
• Wykonanie kabin z płyt meblowych i płyt wiórowych
• Malowanie ścian
• Wymiana drzwi
Roboty należy wykonać na podstawie przedmiaru robót załączonego do niniejszego zaproszenia. Również dokumenty STWORB, Plan bezpieczeństwa, BIOZ .. będące załącznikiem do umowy podstawowej mają zastosowanie w przedmiotowym postepowaniu.
Wykonawca winien udzielić pełnej (tj. na materiały i robociznę) gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3lata), liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66706,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66706,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66706,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Remontowo- Budowlana PRACUś Bogdan Kula ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 78-102-39-95

7.3.3) Ulica: Os. Albertyńskie 19 /44

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-853

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66706,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.