eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pt. "Kompleksowy remont systemu sygnalizacji pożaru (SSP) Domu Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy"Ogłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowy remont systemu sygnalizacji pożaru (SSP) Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000841120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentego Rzymowskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-697

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 843 88 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@dkkadr.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dkkadr.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowy remont systemu sygnalizacji pożaru (SSP) Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1def0320-1d6c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020450/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowy remont systemu sygnalizacji pożaru (SSP) Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Miniportalu przez Wykonawców jest bezpłatne i wymaga założenia konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania, i odbierania dokumentów elektronicznych, i informacji przekazywanych przy ich użyciu, zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w ust. 3), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem email: info@dkkadr.waw.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowy remont systemu sygnalizacji pożaru (SSP) Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny, Kryterium okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium "okres gwarancji"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek 1: dotyczy zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Warunek 2: dotyczy kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Warunek 3: dotyczy sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 (sto tysięcy) zł. W przypadku gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu wydania dokumentu przez ubezpieczyciela.
Warunek 4: dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty co najmniej
2 (dwie) roboty budowlane polegające na remoncie Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP o wartości co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda. Przez roboty budowlane o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się również wykonawstwo lub instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP.
W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana liczba robót budowlanych nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykonać 2 roboty budowlane określone powyżej. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.
2) dysponuje personelem przygotowanym do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe. Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia:
a. osobę która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i energoelektrycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b. osobę która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i energoelektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c. osobę która będzie pełnić funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana liczba osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia publicznego sumuje się.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ustawy Pzp;
4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) świadectwo autoryzacji lub inny dokument potwierdzający kompetencje Wykonawcy
w zakresie instalowania, programowania i konserwacji systemu ESSER (zainstalowanego
u Zamawiającego);
2) świadectwo autoryzacji lub inny dokument potwierdzający kompetencje Wykonawcy
w zakresie instalowania, programowania i konserwacji systemu opartego o centralę, która jest zainstalowana u Zamawiającego (ESSER IQ 8 Control M);
3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 (sto tysięcy) zł.
W przypadku gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu wydania dokumentu przez ubezpieczyciela;
4) wykaz wykonanych robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale V Dziale II ust. 5 pkt 1 SWZ, według formularza określonego w Załączniku nr 6 do SWZ, wraz
z załączeniem dowodów wskazujących, że usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozdziale V Dziale II ust. 5 pkt 2 SWZ, według wzoru przedstawionego w Załączniku nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania Ofert, tj. do dnia 02 września 2022 roku, do godz. 11:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
3. Wadium może być wniesione:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania Ofertą. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 02 1240 6410 1111 0010 6897 4375 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr PZP/3/2022”.
6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania Ofert.
7. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego kwotą wadium wniesioną przez Wykonawcę.
8. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać w treści sytuacje określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania Ofertą, poczynając od daty składania Ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do wybranej Oferty, w sytuacji konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia lub opóźnia wykonanie w części lub całości zobowiązań;
2) konieczności zmian terminów, spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy;
3) konieczności zmiany terminów, spowodowanych brakiem dostępności terenu prac remontowych;
4) konieczności zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) konieczności zmiany wynagrodzenia ryczałtowego związanego z ograniczeniem zakresu robót;
6) konieczności zmiany kierowników robót, koordynatorów i inspektorów nadzoru;
7) konieczności zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, REGON, NIP, rachunek bankowy);
8) konieczności zlecenia wykonania robót zamiennych po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji;
9) konieczności zmiany podwykonawcy – w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby;
10) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę;
11) gdy zajdzie konieczność zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego;
12) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;
13) pojawienia się nowszej technologii lub nowszej generacji materiałów lub urządzeń, służących do wykonania robót i prac pozwalające na istotne zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów robót
i prac, istotne zmniejszenie ich negatywnych skutków dla środowiska naturalnego lub istotne podniesienie bezpieczeństwa robót i prac.
2. W przypadkach, wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 13 powyżej, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie:
1) zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy;
2) wprowadzenia podwykonawcy;
3) zmiany terminu realizacji Umowy lub jej części.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy.
4. Uprawnienie do zmiany Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie nie ma charakteru roszczeniowego dla Wykonawcy i jest zastrzeżone wyłącznie na rzecz Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.